Hyppää pääsisältöön
hrsuunta2023

HR-trendit 2023 – Henkilöstöhallinnon tulevaisuus ja pandemian vaikutukset työmaailmaan

Miltä näyttää HR:n tulevaisuus?

Lähdimme – nyt jo kolmatta kertaa – selvittämään tätä kysymystä yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa toteutetussa tutkimuksessa. Kahden aikaisemman tutkimuksen tapaan tavoitteena oli tarkastella kansainvälisyyden, yhteiskunnan, talouden sekä elinkeinoelämän muutoksien vaikutusta työorganisaatioihin sekä HR:n työhön ja rooliin organisaatioissa.  

Vuoden 2020 lopussa julkaistu HRsuunta2023-tutkimus eroaa sikäli aikaisemmista, että se toteutettiin koronavuoden aikana varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Covid-19-pandemian vaikutuksia työmaailmaan tarkasteltiin omassa osiossa.  

Tutkimukseen osallistui 176 henkilöstöhallinnon ammattilaista, joilta kysyttiin heidän näkemystään yritystensä nykytilasta ja verrattiin, miten se tulee muuttumaan seuraavan kolmen vuoden aikana.  

Olemme koonneet tähän juttuun yhteensä viisi henkilöstöhallinnon trendiä, joiden odotetaan näkyvän aiempaa vahvemmin tulevien vuosien aikana. 

Trendi 1: Vastuullisuus on tullut jäädäkseen

Vastuullisuus ja kestävä kehitys eivät ole ilmiöinä uusia, joten niiden nouseminen esiin toistamiseen ei yllättänyt. Tutkimustulos viittaa kuitenkin siihen, että niiden merkitys tulee lisääntymään tulevina vuosina entisestään.  

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaikutusten arvioitiin 2–3 vuoden kuluttua vaikuttavan nykyistä enemmän yrityksen päätöksiin ja liiketoimintaan. 

Vastaajista 79 prosenttia arvioi vastuullisuuden arvojen näkymisen liiketoiminnassa lisääntyvän, 9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kyselyssä.  

Myös kestävän kehityksen vaikutukset yrityksen päätöksiin arvioitiin lisääntyvän kaikkien osa-alueiden (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja inhimillinen) osalta jonkin verran voimakkaammin viimevuotisen kyselyn tuloksiin verrattuna. 

Trendi 2: Etätyön ja joustavuuden merkitys kasvaa

Etätyö on otettu monissa yrityksissä käyttöön vasta COVID19-poikkeustilanteen vuoksi ja sen merkitys on vuoden 2020 aikana korostunut voimakkaasti.  

Avoimeen kysymykseen vastanneista 84/108 mainitsi erikseen etätyön alkaneen tai lisääntyneen yrityksessä poikkeustilan aikana ja arvioi näin olevan myös tulevaisuudessa.  

Mielenkiintoista oli, että puolet vastaajista arvioi etätyön lisäävän työn tuottavuutta 2–3 vuoden kuluessa. Varsinkin pienemmissä, alle 50 hengen yrityksissä työskentelevät arvioivat etätyön tuottavuuden nousevan. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi myös työaikajoustavuuden lisääntyvän tulevina vuosina.  

Trendi 3: Itseohjautuvuus ja yksilön merkitys lisääntyvät

Itseohjautuvuus on ollut jo pidempään yksi työelämän tärkeimpiä trendejä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vastuu siirtyy enemmän yksilöille ja tiimeille.  

Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Vastaajat arvioivat, että henkilöstö pystyy tulevina vuosina jossain määrin nykyistä enemmän vaikuttamaan mm. työn sisältöön, järjestelmien kehittämiseen ja organisaatiomuutoksiin.  

Johto ja HR-asiantuntijat puolestaan arvioivat henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien kasvavan eniten työntekotapojen ja palautekäytäntöjen osalta. 

Samalla myös oman osaamisen kehittäminen nousee entistä tärkeämpään rooliin.    

