Hyppää pääsisältöön
Accountor brand thinking
Artikkeli

Huomio nämä, jos työntekijämäärä on vähintään 20

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) soveltuu yrityksiin, joiden työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.  Laki on porrastettu siten, että alle 30 henkeä säännöllisesti työllistävissä yrityksissä velvoitteet ovat kuitenkin kevyemmät kuin vähintään 30 henkeä säännöllisesti työllistävissä yrityksissä.

Tyypillisesti yhteistoimintalain mielletään koskevan vain massairtisanomisia ja -lomautuksia edeltävää prosessia, mutta tosiasiassa lain lähtökohtana on ollut edistää työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä. Koska irtisanomisia koskevan menettelyn laiminlyönnistä voidaan tuomita maksettavaksi irtisanotulle tai lomautetulle työntekijälle erillinen, korkeintaan 30.000 euron hyvitysmaksu, on irtisanomisia koskeva menettely saanut eniten huomiota. Tosiasiassa laki sisältää kuitenkin paljon muutakin kuin ainoastaan irtisanomisia edeltävän yhteistoimintavelvoitteen.

Myös työturvallisuuslaista ja työterveyshuoltolaista johtuu työnantajalle yhteistoimintaa koskevia velvoitteita. Huomionarvoista on, että työturvallisuuslaki koskee kaikki työnantajia koosta riippumatta.

Olemme listanneet tähän artikkeliin asiakkaidemme tueksi ne velvoitteet, joita yritykselle tulee, kun ne työllistävät vähintään 20 tai 30 henkilöä.

Huomaathan, että meiltä saat myös kätevästi tilattua asiakirjapohjat lain edellyttämiin henkilöstösuunnitelmiin. 

Kaikki yritykset

 • Työnantajan on kartoitettava työpaikan työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä laadittava työsuojelun toimintaohjelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
 • Työnantajan tulee antaa tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä edistää työturvallisuutta yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
 • Työnantajan on ohjattava työntekijöitä valitsemaan keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu, kun säännöllisiä työntekijöitä on vähintään 10.

Yritys työllistää säännöllisesti 20 – 29 henkilöä

 • Tiedottamisvelvoitteet henkilöstöryhmien edustajille:
  1. Tilinpäätös- ja tulostiedot tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen, voidaan antaa myös koko henkilöstölle suullisesti yhteisessä tilaisuudessa.
  2. Selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta kaksi kertaa vuodessa, voidaan antaa myös koko henkilöstölle suullisesti yhteisessä tilaisuudessa.
  3. Selvityksestä ilmenevät kehitysnäkymät henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä koko henkilöstölle (sisäisen tiedottamisen käytäntöjen mukaan).
   • Muutoksista on lisäksi tiedotettava viipymättä.
  4. Palkkatiedot henkilöstöryhmittäin ao. henkilöstöryhmän edustajalle.
  5. Pyynnöstä neljännesvuosittain määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden määrä.
  6. Pyynnöstä kerran vuodessa selvitys alihankinnan periaatteista.
  7. Ilmoitus vuokratyön käytöstä ennen vuokratyösopimuksen tekemistä.
  8. Yrityksen myynnin, sulautumisen tai jakautumisen (”liikkeen luovutus”) yhteydessä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa tiedot liikkeen luovutuksen syistä, ajankohdasta, vaikutuksista työntekijöihin sekä työntekijöihin vaikuttavista suunnitelluista toimenpiteistä.
    
 • Yhteistoimintaneuvotteluvelvoitteet:
  • Neuvottelut käydään pääsääntöisesti henkilöstön valitsemien edustajien kanssa (luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai yhteistoimintaedustaja) tai jos tällaista ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa. Joillekin neuvotteluille on asetettu erilaisia määräaikoja, toisille ei.
  • Neuvotteluvelvoite on täytettävä ennen kuin työnantaja tekee mistään alla mainitusta asiasta lopullista päätöstä.
  1. Suunnitelmat, periaatteet ja käytännöt.
   1. Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt, mukaan lukien periaatteet, joilla henkilötietoja kerätään työhönoton ja työsuhteen aikana.
   2. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.
    1. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on tehtävä, mutta se voidaan antaa myös koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa.
    2. HUOM! Verotuksessa tehtävää koulutusvähennystä varten suunnitelman on kuitenkin oltava kirjallinen.
   3. Yleiset periaatteet vuokratyövoiman käytöstä, yksittäisestä sopimuksesta riittää tiedottaminen.
   4. Kulunvalvonnan periaatteet sekä sähköisen viestinnän periaatteet.
   5. Henkilöstörahaston perustaminen.
   6. Huumausainetestit ja työtehtävät, joissa näitä voidaan käyttää.
    1. Tässä tapauksessa on tehtävä ja käsiteltävä myös päihdeohjelma.
  2. Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset, kun työvoiman tarve ei vähene. Ei määräaikaa, aloite hyvissä ajoin.
  3. Työvoiman vähentäminen tai lomauttaminen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Menettelyyn liittyy tarkkoja määräaikoja, joista on syytä olla selvillä.

 

 • Lisäksi työnantajan on sovittava erinäisistä asioista työntekijöiden kanssa, jos toimintoihin osoitetaan määrärahoja.
  • Esim. harrastus- ja virkistystoiminta, sosiaalitilojen suunnittelu.
    

Yritys työllistää säännöllisesti vähintään 30 henkeä

 • Kaikki 20 – 29 henkilöä työllistäviä yrityksiä koskevat velvoitteet koskevat myös tätä suurempiä yrityksiä, vähintään 30 henkeä työllistävien yritysten lisävelvoitteet on listattu tähän.
 • Tiedottamisvelvoitteet.
  • Tilinpäätös- ja tulostiedot sekä tiedot taloudellisesta tilasta annetaan aina kirjallisesti henkilöstöryhmien edustajille.
  • Muut tiedottamisvelvoitteet ovat samat kuin 20-29 henkeä työllistävissä yrityksissä.
 • Neuvotteluvelvoitteet.
  • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hieman laajemmin kuin pienemmissä yrityksissä.
   • Tällöin suunnitelman on myös aina oltava kirjallinen.
  • Yleiset periaatteet yrityksen sisäisestä tiedottamisesta.
  • Tasa-arvosuunnitelma.
   • Suunnitelma tehdään kirjallisesti ja sen sisältö määräytyy Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan. Voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.
  • Yhdenvertaisuussuunnitelma.
   • Tehdään kirjallisesti, perustuu Yhdenvertaisuuslakiin.
  • Työvoiman vähentämisen tai lomauttamisen yhteydessä neuvotteluajat poikkeavat pienemmistä yrityksistä.

Ota heti yhteyttä ja kysy lisää täyttämällä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen. Me autamme.

 
 

Share