Hyppää pääsisältöön
Työaikalain keskeiset uudistukset
Artikkeli

Ehdotetun työaikalain keskeiset uudistukset

Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi annettiin 27.9.2018 eduskunnan käsiteltäväksi. Työaikalain muutoksen ehdotetaan tulemaan voimaan vasta 1.1.2020.

Uusi työaikalaki korvaa vanhan työaikalain kokonaisuudessaan. Tiettyjen asioiden ehdotetaan pysyvän ennallaan, mutta myös suurempia muutoksia on esitetty. Muutosesityksen keskeisimmät uudistukset koskevat joustotyöaikaa, työaikapankkia ja liukuvan työajan liukumarajoja.

Joustotyöaika

Joustotyöaika soveltuisi niihin työntekijöihin, joilla on vähintään puolet työajasta sellaista, minkä sijoittelusta ja työntekopaikasta he voivat itse päättää. Joustotyöaikaa voisi käyttää aina työehtosopimusmääräyksistä riippumatta, ja siitä olisi sovittava kirjallisesti. Sopimuksen vähimmäisehdoista määrättäisiin laissa. Sopimus olisi työsopimuksen osana irtisanottavissa, eli työsopimus jäisi muilta osin voimaan, mutta joustotyöaikaa koskevan sopimuksen voisi kumpikin osapuoli irtisanoa.

Työaikalain mukainen työaikapankki

Tähän saakka työaikapankista ei ole ollut työaikalaissa erillisiä määräyksiä. Tällä hetkellä käytössä olevat työaikapankkijärjestelmät perustuvat työehtosopimuksiin ja ovat siksi olleet lähinnä järjestäytyneiden työnantajien käytettävissä. Lakisääteinen työaikapankkisopimus voitaisiin tehdä kaikilla työpaikoilla.

Työaikapankista tulisi sopia työnantajan ja henkilöstön edustajan, tietyn henkilöstöryhmän tai koko henkilöstön välillä. Henkilöstön edustaja voisi olla esimerkiksi luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden itselleen valitsema edustaja. Työaikapankkisopimuksen vähimmäissisällöstä säädettäisi lailla.

Käytännössä työaikapankki toimisi siten, että sinne voisi siirtää ylitöitä, liukuvan työajan liukumien kertymää sekä rahamääräisiä etuuksia. Pankkiin siirretty työaika tai työajaksi muutetut etuudet käytettäisiin siten, kuin työaikapankkisopimuksessa on sovittu. Käytännön hyötynä työaikapankki sallisi vapaiden käytön pidemmällä aikavälillä kuin keskimääräisen säännöllisen työajan tasoittumisjaksolla.

Liukuvan työajan liukumarajojen pidentäminen

Kuten tälläkin hetkellä työntekijä ja työnantaja voisivat sopia liukuvasta työajasta. Vuorokautisen liukuman enimmäismäärä nostettaisiin kolmesta tunnista neljään tuntiin ja liukumasaldojen enimmäiskertymä 40 tunnista 60 tuntiin 4 kuukauden jaksolla. Myös liukumien sijoittelu muuttuisi joustavammaksi.

Liukuvan työajan sopimuksen vähimmäisehdosta säädettäisiin laissa kuten tälläkin hetkellä. Lisäksi säädettäisiin siitä, miten liukuvaa työaikaa koskeva sopimus olisi irtisanottavissa.

Muita olennaisia muutoksia

  • Keskimääräistä viikkotyöaikaa käytettäessä vuorokautinen säännöllinen työaika voitaisiin sopia enintään 10:n tunnin pituiseksi, jos työehtosopimuksessa ei ole muuta määräystä. Tällöin viikoittainen säännöllinen työaika olisi korkeintaan 48 tuntia ja työajan tulisi tasoittua 4 kuukauden ajanjaksolla 40 tuntiin viikossa.
  • Sunnuntaityökorvaus voitaisiin jatkossa vaihtaa vapaaksi, toisin kuin tällä hetkellä.
  • Myös etätyö olisi jatkossa työaikalain piirissä.
  • Tehtäviä, joissa voidaan lain perusteella käyttää jaksotyöaikaa, laajennettaisiin jossain määrin.
  • Mahdollisuutta yötyön teettämiseen laajennettaisiin.
  • Lisä- ja ylityön määräytyminen eri työaikamuodoissa olisi määritelty tarkemmalla tasolla kuin nykyään. Myös kokonaistyöajan enimmäismääräylityöt mukaan lukien määräytyisi eri tavalla kuin nyt. Jatkossa kokonaistyöaika saisi olla korkeintaan keskimäärin 48 tuntia viikossa 4 kuukauden tarkastelujakson aikana.
  • Muutoksia esitetään myös lepoaikoja koskeviin säännöksiin.

Muista myös muut henkilöstö- ja palkkahallintoon liittyvät ajankohtaiset uudistukset.

Kansallinen tulorekisteri

Kansallisen tulorekisterin (KATRE) käyttöönotto vuoden 2019 alussa muuttaa palkkahallinnon prosesseja merkittävästi. Lue lisää KATREsta täältä (linkki).

Vaihtelevan työajan työsopimukset

Kesäkuun alussa tuli voimaan lakimuutos koskien vaihtelevan työajan työsopimuksia. Kyseisillä työsopimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden sopimuksia. Lue lisää vaihtelevan työajan työsopimuksista täältä (linkki).

Accountorin laki- ja veropalveluiden asiantuntijat auttavat työoikeudellisissa pulmissa. Ole tarvittaessa yhteydessä osoitteeseen asiantuntija@accountor.fi. Ensimmäinen yhteydenotto on maksuton.

Share