Vastaajista peräti 76 prosenttia arvioi myös työntekijän vastuun omasta oppimisesta kasvavan nykyisestä. Enemmistö vastaajista arvioi myös, että työntekijän itsenäistä työskentelyä tuetaan jatkossa yhä enemmän. 

Trendi 4: Digitalisaatio vaikuttaa monella tasolla

Pandemian aiheuttama poikkeustila on vauhdittanut siirtymistä kohti digitaalisuutta monessa yrityksessä.  

Vastaajat arvioivat digitalisaation, automatiikan ja robotiikan kehittymisen vaikuttavan merkittävästi HR:n työhön 2–3 vuoden kuluttua mm. helpottamalla päivittäistä työtä manuaalisten työvaiheiden poistuessa, tehostamalla ja nopeuttamalla prosesseja ja tiedon käsittelyä.  

Tämä kehitys puolestaan vapauttaa HR:n aikaa muihin asioihin, kuten suunnitteluun, coachaamiseen ja kehittämiseen muuttaen samalla HR:n roolia.   

Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksissä arvioitiin nousevan vahvasti rekrytointiprosessissa, työnantajamielikuvan luomisessa viestinnässä.  

Sen lisäksi myös pelillisyyden sekä mobiilisovelluksen käytön arvioitiin lisääntyvän lähitulevaisuudessa.  

Trendi 5: Organisaatioiden tärkein tieto siirtyy sähköisille alustoille

Viides trendi, joka näkyi jo viime vuonna tehdyssä tutkimuksessa, liittyy tiedon sijaintiin ja sähköistymiseen.  

Huomattava ero edellisvuoden tutkimukseen on, ettei organisaation tärkein tiedon sijainti vastaajien mukaan ei ole enää ihminen vaan sähköinen alusta.  

2019 toteutetussa tutkimuksessa jopa 88 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että organisaation tärkein tieto löytyy yhä ihmisiltä. 

Uudessa tutkimuksessa vastaajista 86 prosenttia arvioi, että tärkein tieto yrityksessä säilytetään yhä enenevässä määrin sähköisellä alustalla.  

Paperidokumentin suosio on edelleen laskujohteinen, ja näyttääkin siltä, että papereiden pyörittely tulee vähenemään entisestään.  

Covid-19-pandemian vaikutus näkyy vahvasti

Vuosi 2020 oli monessa suhteessa poikkeuksellinen. Maailmaa ravisteleva koronapandemia mullisti lyhyessä ajassa ihmisten, yritysten ja organisaatioiden arjen ja sitä myötä myös tapoja, joilla niissä toimitaan. Kriisitilanteessa moni yritys joutui siirtymään etätyöhön – muutos, joka toi mukanaan erilaisia haasteita.  

Kyselyssä pandemian vaikutukset näkyivät selvästi uusien toimien käyttöönotossa sekä HR:n työmäärän, raportoinnin ja digitalisuuden lisääntymisessä. Suurimmat haasteet liittyivät työhyvinvointiin, perehdytykseen, kouluttamiseen ja yrityksen sisäiseen viestintään.  

Vaikka äkillinen siirtyminen etätöihin edellyttikin jonkin verran ponnisteluja yrityksen johdolta, henkilöstöltä ja HR:ltä, vastaukset viittaavat myös siihen, että poikkeustila vauhditti kehitystä yrityksissä.  

Poikkeustilan positiivisina vaikutuksina voidaan pitää digitalisaation käyttöönottoa, muutosvalmiuden lisääntymistä, pehmeiden arvojen ja molemmin puoleisen arvostuksen nousemisen enemmän keskusteluun ja myös lisääntynyttä luottamusta henkilöstöhallintoon, jonka tärkeys korostui kriisin aikana.  

Kirjoittaja

Tilaa HRsuunta2023-tutkimusraportti sähköpostiisi:

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.
Tutustu tietosuojaselosteeseen täältä.

 

Tilaa uutiskirje ja saat sähköpostiisi ajankohtaisia HR- ja palkkahallintoon liittyviä sisältöjä! 

Tags

Share