Hyppää pääsisältöön
Tulevia verotuksen muutoksia vuonna 2021
Artikkeli

Poimintoja tulevista veromuutoksista

Talousarvioesitys vuodelle 2021 on annettu. Verotusesitykset ovat hallitusohjelman mukaisia. Hallitus esittää muutoksia mm. ansiotulojen verotukseen, työsuhde-etujen verotukseen, työkone- ja lämmityspolttoaineiden verotukseen ja tupakka- ja alkoholiveroon. Lisäksi esitetään arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamista 10 000 eurosta 15 000 euroon ja pienten poistojen määrän korottamista sekä laaditaan esitys tutkimusyhteistyön lisävähennyksestä. Myös muita verotukseen liittyviä muutoksia on vireillä.
 

Yrityksen verotus

Yritysverotukseen jo tälle vuodelle kaavailtu tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä yhteistyökannustin on nyt valmisteilla. Yrityksille tulisi vuosiksi 2021–2024 mahdollisuus tehdä verotuksessa lisävähennys, joka olisi 50 % yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtyjen tutkimus- ja kehittämishankkeiden menoista.

Hallitusesitysluonnos pienten poistojen korottamiseksi on annettu ja se on ollut lausuntokierroksella. Esityksessä ehdotetaan irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan kertapoiston ylärajan nostamista 850 eurosta 1 200 euroon ja näiden verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän nostamista 2 500 eurosta 3 600 euroon. Rajoja ei ole nostettu sen jälkeen, kun säännösten markkamäärät muutettiin euromääriksi vuonna 2002. Lisäksi ehdotetaan uutta lisäpoistosäännöstä alle 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta.

Tupakka- ja alkoholiveroa korotetaan ja lämmityspolttoaineista saatavia verotuottoja lisätään alentamalla yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmityspolttoaineiden veroja. Osana yritystukien karsimista parafiinisen dieselin verotukea pienennetään.

Kansainvälisiä tilanteita koskien tuloverolakia olisi tarkoitus muuttaa siten, että kotimaisena yhteisönä pidettäisiin sellaista ulkomaista yhteisöä, joka on rekisteröity tai perustettu Suomessa sekä sellainen yhteisö, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Vastaavanlainen säännös on jo olemassa useassa muussa valtiossa. Muutoksella estettäisiin tilanteita, joissa yleinen verovelvollisuus Suomessa pyrittäisiin välttämään perustamalla yhtiö ulkomaille, vaikka se tosiasiallisesti toimisikin Suomessa.

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alkaen. Alarajan nosto koskisi tilikausia, jotka alkavat 1.1.2021 tai sen jälkeen. Kuluttajille tapahtuvassa verkkokaupassa sähköisen palvelun erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee myös muiden palveluiden ja tavaroiden myyntiin ns. One Stop Shop -järjestelmäksi. Säännöksen tarkoitus on yksinkertaistaa alv-rekisteröintiä toisiin EU-maihin tapahtuvassa kuluttajamyynnissä ja se tulisi käytäntöön 1.7.2021. Maahantuonnin arvonlisäverotukseen on tulossa myös muutos siltä osin, että jatkossa pienten, eli enintään 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta poistetaan verovapaus viimeistään heinäkuun 2021 alusta. Verovapauden on katsottu syrjivän EU-maiden toimijoita.

Henkilöverotus

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan indeksitarkastusta, joka tehtäisiin korottamalla tuloveroasteikon tulorajoja noin 2,5 %:lla sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja.

Alla ehdotuksen mukainen vuoden 2021 valtion progressiivinen tuloveroasteikko:
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
18 600 8 6
27 900 566 17,25
45 900 3 671 21,25
80 500 11 023,50 31,25

 

Henkilöverotuksessa jatketaan asuntolainojen korkovähennysoikeiden pienentämistä. Verovuonna 2021 asuntolainan korkoja voidaan vähentää enää 10 %, verovuonna 2022 vähennys on vain 5 % ja verovuonna 2023 vähennysoikeutta asuntolainan koroista ei enää ole lainkaan. Tulonhankkimisvelan korkoon tällä ei ole vaikutusta.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja ns. nollapäästöisten eli käytännössä täyssähköautojen käyttämistä työsuhdeautona kannustetaan alentamalla kuukausittaista autoetua 170 eurolla väliaikaisesti vuosina 2021–2025. Alennus koskisi vapaata autoetua sekä käyttöautoetua. Edellytyksenä olisi, että auto olisi ensirekisteröity Suomeen vuonna 2020 tai sen jälkeen. Samoin väliaikaisesti vuosina 2021–2025 vapautettaisiin verosta työnantajan tarjoama sähköautojen latausetu työpaikoilla ja julkisilla latauspisteillä. Työnantajan työsuhdesähköauton mukana kustantama sähköauton kotilatauslaite katsottaisiin jatkossa auton lisävarusteeksi ja se huomioitaisiin autoedun arvon laskennassa. Voimassa olevan luontoisetupäätöksen mukaan yli 850 euron arvoisten lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan. Nykyään kotiin kustannettu latauslaite on erikseen veronalainen etu. Jos latauslaitteen omistus siirtyy työntekijälle, veronalaista olisi tuolloin nykyistä käytäntöä vastaavasti käypä arvo.

Lisäksi kannustettaisiin joukkoliikenteen ja polkupyörän käyttöön työmatkoilla. Työsuhdematkalipun nykyinen 300–750 euron välinen veronalainen osuus poistuisi ja jatkossa työsuhdematkalippu olisi verovapaata 3 400 euroon saakka vuodessa. Työsuhdepolkupyöräetu ehdotetaan verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa. Työsuhdematkalippu ja polkupyöräetu nidottaisiin yhteen siten, että näiden verovapaa enimmäismäärä olisi kuitenkin yhteensä 3 400 euroa.

Työntekijälle voitaisiin väliaikaisesti maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia erityiselle työntekemispaikalle 3,5 vuoden ajalta. Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidettäisiin enintään 3,5 vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos kolmen vuoden määräaika päättyisi 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Säännöstä sovellettaisiin myös vuoden 2022 verotuksessa, jos 3,5 vuoden määräaika jatkuisi vuoden 2022 puolelle. Erityisen työntekemispaikan määrittelyyn tällä väliaikaissäännöksellä ei ole vaikutusta.

Kiinteistöverotus

Hallitusohjelman mukainen kiinteistöverouudistus lykkääntyy. Kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa vasta 2023. Osittaisuudistuksella ensi vuonna vapautetaan kiinteistöverosta luonnonsuojelualueet ja samalla alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta.

Valtion talousarvioesitys 2021 löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Asiantuntija

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteydenottopyyntö

 
 

Share