Hyppää pääsisältöön
koronavirus_tilinpäätösinformaatio

Koronavirus osakeyhtiölain ja tilinpäätösinformaation näkökulmasta

Koronaviruksesta johtuva poikkeustila vaikuttaa useiden yritysten talouteen ja nämä vaikutukset tulee huomioida tehtäessä päätöksiä yhtiöiden osingonjaosta ja laadittaessa tilinpäätöksiä. Lue asiantuntijamme Ilppo Kaukolan huomiot aiheesta.

Osingonjako ja osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti

Käytännössä koronavirus vaikuttaa merkittävästi useiden yritysten ja yrittäjien maksuvalmiuteen sekä vakavaraisuuteen. Tämä tulee huomioida Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n maksukykytestissä, jonka mukaan ”Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.” Maksukykytestillä voidaan siis varmentua, ettei osingonjaolla loukata velkojien asemaa.

Esimerkiksi: yhtiön tilikausi on päättynyt 31.12.2019, ja nyt keväällä tilinpäätöstä laadittaessa tiedetään, että nykyinen taloudellinen tilanne aiheuttaa tulevina kuukausina merkittävän riskin yhtiön maksukyvylle ja pahimmillaan pitkittynyt likviditeettikriisi voi aiheuttaa konkurssin. Näin ollen, maksukyky on vaarantunut eikä edellytyksiä osingonjaolle ole. Yhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen on syytä pitää tämä mielessä ja arvioitava huolella, ettei osingonjakopäätös vaaranna velkojien asemaa.

Negatiivinen oma pääoma – osakeyhtiölain mukainen varojen vähentyminen

Koronaviruksen aiheuttama likviditeettikriisi voi johtaa oman pääoman menettämiseen eli negatiiviseen omaan pääomaan. Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n mukaan ”Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus.” Varojen vähentyminen saattaa aiheuttaa rekisteri-ilmoitusvaatimuksen ellei yhtiön johto saa saatettua pikaisesti yhtiön omaa pääomaapositiiviseksi omanpääomanehtoisella sijoituksella svop-rahastoon tai oman pääomanehtoisella pääomalainalla.

Koronavirus tilinpäätösinformaation näkökulmasta
 

Valitettavasti koronavirus aiheuttaa myös erityisvaatimuksensa tilinpäätösinformaation osalta.  Erityisesti kirjanpitolain tarkoittaman toimintakertomuksen ja pien- ja mikroyrityksiä koskevan kirjanpitoasetuksen eli PMA:n liitetietovaatimusten näkökulmasta riskit ja epävarmuustekijät on huomioitava laadittavissa tilinpäätöksissä, jotta ne antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Toimintakertomuksen riittävä tilinpäätösinformaatio

Kirjanpitolain 3 luvun 1a §:n mukaan toimintakertomuksessa on kuvattava muun muassa ”merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä” ja lisäksi kirjanpitolaissa on erikseen mainittu, että yrityksen on annettava ”tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen” ja ”arvio kirjanpitovelvollisen todennäköisestä tulevasta kehityksestä”. Accountorin näkemyksen mukaan niiden yritysten, jotka ovat velvollisia laatimaan toimintakertomuksen, tulee huomioida tilinpäätökseen liitettävässä toimintakertomuksessa arvionsa koronaviruksen aiheuttamista tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Useiden yritysten osalta käsillä oleva taloudellinen tilanne johtaa tosiasiallisesti siihen, että koronaviruksen voidaan katsoa olevan olennainen tilikauden jälkeinen tapahtuma, josta on annettava riittävät tiedot ja arviot, jotta laadittava tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Liitetietojen riittävä tilinpäätösinformaatio

Ne pienet kirjanpitovelvolliset, jotka laativat tilinpäätöksensä PMA- säännöstöä noudattaen, ovat puolestaan velvollisia antamaan tarpeellisen tilinpäätösinformaation PMA:n 3 luvun 3 §:n mukaan: ”Liitetietona on esitettävä tiedot tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät muuten ilmene tilinpäätöksestä. Lisäksi on esitettävä arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä.” Tämä liitetietovaatimus on siis huomioitava useiden yritysten tilinpäätöksiä laadittaessa, jotta tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan sen taloudellisesta tilanteesta.

Written by

Share