Hyppää pääsisältöön
hr-järjestelmä accountor
Artikkeli

Omistajatiedoista osin julkisia - Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröiminen

Käytännössä kaikkien yhtiöiden, lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä, on 1.7.2019 alkaen rekisteröitävä tosiasialliset edunsaajansa. Rekisteröinti tapahtuu keskitetysti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kautta Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin. Tiedot ovat julkisia, kuten muutkin kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisterien tiedot.

Rekisteröinti tehdään aina sähköisesti. Tarkempaa tietoa menettelytavasta ei vielä ole, mutta Patentti- ja rekisterihallitus tiedottanee aiheesta, kun prosessi etenee. Huomionarvoista on, että jo 1.1.2019 alkaen yhteisöillä on oltava tosiasialliset edunsaajansa tiedossaan.

Uudet velvollisuudet liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen, joka tulee voimaan porrastetusti vuosien 2017 – 2019 aikana. Myös monilla palveluntarjoajilla, kuten pankeilla ja tilitoimistoilla, on velvollisuus kerätä tietoa asiakkaidensa tosiasiallisista edunsaajista.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on sellainen luonnollinen henkilö, joka

  • omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilöstä
  • käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin tai
  • käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä, kuten esimerkiksi oikeus nimetä hallituksen jäsenet osakassopimuksen perusteella.

Oikeushenkilöllä tarkoitetaan mitä tahansa rekisteröityä yhteisöä kuten Oy, Ky tai Ay.

Välillisellä omistuksella tarkoitetaan sitä, että omistus on ketjutettu yhtiöiden kautta. Esimerkiksi Yritys A:sta omistaa 50 % Yritys B ja 50 % Yritys C. Yritys B:stä omistaa 70 % henkilö Y ja 30 % henkilö X. Yritys C:n omistaa kokonaan henkilö Z. Yrityksen A tosiasiallisia edunsaajia ovat henkilöt Y (päätösvalta 50 % omistavassa yhtiössä B) ja Z (välillinen 50 % omistus yhtiön C kautta). 

Jos kukaan luonnollinen henkilö ei omista suoraan tai välillisesti yli 25 % yhteisöstä tai käytä yhteisössä suoraan tai välillisesti muuta vastaavaa määräysvaltaa, ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies tosiasiallisia edunsaajia. Näiden puuttuessa tosiasiallinen edunsaaja on vastaavassa asemassa oleva henkilö.

Kenen velvollisuus on rekisteröidä tosiasiallinen edunsaaja?

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta rekisteriin. Rekisteröintivelvollisuus alkaa 1.7.2019 ja rekisteröinti on tehtävä 30.6.2020 mennessä.

Jo 1.1.2019 alkaen kaikkien yhteisöjen, pois lukien pörssiyhtiöt, tulee olla tietoisia tosiasiallisista edunsaajistaan. Tosiasiallisista edunsaajista tulee pitää yllä ajantasaista luetteloa vastaavalla tavalla, kuin osakeyhtiön on pidettävä yllä osakasluetteloa. Vastuu osakeyhtiön tosiasiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen ylläpitämisestä on hallituksella.

Yhdistyksissä ja säätiöissä tosiasiallisia edunsaajia ovat pääsääntöisesti hallituksen jäsenet, joten näiden yhteisöjen osalta erillistä rekisteröintiä ei edellytetä.

Lähde: Accountorin yrityslakimies

Apua tosiasiallisten edunsaajien tunnistamiseen saat Accountorin laki- ja veropalveluista.

Share