Hyppää pääsisältöön
klemmarit
Artikkeli

Näin varmistat yritysverotuksen oikeellisuuden

Yritysverotuksen oikeellisuus

Yrityksen verotus perustuu aina tilinpäätökseen. Siksi taseessa, tuloslaskelmassa ja kirjanpidossa esiintyvät epäselvyydet ja virheet vaikeuttavat verojen määrittämistä. Huonoimmassa tapauksessa yritystä voidaan joutua verottamaan kirjanpidon epäluotettavuuden vuoksi arvioperusteisesti. Asiantuntevan tilitoimiston avulla vältyt parhaiten virheiltä.

Verolainsäädännössä ei ole, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, säännelty erikseen tilinpäätöksen toimittamisesta. Oleellista on, että tilinpäätös toteutetaan kirjanpitolain sekä kirjanpitolaissa määriteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että yrityksen juoksevan kirjanpidon sekä tilinpäätöskirjojen tulee olla hyvän kirjanpitotavan mukaisia, luotettavia ja selkeästi luettavia.

On erittäin tärkeää huomioida että, jos verottaja ei pysty tilinpäätöksen pohjalta luotettavasti toteamaan yrityksen tuloja, verot voidaan viime kädessä joutua määräämään arvioperusteisesti. Tällöin yrityksen tulot voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla muiden samalla toimialalla toimivien yritysten tunnuslukuja. Tämä on yritykselle monesti huono vaihtoehto, sillä verorasitus voi muodostua näin suuremmaksi kuin mitä se todellisen tilanteen mukaan olisi.

Verolainsäädäntöön ei sisälly varovaisuuden periaatetta

On hyvä muistaa, että kirjanpitolakiin kuuluva varovaisuuden periaate ei sisälly verolainsäädäntöön. On mahdollista, että verotus kohdistuu sellaisen voittoon, jota ei voida kirjanpidossa esittää ja joka ei lisää taseen omaa voitonjakokelpoista pääomaa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi kirjanpidossa vähennetyn luottotappion, arvonalentumisen tai pakollisen varauksen kohdalla.

Tilinpäätöksen virheet eivät verotuksellisessa mielessä ole välttämättä kohtalokkaita, mutta tuottavat toki ylimääräistä vaivaa ja joskus myös ylimääräistä rahankulua. Tahattomasti syntyneet virheet voidaan kuitenkin yleensä korjata ilman suurempia sanktioita.

Virheen huomatessaan verovelvollisen tulee pyrkiä oma-aloitteisesti oikaisemaan havaitsemansa virhe. Myös verottaja voi oikaista verovelvollisen verotusta virheiden johdosta joko verovelvollisen hyväksi tai tämän vahingoksi tiettyjen määräaikojen puitteissa. Jos virhe ei ole syntynyt tahallisesti tai virhe on vähäinen, suuria rahallisia sanktioita ei yleensä tule.

Osaava kirjanpitäjä hallitsee lainsäädännön

Tilinpäätöksen virheet voidaan välttää käyttämällä apuna osaavaa tilitoimistoa. Asiantunteva kirjanpitäjä tuntee verotuksen pääperiaatteet sekä verolainsäädäntöä niin, että virheet voidaan havaita ajoissa. Isommat tilitoimistot tarjoavat asiakkailleen myös veroasiantuntijan palveluja.

Meiltä Accountorista saa veroasiantuntijan apua kirjanpidon sekä tilinpäätösvaiheen haasteisiin ja ongelmiin. He ovat käytettävissä myös tilintarkastusvaiheessa ja neuvovat tällöin esille tulevissa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Yleisimmin ongelmia aiheutuu erityisesti tulojen ja menojen jaksottamisesta sekä eri varallisuuslajien arvostamisen yhteydessä. Myös arvonlisäverotus omine säännöksineen aiheuttaa ongelmia juoksevassa kirjanpidossa sekä tilinpäätös- ja tilintarkastusvaiheessa.

Mikäli virheitä on päässyt kirjanpitoon, ne useimmiten saadaan karsituksi tilintarkastuksessa. Pientenkin yritysten siirryttyä käyttämään KHT- tai HTM-pätevyyden omaavia tilintarkastajia, tilinpäätökseen saakka päässeiden virheiden määrä on oleellisesti vähentynyt. Osaavasta kirjanpitäjästä ja tilintarkastajasta huolimatta vastuu kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta on aina viime kädessä verovelvollisella.

Share