Hyppää pääsisältöön

Logistiikkapalveluyritys Kaukokiito

HR4 Only Kaukokiito case

”Kaukokiidolle oleellisinta oli saada ulkopuolinen, ammattimainen asiantuntijuus ja organisointi työn tueksi. Sen koimme saaneemme. HR4 kontaktimme tarjosivat apuaan joustavasti ja nopeasti myös virka-ajan ulkopuolella. HR4 tuella ja huolellisella organisoinnilla koko prosessi saatiin vietyä tiukassa tavoiteajassa läpi.” toimitusjohtaja Jari Immonen, Kaukokiito

Kohti uutta strategiaa

Kaukokiito-ketju on perustettu liikennöitsijäyrittäjien toimesta vuonna 1953, eli se on palvellut suomalaista elinkeinoelämää jo yli 60 vuoden ajan. Nykyisin Kaukokiito on suurin yksityinen logistiikkapalveluyritys Suomessa. Kaukokiidon Liikevaihto on n. 180 Me.

Kaukokiito-verkosto työllistää yhteensä n. 2 000 työntekijää ja sisältää n. 1 000 ajoneuvoa. Kaukokiito-verkosto toimii maanlaajuisesti 29-terminaalin kautta. Kaukokiidon omistavat yksityiset perheyritykset, jotka ovat aktiivisesti toiminnassa mukana, päätöksentekijöinä hallituksessa ja vastuuliikennöitsijänä omalla liikennealueellaan.

Toimintaympäristön voimakas muutos vaati uuden strategian

Kaukokiidossa perusasiat ovat aina toimineet. Kaukokiidon tarjoamaan palveluun sekä asiakaspalveluun ollaan oltu tyytyväisiä. Myös brändi on erinomainen. Toiminta on kuitenkin ollut hyvin tuotantovetoista – alalle perinteiseen tyyliin. Toimintaympäristön voimakkaassa muutoksessa kaivattiin uudenlaisia palveluja ja ratkaisuja. Tämän vuoksi Kaukokiidossa oli jo vuoden 2014 aloitettu strategian päivittäminen uuden toimitusjohtajan johdolla.Strategian avainteemoiksi olivat valikoituneet prosessimainen tasalaatuinen toimintatapa, palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittäminen sekä toiminnan jatkuva tehostaminen. Sekä näitä tukevina teemoina lähinnä digitaalisuuden hyödyntäminen sekä muutoksenhallinnan kehittäminen. Tavoitteena oli myös purkaa siiloutumista ja kehittää johtamisjärjestelmää. HR4:n ja Kaukokiidon yhteistyön käynnistyessä Kaukokiidossa oli jo päätetty lähteä muotoilemaan organisaation rakenteet ja ohjaus sellaisiksi, että ne mahdollistavat uuden strategian toteuttamisen ja koko henkilöstön potentiaali saadaan käyttöön.

HR4:n konsultointituen avulla uudelleenorganisoinnin perusteet onnistuttiin nostamaan päivitetystä strategiasta organisoinnin peruskiviksi. Tämä vaihe havaittiin ratkaisevaksi työn jatkon kannalta ja ulkopuolisen avun tärkeys nousi esiin. Konsultin kokemus ja ulkopuolisuus toivat näkökulmia, joita kaivattiin.” toteaa Kaukokiidon toimitusjohtaja Jari Immonen.

HR4 Only Kaukokiito

Työsuhdeasioiden tukea ja sparrausta tarpeen mukaan

Organisaation rakenteen muutokset vaativat luonnollisesti yhteistoimintaneuvotteluja, joita johti toimitusjohtaja Immonen. HR4 tarjosi konsultointitukea yt-prosessin suunnittelussa ja sparrausta toteuttamisen aikana.

”Kaukokiidon organisaation HR-resurssit olivat hyvin pienet ja tiedossa oleva organisaatiohanke oli mittava. Organisaatiomuutoksen ajaksi Kaukokiidon johdon tueksi nimettiin eri osa-alueiden asiantuntijoita, joiden kanssa johto pystyi sparraamaan päätöksenteon perusteita ja huomioitavia asioita prosessin aikana.” muistelee toimitusjohtaja Immonen yhteistyötä HR4:n kanssa.

