Hyppää pääsisältöön
Accountor brand images
Artikkeli

Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon toimitusjohtajasopimuksessa

Toimitusjohtajaan ei sovelleta työlainsäädäntöä, koska hän on osakeyhtiön itsenäinen toimihenkilö Suomen oikeuskäytännön mukaan toimitusjohtajaan ei sovelleta työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakia.

- Perinteisen työsuhteen tunnusmerkit jäävät täyttymättä, siksi toimitusjohtajan työtehtäviä, vastuita, palkkaetuja ja velvollisuuksia koskeva sopimus on laadittava huolella, toteaa yrityslakimies Visa Koskiahde Accountorilta.

Toimitusjohtajasopimus on syytä laatia varsinkin silloin, kun osakkaita on enemmän tai jos yhtiöön tulee toimitusjohtaja yrityksen ulkopuolelta.

- Toimitusjohtasopimus on laaja kokonaisuus, joka linkittyy riskienhallintaan sekä johtajapestiin ryhtyvän henkilön kannalta että muun organisaation näkökulmasta. On muistettava, että toimitusjohtajaa ei koske samanlainen työsuhdeturva kuin muita työntekijöitä.

Toimitusjohtasopimuksessa yleensä määriteltäviä yksityiskohtia ovat:

  1. tehtävät, vastuualueet
  2. työstä saatavat korvaukset
  3. vuosiloma ja lomakorvaus
  4. työaika
  5. työmatkojen matkakorvaus
  6. sairauspoissaolon palkka
  7. salassapitovelvollisuus ja immateriaalioikeudet
  8. kilpailukielto
  9. sopimuksen päättymiseen liittyvät irtisanomistavat ja korvaukset
  10. erimielisyyksien sopiminen

Toimitusjohtaja työskentelee yhtiön hallituksen ja työntekijöiden välimaastossa, usein kovan paineen alaisena. Päivittäisten operatiivisten päätösten lisäksi suunniteltavana ovat yrityksen kauaskantoisemmat strategiset linjat.

- Yksi sopimuksen tärkeimmistä asioista on vastuualueiden ja toimitusjohtajan aseman määrittäminen, joka tietysti riippuu siitä, mihin suuntaan hallitus, omistajat ja osakkaat haluavat yritystä viedä. Sopimukseen kirjataan usein miten, että toimitusjohtaja toimii hallituksen ja yhtiökokousten tarkempien ohjeiden mukaan, Koskiahde kuvaa.

- Toimitusjohtaja kantaa yleisvastuun yrityksen toiminnasta muun muassa myynnin, markkinoinnin, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä rahoituksen suhteen, mutta näitä ei voi listata kovinkaan tarkasti ranskalaisin viivoin. Pienessä yrityksessä tehtäviin voi kuulua kahvinkin keittäminen.

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä tulee selkeästi sopia palkkaetuineen ja kannustimineen. Kokonaispalkan ohella sopimuksessa on hyvä olla kirjattuna mahdollisen tulospalkkion ehdot, puhelin-, lounas- ja autoedut.

- Aikaisemmin oli mahdollista, että toimitusjohtajalla oli oma firma, joka laskutti toimitusjohtajan työn. Enää verottaja ei sitä hyväksy.

Pelinsäännöt liikesalaisuuksista, kilpailukiellosta ja erimielisyyksistä

Selkeä kirjallinen sopimus vähentää myöhempien erimielisyyksien riskiä ja mahdollistaa keskittymisen olennaiseen eli yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja tuloksen parantamiseen. Pelinsääntöjen on syytä olla kirjattuna myös ammatti- ja liikesalaisuuksien sekä kilpailukiellon osalta.

- Sopimustekstissä on olennaista huomioida, että toimitusjohtajalle työssä syntyvät tekijänoikeudet tai patenttien oikeudet siirtyvät automaattisesti yhtiölle, eikä toimitusjohtajalle itselleen jää minkäänlaisia immateriaalioikeuksia, Visa Koskiahde muistuttaa.

- Salassapitovelvollisuus kattaa liike- ja ammattisalaisuudet, kuten asiakaskuntaan ja hinnoitteluun liittyvät yksityiskohdat. Yleensä tekstissä todetaan myös korvausvelvollisuus rikkomuksesta aiheutuneista vahingoista. Liikesalaisuuksien luvaton käyttö voi olla jopa rikoslain piiriin kuuluvaa toimintaa.

Kilpailukielto rajaa toimitusjohtajaa sekä yhtiössä työskentelemisen aikana että toimen päättymisen jälkeen. Kilpailukielto sitoo toimitusjohtajan olemaan suoraan tai epäsuoraan kilpailematta yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kanssa.

- Sopimuksessa on hyvä olla esitettynä myös se, miten mahdolliset erimielisyydet selvitetään. Isoimmissa yhtiöissä saatetaan käyttää välimiesmenettelyä riidan ratkaisemiseksi, mutta tavanomaisempaa on maininta erimielisyyksien ratkomisesta paikkakunnan alioikeudessa eli käräjäoikeudessa.

Viimeinen toimitusjohtajasopimuksessa huomioitava seikka on erotilanteen ennakoiminen.

- Sopimuksella sovitaan irtisanomisajasta ja mahdollisesta erorahasta, joka maksetaan suuremman kokoluokan yhtiöissä.

Usein varsinkin pk-yrityksissä toimitusjohtaja toimii samanaikaisesti myös osakkaana, jolloin toimitusjohtajasopimus ja osakassopimus on synkronoitu toisiinsa. Näin sekä toimitusjohtajalle että osakkaille muodostuu motivaatio antaa täysi panos yhtiön kehittämiseen.

- Sopimustekniset yksityiskohdat ja varsinkin useamman sopimuksen kokonaisuudet ovat hankalia hahmottaa. Accountor auttaa sopimusten laatimisessa nopeallakin aikataululla. Osaava ja kokenut lakimiestiimimme pystyy valmistelemaan ensimmäisen luonnoksen muutamassa työpäivässä. Sen jälkeen osakassopimus hiotaan allekirjoituskuntoon osakkaiden kanssa kasvokkain tai skype-neuvottelussa, Visa Koskiahde kertoo laatimisprosessista.

Share