Hyppää pääsisältöön
Etätyön ehdot työsuhteessa

Etätyön ehdot työsuhteessa

Etätyö haastaa työlainsäädäntöä ja johtamista

Etätyöskentely on erittäin ajankohtainen aihe. Se haastaa työlainsäädäntöä ja johtamista. Työnantajan on huomioitava lakisääteiset velvoitteet työn tekemisen paikasta riippumatta.

Yrityskoon mukaisesti keskeisistä työlakien säädöksistä pitää olla ohjeistus, alkaen rekrytoinnista ja päättyen työsuhteen loppumiseen asti. Esimerkiksi uuden työntekijän perehdytys aiheuttaa paljon päänvaivaa yrityksille. 

Juridiikka auttaa toiminnan tehostamisessa myös pehmein keinoin. Työnantajan lakisääteiset vastuut eivät ole vain pelottelukeinoja, vaan työnantajan velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi työajan toimiva seuraaminen.  Erillistä järjestelmää ei kuitenkaan tarvita, mutta työntekijän on osoitettava työaika luotettavasti.

Vuosiloma on kyselyiden kestosuosikkeja tällä hetkellä, kun koronarajoitteiden takia ei voi matkustaa ulkomaille. Vuosiloman ajankohta ei ole työntekijän päätettävissä, vaan työnantaja määrittää milloin vuosiloma pidetään, vuosilomasäädösten mukaisesti.

Nopea etätöihin siirtyminen

Suomalaiset siirtyivät Euroopan elin- ja työolojen kehittämisviraston tutkimusten mukaan muuta Eurooppaa nopeammin etätyömoodiin.

Suomalaisten innokkuudella etätyöskentelyyn on monta osatekijää: varsin pitkällä oleva digitalisaation taso ja hyvät tekniset valmiudet edistävät työn paikkariippumatonta tekemistä. Myös suomalaisten yritysten matala hierarkkiset toimintatavat yksinkertaistivat etätyöhön siirtymistä.

Suomessa on kuitenkin paljon teollisuuden aloja, joissa etätyön tekeminen ei ole mahdollista.  Teollisuus – ja palveluyritysten haasteiksi muodostuu työympäristön saaminen turvalliseksi työn tekemiselle. Kuinka varmistamme työntekijälle työturvallisuuden, vaara- ja riskiarvioinnit, jotka kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin?  Olemmeko tehneet kaiken mahdollisen, että vältymme tartunnoilta työpaikoilla? 

Etätyön tekeminen on muun muassa

 • ajasta ja paikasta riippumatonta
 • työskentelyä muualla kuin työnantajan tiloissa
 • vapaaehtoista, sopimuksiin ja yhteisiin pelisääntöihin perustuvaa

Katso Etätyön ehdot -tietoisku:

Etätyöskentelyn positiivisia vaikutuksia

 • työmatkaliikenteen vähentyneet päästöt hillitsevät ilmastonmuutosta
 • työntekemisen tehokkuus on lisääntynyt
 • yritysten tuottavuus on parantunut
 • työntekijöiden työhyvinvointi on kohentunut, ja esimerkiksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Etätyön vaikutuksia liiketoimintaan

Etätyön yleistyminen muokkaa myös liiketoiminnan perusrakenteita. Esimerkiksi rakennusyritysten toimintatavat muuttuvat, jos toimistot rakennetaan ja  suunnitellaan valmiiksi etätyöskentelijöille sopiviksi.

Etätyön yleistyessä myös työelämän laatu kohenee, ja tarkastellessa yritysten liiketoimintaa tämä on hyvä asia. Etätyömalli vaikuttaa yrityksen arvoon positiivisesti kiinteiden kulujen, esimerkiksi toimistokulujen, pienenemisen tai vähentymisen ansiosta.

Paikkariippumaton etätyö sitouttaa työntekijäitä yrityksiin, kun ihmisillä on vapaus itse valita missä työn suorittavat.  Lisäksi osaamisen saatavuus on jo nyt parempi; mahdollisuus hankkia projektikohtaista osaamista paikkariippumattomasti on vaivatonta. Myös työnantajamielikuvan kohottaminen on yksinkertaisempaa, kunhan esimerkiksi kommunikaatio ja tietoturva-asiat ovat kunnossa ja niistä pidetään huolta.

Onnistuneen etätyön edellytykset, ehdot ja vastuut?

Toimiva etätyöskentely tarvitsee sekä työnantajan että työntekijän sitoutumisen yhteisiin sopimuksiin ja sääntöihin. Yritysten olemassa oleva työyhteisökulttuuri ja luottamus henkilöstöön on oleellista etätyöskentelyn onnistumiselle.

Työnantajan vastuisiin kuuluu muun muassa työturvallisuuden ja työergonomian tarkistaminen. Työnantajan pitää kuitenkin huomioida kotirauha, sillä työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta tarkastaa esim. työpisteen ergonomian tilannetta työntekijän kotona.  Työntekijän tulisi toimia aktiivisesti työhyvinvointinsa suhteen ja  etsiä sopiva tasapaino työn ja vapaa-ajan välille.

Työnantajien huomioitavia vastuita:

 • työyhteisökulttuuri – muutosjohtaminen
 • etätyöpolitiikka ja yhteiset säännöt
 • etätyösopimus ehtoineen
 • perehdytys ja työsuorituksen johtaminen
 • työaika ja työajan seuranta
 • työterveys ja työturvallisuus
 • vuorovaikutuskanavat ja sisäinen viestintä

Työntekijöiden velvollisuuksia:

 • sitoutuminen pelisääntöihin
 • sitoutuminen työnantajan ohjeisiin
 • työpisteen ergonomian tarkistaminen
 • työturvallisuuden huomioiminen itsenäisesti
 • tietoturvan varmistaminen
 • oma ajanhallinnan ja kuormittuneisuuden seuraaminen

Artikkeli pohjautuu Accountorin Etätyön ehdot -tietoiskuun. Aiheen asiantuntijana puhui työsuhdejuristi Riitta Moilanen.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!

Onko aihe ajankohtainen? Ota meihin yhteyttä!

 
 

Share