Hyppää pääsisältöön
Muista myös kesätyöntekijöiden työsopimukset
Artikkeli

Muista myös kesätyöntekijöiden työsopimukset

Kesä lähestyy ja kesätyöntekijät aloittavat monissa yrityksissä aivan tuota pikaa. Heidän lyhyestä työsuhteesta huolimatta ei pidä unohtaa laatia heille myös työsopimuksia. Millainen sopimus kesätyöntekijöille kannattaisi siis tehdä ja mitä siinä tulisi ottaa huomioon?

Kesätyöntekijälle tulee tehdä työsopimus siinä missä kenelle tahansa muullekin työntekijälle. Alussa onkin hyvä miettiä, mihin tarpeeseen kesätyöntekijä on hankittu. Onko kyseessä kesän kiireapulainen vai onko työvoimalle tarvetta vielä myöhemmin syksylläkin?

Määräaikainen työsopimus on yritykselle yleensä kannattavampi valinta etenkin, jos yrityksessä tarvitaan lyhytaikaisia sesonkityöntekijöitä. Määräaikainen työsopimus on yrittäjälle riskittömämpi, koska työsuhteen jatkoa voi pohtia sesongin päättyessä. Jos toisaalta näyttää siltä, että työvoimantarve jatkuu vielä syksylläkin, voivat osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva tai pidempi määräaikainen työsopimus olla toimivia vaihtoehtoja.

Sopimuksessa mainittava minimituntimäärästä

Työsopimukseen kannattaa kirjata maininta odotettavissa olevasta työtuntien määrästä. Jos työtuntien määrä vaihtelee, tulee sopimukseen kirjata työtuntien vaihteluväli. Varsin usein toimialan työehtosopimus edellyttää, että työsopimukseen on kirjattu tietty vähimmäistuntimäärä. Tuntimääräkirjauksella niin työntekijä kuin työnantaja voivat ennakoida kesätyöntekijän työmäärää. Hyvä on tietää sekin, että oikeuskäytännössä on tulkittu hyvin usein niin, että kesätyöntekijä, jolla on niin sanottu nollatuntisopimus, mutta joka tekee täysiä työpäiviä vakituisesti, katsotaan täysiaikaiseksi työntekijäksi.

Joskus työnmäärää on kuitenkin hyvin vaikea ennakoida, jolloin nollatuntisopimuskin voi olla toimiva ja molemmille osapuolille sopiva ratkaisu. Nollatuntisopimusta sovittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon muutamia seikkoja. Nollatuntisopimusta ei saa yksipuolisesti sopia työnantajan aloitteesta, jos työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Vähimmäistyöaikaa ei myöskään saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi, kuin työnantajan todellinen työvoiman tarve edellyttää. Työntekijän aloitteesta osapuolet voivat luonnollisesti neuvotella ja sopia vähimmäistyöajan todellista työvoiman tarvetta pienemmäksi. Työnantajan on myös pakko työntekijän pyynnöstä neuvotella työaikaehdon muuttamisesta, jos edellisen puolen vuoden toteutunut työaika osoittaa, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika ei vastaa työnantajan todellista työvoimatarvetta.

Koeaika on vakiokäytäntö

Koeaika on hyvin vakiintunut käytäntö alalla kuin alalla työsopimuksen pituudesta riippumatta. Yrittäjän on kuitenkin hyvä muistaa, että jos työsopimus koskee vain kesäkuukausia, saa koeaika olla pituudeltaan enintään puolet työsuhteen kestosta. Koeajasta ja sen pituudesta on myös mainittava työsopimuksessa, sillä se ei automaattisesti tule voimaan. Myös toimialan työehtosopimuksessa saattaa olla määräys koeajasta, jolloin työnantajan on ilmoitettava siitä työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Alaikäisten työntekijöiden palkkaamisessa huomioon otettavia seikkoja

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. Nuoren huoltajalla on myös oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista tämän kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. Työnantajan on lisäksi esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai tämän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työnteon ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jos työsopimusta ei tehdä kirjallisesti.

Laki nuorista työntekijöistä asettaa rajoituksia työn teettämiselle alle 18-vuotiailla. Nuori voidaan palkata sellaiseen kevyeen työhön, joka ei ole haitallista nuoren terveydelle, kehitykselle tai koulunkäynnille. Lisäksi on otettava huomioon työolosuhteet, työympäristö, työn vaatimukset, työn aiheuttama vastuu sekä ruumiillinen ja henkinen kuormittavuus. Sopiviksi kevyiksi töiksi on katsottu muun muassa erilaiset avustavat toimistotyöt, viestintä ja muu mediatyö sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tehtävät avustavat työt, kuten kattaus, annostelu ja myyntityö.

Nuorille työntekijöille erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden teettäminen on rajoitettua. Kiellettyjä töitä ovat esimerkiksi työt, joissa käsitellään vaarallisia aineita tai yksin tehtävät työt, joissa on ilmeisen tapaturman tai väkivallan vaara. Myös esimerkiksi siivoustyötä nuori saa tehdä vain, jos työssä ei käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.

Nuorten työntekijöiden osalta on yrittäjän syytä myös tiedostaa, että alle 15 vuotiasta ei saa pitää ylityössä eikä hätätyössä. Nuoren työntekijän työaika ei myöskään saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. Työaika on 15 vuotta täyttäneellä sijoitettava kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan. Vastaavasti alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä työaika voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan. Keskeytymätöntä lepoaikaa on vuorokaudessa annettava 15 vuotta täyttäneelle vähintään 12 tuntia ja alle 15-vuotiaalle 14 tuntia vuorokaudessa.

Yrittäjän on syytä nuoria työntekijöitä palkatessaan huolehtia myös, että nuoret työntekijät saavat riittävästi opetusta ja ohjausta työhönsä sekä henkilökohtaista opastusta työssä niin, että he välttyvät aiheuttamasta vaaraa itselleen tai muille.

Kirjallinen sopimus kannattaa aina

Oli kyse sitten ostosopimuksesta tai työsopimuksesta, niin sopimuksen laatiminen kirjallisesti selkein ehdoin kannattaa aina. Kiireellä viime tingassa kyhätyt sopimukset voivat myöhemmin aiheuttaa ylimääräistä päänsärkyä tulkinnanvaraisine ehtoineen. Huolella laaditun sopimuksen avulla välttyy etukäteen monilta epäselviltä tilanteilta. Lisäksi hyvin laadittua sopimusta voi käyttää lukuisia kertoja uudestaan tulevaisuudessa. Yksistään näistä syistä kannattaa sopimuksen perusteelliselle läpikäymiselle varata hyvin aikaa.

Tarvitsetko apua työsopimuksen laatimisessa? Lakimiehemme auttavat sinua osoitteessa asiantuntija@accountor.fi.