Hyppää pääsisältöön
Accountor lakipalvelut asiantuntijanasi
Artikkeli

Quick fixes-parannukset arvonlisäverotuksen osalta EU-tavarakaupassa

Ensi vuoden alusta astuvat voimaan arvonlisäverotuksen niin kutsutut Quick fixes-parannukset. Tämä tarkoittaa käytännössä -lyhyen aikavälin parannuksia eli yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevia säännöksiä EU-tavarakaupassa:

 1. Ostajan arvonlisäverotunniste ja yhteenvetoilmoituksen asianmukainen täyttäminen yhteisömyynnin verottomuuden edellytyksenä
 2. Tavaroiden kuljetusta koskeva näyttö
 3. Tavarakuljetuksen järjestäminen ketjukauppatilanteissa
 4. Toimitusvaraston (ns. call off -varaston) menettelyyn liittyvät yksinkertaistukset
   

Valvontaan liittyvät velvollisuudet yhteisökaupan edellytyksinä

Verovalvonnan helpottamiseksi yhteisömyynnin edellytyksinä ovat

 • ostajan AVL-tunnisteen ilmoittaminen myyjälle
 • yhteenvetoilmoituksen laatiminen asianmukaisesti

Jotta myynti on verotonta yhteisömyyntiä, ostajalla pitää olla ALV-tunniste muussa kuin tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa ja ostajan pitää olla ilmoittanut ALV-tunnisteensa myyjälle. Suomen lainsäädännössä ei määritellä sitä, millä tavalla ostaja ilmoittaa VAT-tunnisteensa myyjälle. Hallituksen esityksen mukaan edellytys täyttyy, jos myyjä on merkinnyt laskulle ostajan VAT-tunnisteen. Myyjällä toki säilyy edelleen velvollisuus tarkistaa, että tunnus on oikea ja voimassa oleva. Tarkistuksen voi tehdä VIES-järjestelmästä http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fi

Koska valvonta perustuu myyjän antamaan yhteenvetoilmoitukseen, ilmoituksen täyttäminen on yksi myynnin verottomuuden edellytys. Virheistä huolimatta myyntiä voidaan silti pitää yhteisömyyntinä, jos ne ovat vähäisiä ja myyjä voi asianmukaisesti perustella, mistä virhe tai ilmoituksen muu laiminlyönti johtuu.
 

Tavaroiden kuljetusta koskeva näyttö

ALV-direktiivin täytäntöönpanoasetus säätää tavaran kuljetuksen tarkennetut vaatimukset EU-kaupassa. Verottoman yhteisömyynnin edellytyksenä on, että tavara liikkuu EU-maasta toiseen EU-maahan. Myyjällä on näyttötaakka, eli yhteisömyynnin tekijällä pitää jatkossa olla todisteena tavaran kuljetuksesta toiseen valtioon vähintään kaksi erillistä eri tahojen antamaa ristiriidatonta todistetta. Näytöksi kelpaavat dokumentit on määritelty täytäntöönpanoasetuksen 45a artiklassa niin myyjän kuin ostajan järjestämän kuljetukset osalta.

Ketjukauppatilanteet

Ketjukauppatilanteessa myyntiketjussa voi olla useita peräkkäisiä myyntejä, mutta tavara toimitetaan suoraan ensimmäiseltä myyjältä ketjun viimeiselle ostajalle. Uusi säännös koskee myyntiketjua, joissa on vähintään kolme osapuolta ja tavaran ostava sekä sen edelleen myyvä taho järjestää kuljetuksen (ns. väliportaan toimija). Yhteisömyyntinä käsitellään se myynti, johon kuljetus liittyy, jos myös muut yhteisömyynnin edellytykset täyttyvät. Muut myynnit ketjussa ovat arvonlisäverotuksessa kotimaan myyntejä. Kolmikantakauppaa koskevat säännökset ovat edelleen voimassa.
 

Toimitusvaraston (ns. call off -varaston) menettelyyn liittyvät yksinkertaistamiset

Myyjä toimittaa omalle yritykselle kuuluvaa tavaraa toiseen jäsenvaltioon, siellä olevaan varastoon tiedossa olevaa ostajaa varten, joka ottaa tavarat omistukseensa myöhemmässä vaiheessa myyjän ja ostajan sopimuksen mukaisesti.

Tällöin tapahtuu myös yhteisömyynti/-hankinta, joka määrittelee arvonlisäverovelvoitteiden hoitamisen ajankohdan. Säännöksen soveltuessa myyjän ei tarvitse rekisteröityä varaston sijaintivaltiossa. Nykyisin tällainen myyjän omien tavaroiden siirto katsotaan liikeomaisuuden siirroksi ja myyjälle voi aiheutua varaston sijaintivaltiossa alv-velvoitteita (ALV-rekisteröinti ym.).

Call off -varaston yksinkertaistuksen soveltumisen edellytykset ovat:

 • myyjä ja ostaja ovat alv-velvollisia
 • myyjällä ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa tavaroiden saapumisjäsenvaltiossa
 • ostaja on ALV-rekisteröitynyt tavaroiden saapumisjäsenvaltiossa
 • myyjä tai joku hänen toimeksiannostaan kuljettaa tavarat toisesta jäsenvaltiosta toiseen
 • tavarat on tarkoitus myydä ostajalle vasta myöhemmin varastosta
 • ostajan henkilöllisyys ja ALV-tunnus ovat myyjän tiedossa kuljetuksen alkaessa, ja ne pitää ilmoittaa myös yhteenvetoilmoituksella
 • myyjän on pidettävä kirjaa call off -varastoon siirrettävistä tavaroista täytäntöönpanoasetuksessa määrätyn tietosisällön mukaisesti

Jotta myös arvonlisäverotus menee oikein ja arvonlisäverovelvoitteet voidaan hoitaa oikeaan aikaan, kirjanpitäjän tulee olla tietoinen siitä, milloin, mitä ja kuinka paljon ostaja ottaa varastosta tavaraa.

Sekä myyjän että ostajan on pidettävä erillistä reaaliaikaista varastokirjanpitoa näiden sääntöjen mukaisesti myydyistä tavaroista. Edellytyksenä on myös, että tavarat otetaan varastosta eli myydään 12 kuukauden aikana. Yksinkertaistussäännös soveltuu vain call off -varastojen verokäsittelyyn eikä yksinkertaistuksella ole vaikutusta muiden tyyppisten varastojen verotukseen.
 

Menettelyt Suomen verotuksessa

Edellä kerrotut säännökset ovat tiukat ja direktiivi listaa enimmäisvaatimukset. Se, miten Suomen verotuksessa niitä tullaan soveltamaan, jää Verohallinnon ohjeen sekä verotus- ja oikeuskäytännön varaan. Verohallinto ei anna Quick fixes -säännösten soveltamisesta erillistä ohjetta, mutta ne sisällytetään ohjeeseen Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa, joka on tätä kirjoitettaessa vielä päivitettävänä.

Vaatimusten soveltamisessa voi olla maakohtaisia eroja. Rajat ylittävissä liiketoimissa onkin syytä selvittää toisena osapuolena olevan valtion säännökset ja menettelytavat.

Asiantuntijat

Share