Tämän lisäksi HR4 tuki Kaukokiidon strategia- ja toimintamallimuutoksen läpivientiä myös organisaation sisällä. HR4:n kokenut konsultti työskenteli useamman päivän viikossa Kaukokiidolla puolen vuoden ajan. Konsultti toimi tiiviissä yhteistyössä johdon kanssa sparraten muutosjohtamisessa ja liiketoimintalähtöisen henkilöstöjohtamisen kehittämisessä.

”Asiantuntija toi toivottua ammattiresurssia kartoittamaan koko organisaation tilaa ja saattamaan tehtyjä päätöksiä toimintaan. HR-ammattilaisen sekä HR4:n verkoston asiantuntijoiden tuella monimuotoiset asiat saatiin vietyä sujuvasti läpi.” muistelee toimitusjohtaja Immonen.

Laadukkaalla pohjatyöllä suuri strateginen merkitys tulevaisuudessa

Strategian yksi tärkeä tavoite ja onnistumisen edellytys oli johtamisen uudistaminen. Kaukokiidossa koettiin tärkeäksi, että johtamista lähdettiin tarkastelemaan ja kehittämään aivan ylimmästä johdosta alkaen. HR4:n konsultin tuella haettiin järkevät, strategian toteutumista tukevat vastuut ylimmälle johdolle sekä määriteltiin yleiset vaatimukset  johtamisosaamiselle Kaukokiidossa.

Tätä seurasi HR4:n toteuttama Kaukokiidon johtoryhmän 270-arviointi. Johtoryhmän 270-arvioinnissa johtoryhmäläiset arvioivat myös johtoryhmätyöskentelyn toimivuutta ja omaa panostaan johtoryhmätyöskentelyyn. Jokainen johtoryhmäläinen kävi yksilöpurun HR4:n seniorikonsultin kanssa, jonka lisäksi koko johtoryhmän tulokset käsiteltiin avoimesti yhteisessä tilaisuudessa.

Merkittävän strategisen uudistuksen yhteydessä ei haluttu unohtaa myöskään Kaukokiidon hallitustyöskentelyä, jonka haluttiin niin ikään tukevan haluttua strategista suuntaa. HR4 toteutti hallitustyön arvioinnin, jossa tarkoituksena oli kartoittaa hallitustyöskentelyn vahvuudet ja muutostarpeet peilattuna Kaukokiidon liiketoimintastrategiaan ja – tilanteeseen.

”Kaukokiidon johtamisjärjestelmien kehitys oli yksi keskeinen osa-alue, jota arvioitiin. Hallitustyön sekä johtoryhmätyön nykytilanteesta tehtiin itsearvio kuten myös tavoitetilanteesta. Samalla arvioitiin osaamis- ja kokemustason vastaavuutta tavoitteisiin. Myös muutoksia toteutettiin, johon tehty arviointi antoi pohjaa.” toteaa Kaukokiidon toimitusjohtaja Immonen.

HR4:n ja Kaukokiidon yhteistyö poiki päivitettyä  strategiaa tukevan organisaatiomallin. Mallin soveltuvuus mitataan tulevina vuosina tekojen kautta. ”Uusi strategia ja sen toteutuminen tuovat mittavan käänteen Kaukokiidon tulevaisuudelle ja HR4:n avulla toteutetulla pohjatyöllä on siihen iso merkitys.” uskoo toimitusjohtaja Immonen.

Toimintaympäristön muutokset vaativat tulevaisuuden menestyjiltä toisinaan ripeitä otteita ja rohkeutta tarttua toimeen hyvän sään aikana. ”Yhteistyö HR4 kanssa oli kaikin puolin sujuvaa. Aikataulu oli tiukka, mutta sujuvalla yhteistyöllä saimme työn tehtyä aikataulussa ja laadukkaasti.” kiteyttää toimitusjohtaja Immonen pohdintansa Kaukokiidon ja HR4:n yhteisestä taipaleesta.

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä lomake.

Tags
Palkkapalvelut
Työsuhdejuridiikka
Koulutus ja valmennus

Share