Hyppää pääsisältöön
Yrittäjän varautumissuunitelma koronatilanteessa

Varaudu näihin, kun hoidat lakisääteisiä asioita

Poikkeusoloista huolimatta taloushallinnon määräpäivät ja määräajat ovat voimassa normaalisti. Hoidathan siis kirjanpidon ja kaikki viranomaisilmoitukset ajallaan, niin kuin ennenkin. Listasimme asioita, joihin kannattaa varautua:

Helpotuksia verottajalta
Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa, ja verottaja voi jättää ilmoituksen myöhästymismaksun perimättä perustellusta syystä.

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei siis ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos yrityksellä on maksujärjestely voimassa. Nykyisessä poikkeustilanteessa Verohallinto helpottaa tilapäisesti maksujärjestelyyn pääsemistä. Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos rityksellä ei ole veroja ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu. Aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Tilinpäätös tulee laatia ja allekirjoittaa
Erityisesti tulee huomioida liitetiedoissa tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat.  Korona-virus ja sen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat nopeita ja ennalta-arvaamattomia, joten tämä tulisi liitetiedoissa mainita.

Tilintarkastuksessa huomioitavaa
Tilintarkastajan työ ja tilinpäätöksen tarkastaminen saattaa muodostua aikatauluviiveiden lisäksi todella haasteelliseksi, koska hänen tulee ottaa lausunnossaan kantaa myös yrityksen tilaan, tulevaisuuden epävarmuustekijöihin ja jatkuviin toimintaedellytyksiin.  Näitä asioita ei välttämättä edes yrityksessä itse osata arvioida.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiökokous tulee pitää
Yhtiöjärjestyksessä on mahdollista sallia yhtiökokoukseen osallistuminen myös teknisen apuvälineen avulla, mutta pakollista tähän suostuminen ei ole. Myös yhtiön hallitus voi tehdä asiasta päätöksen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Tekninen apuväline voi olla reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys tai tietoverkkoyhteys, esim. Skype tai vastaava ohjelma, jonka avulla on mahdollista saada myös tarvittaessa kirjoitusyhteys. Teknisen apuvälineen käyttömahdollisuus pitää kertoa kokouskutsussa. Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus pitää voida selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettavia menettelyitä verrattavalla tavalla. Toisin sanoen osallistumisen on tapahduttava reaaliaikaisesti ja luotettavasti dokumentoitavalla tavalla.

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi koko kokouksen järjestäminen teknisten apuvälineiden avulla ei ole mahdollista.

Korona-viruksen aiheuttamien liikkumis- ja kokoontumisrajoitteiden vuoksi yhtiökokouksen fyysinen järjestäminen saattaa muodostua mahdottomaksi.  Tällöin kokousta tulee siirtää myöhempään ajankohtaan. Vaikka kokous saataisiin järjestettyä teknisiä etäyhteyksiä apuna käyttäen ja kaikkien osakkeenomistajien hyväksymällä tavalla, tulee kokouksesta laadittu pöytäkirja myöhemmin vahvistaa osallistujien allekirjoituksin.

Osingonjako
Mikäli yhtiökokous päättää jakaa osinkoa, niin sen tulee erityisesti huomioida, että osingon maksaminen ei saa vaarantaa yhtiön maksuvalmiutta. Mahdollisesti jo päätetyn osingonjaon voi peruuttaa ennen kuin osinko jakopäätöksen mukaan on nostettavissa.

Kaupparekisterimerkinnät
Yrityksen tulee huolehtia, että kaupparekisterissä on aina oikeat vastuuhenkilöiden henkilötiedot (hallitus, toimitusjohtaja, prokuristit). Tietojen tulee vastata todellista päätöksentekoa yhtiössä.

Rahanpesulaki edellyttää ilmoitusta 1.7.2020 mennessä
Useimpien yritysten, esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, pitää ilmoittaa tosiasiallisten edunsaajien tiedot ilmoittaa kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä.

Written by

Share