Hyppää pääsisältöön
Työaikalaki muutos 2020 artikkeli

Uusi työaikalaki väljentää monia säädöksiä

Uusi työaikalaki tuli voimaan tämän vuoden alussa. Useille toimialoille on myös solmittu hiljattain uusi työehtosopimus, joka määrittelee alakohtaisia työaikoja. Nyt onkin ajankohtaista varmistaa, että yrityksesi työaikaohjeet ja -käytännöt ovat uusien säädösten mukaisia.

Uusi työaikalaki lisäsi mahdollisuuksia sopia työajoista aiempaa väljemmin. Seuraavassa keskeisiä muutoksia.

Liukuma-ajat

Liukuvan työajan vuorokautinen liukuma-aika voi olla nyt enintään neljä tuntia vanhan lain kolmen tunnin sijasta. Liukumat voidaan sijoittaa työpäivän alkuun tai loppuun tai myös työpäivän päättymisen jälkeiseen ilta-aikaan. Liukuvassa työajassa on uutena neljän kuukauden seurantajakso. Seurantajakson päättyessä kumulatiivinen tuntikertymä saa olla enintään 60 tuntia (aiemmin 40 tuntia) ja alitusten määrä enintään 20 tuntia. Seurantajakson aikana työaikasaldo voi olla 60 tuntia korkeampi, kunhan kertymä laskee jakson päättyessä sallittuun enimmäismäärään.

Joustotyöaika

Lakiin on lisätty uusi joustotyöaikaa koskeva säännös. Joustotyöaika sopii lähinnä asiantuntijatyöhön, jossa työtä ohjaavat tavoitteet, eikä työ ole sidottu tiettyyn viikonpäivään, vuorokauden aikaan tai paikkaan. Joustotyöajassa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Joustotyöajasta tulee sopia kirjallisesti työntekijän kanssa.

Työaikapankit

Laki antaa nyt mahdollisuuden kaikille yrityksille sopia työaikapankin käyttöönotosta. Aiemmin työaikapankkijärjestely oli mahdollinen vain työehtosopimuksen perusteella. Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Pankkiin voidaan tallettaa lisä- ja ylityötunteja, liukumasaldoon kertyneitä tunteja tai vaikka lomarahaa aikamääräiseksi muutettuna. Työaikapankkiin voi säästää kalenterivuoden aikana 180 tuntia myöhemmin vapaana pidettäväksi, edellyttäen että työaikapankin kokonaiskertymä ei ylitä kuuden kuukauden työaikaa vastaavaa määrää. Työaikapankin käyttöönotosta, säästettävistä eristä, vapaan pitämisestä sekä muista pankkijärjestelmän yksityiskohdista tulee sopia kirjallisesti henkilöstön kanssa.

Yötyö

Yötyön tekemisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Säännöllinen yötyö on edelleen sallittua vain laissa säädetyissä tehtävissä, mutta tilapäinen yötyö on nyt sallittua. Toisaalta peräkkäisten yövuorojen määrää on rajoitettu, millä pyritään ottamaan huomioon yötyön terveys- ja turvallisuusriskit.

Entistä väljemmin voidaan sopia työntekijän kanssa myös säännöllisen työajan pidentämisestä sekä varallaolosta ja siitä maksettavasta korvauksesta.

Työajan seuranta

Uusi työaikalaki toi työnantajalle myös uudenlaisia seurantavelvoitteita. Ylityölle asetettu enimmäismäärä poistui, sen sijaan työntekijän kokonaistyöajalle on säädetty enimmäismäärä. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Jakso voidaan pidentää 12 kuukauteen valtakunnallisella työehtosopimuksella. Työajan enimmäismäärään lasketaan kaikki tehdyt työtunnit.

TES:n huomiointi

Työaikajärjestelyjä pohtiessaan työnantajan on tunnettava paitsi työaikalain raamit myös oman alansa työehtosopimus. Valtakunnallisella työehtosopimuksella on mahdollista poiketa työaikalain monesta kohdasta. Tyypillisesti TES sisältää määräyksiä säännöllisen työajan pituudesta, liukuvasta työajasta, enimmäistyöajan tasoittumisjaksosta, lisä- ja ylityöstä, päivittäisistä tauoista, vuorokausilevosta ja viikkolevosta. Työehtosopimukset antavat järjestäytyneille työnantajille vielä lisämahdollisuuksia työajoista sopimiseen työpaikan tarpeiden mukaan.

Työaikalaki ja alakohtaiset työehtosopimukset muodostavat varsin monimutkaisen kokonaisuuden. Työaika-asiat aiheuttavatkin paljon päänvaivaa yrityksissä. Haasteita on etenkin tarkoituksenmukaisten ja alan määräyksiä noudattavien työaikakäytäntöjen määrittelyssä ja käyttöönotossa. Jatkuva keskustelun aihe on myös matkustaminen työajan ulkopuolella yrityksissä, joissa tehdään paljon työmatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Entä voiko joku tehtävä jäädä työaikalain soveltamisen ulkopuolelle? Näihin tilanteisiin yrityksen kannattaisi laatia selkeät pelisäännöt.

 

Accountorin laki- ja veropalvelut on vahvistunut kahdella kokeneella työsuhdejuridiikan ja HR:n osaajalla. Pystymme tarjoamaan entistä parempaa ja käytännönläheistä palvelua yrityksen kaikissa työsuhdeasioissa, esimerkiksi työaikakäytännöt, työ- ja johtajasopimukset, henkilöstöohjeet, työsuhteen päättäminen ja muut haastavat esimiestyön tilanteet. Toteutamme myös yrityskohtaisesti räätälöityjä valmennuksia työsuhdejuridiikasta.

Ota yhteyttä meihin asiantuntija@accountor.fi. Varmistetaan yhdessä, että yrityksesi työsuhdeasiat ovat kunnossa.

CTA-banneri_1440x450_Accountor-Felix-happy

Accountor on Suomen kokenein talous-, palkka- ja HR-kumppani.

Share