Hopp til hovedinnhold
Blogg
Accountor hjelper deg med økonomisk rådgivning

De mest sentrale reglene for permittering i koronatider

 

Denne artikkelen kan være utgått, se oppdatert blogginnlegg her.

 
Mange bedrifter er inne i en økonomisk usikker periode på grunn av koronaviruset, og er nødt til å permittere ansatte. Det kan være vanskelig å følge med på alle regler og rutiner som gjelder for permittering. 

Merk at det skjer endringer hele tiden og at en del av punktene under ikke er endelig besluttet enda, en del av dette skal besluttes i Stortinget på torsdag – så vidt vi vet. Vi vil derfor legge ut oppdatert informasjon så raskt det lar seg gjøre på våre nettsider.

Her er en oversikt over de mest sentrale reglene for permittering i koronatider:
 

Når kan arbeidsgiver permittere?

For å kunne permittere ansatte må arbeidsgiver oppfylle kravene til permittering.

Dette er kravene for permittering:

 • Årsaken for permittering må være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Det kreves saklig grunn.
 • Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.
 • Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er som hovedregel oppfylt dersom det kan dokumenteres at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger.

Hvem bør/skal permitteringen drøftes med?

Drøftingsplikten mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt er ikke lovbestemt, men plikten til drøfting kan være nedfelt i en tariffavtale. Plikten til drøfting gjelder derfor i utgangspunktet for tariffbundne bedrifter, men det er anbefalt at alle bedrifter følger denne framgangsmåten.

Arbeidsgiver må legge frem protokoll fra forhandlingsmøter

Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt fram protokoll fra forhandlingsmøter med de tillitsvalgte/AMU medlemmer, eller annen tilsvarende dokumentasjon. Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det man rimelig kan forvente.

Hvilke ansatte skal permitteres?

Ved permitteringer skal ansiennitetsprinsippet etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn. Andre tariffavtaler kan også ha avtale om å bruke ansiennitetsprinsippet. Det kan imidlertid være avvik fra dette på bakgrunn av bedriftens saklige behov. Her bør spesielt kompetansebehovet vektlegges dersom ansiennitetsprinsippet skal avvikes.

Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut ifra saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel være kompetansebehov.

Kan man permittere delvis?

Man kan permittere ansatte delvis/gradert. Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Arbeidstaker kan ha rett til dagpenger for hele eller deler av permitteringsperioden.

Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50% til 40%

Når skal arbeidsgiver varsle den ansatte?

Generelt har arbeidsgiver plikt til å varsle arbeidstakerne på forhånd om forestående permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Dette er fastsatt i Hovedavtalen LO-NHO.

Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger – som koronaviruset (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 (10)) er varselfristen to dager.

Hvordan skal arbeidsgiver varsle?

Varslingen skal foregå skriftlig. Det kan for eksempel overleveres personlig mot signatur, sendes per e-post eller sendes via Signant for signering av begge parter.

Varselet om permittering skal inneholde:

 • Informasjon om permitteringens årsak
 • Varslingsdato
 • Dato for iverksettelse og permitteringens lengde
 • Navn på den permitterte
 • Informasjon om det er hel eller delvis permittering.

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet: 

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
 • Stillingsprosent til den som bli permittert (nåværende)
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, er tilbakemeldingen at dette skal være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.

Last ned mal for permitteringsvarsel her

Hva må arbeidsgiver betale? Hva får arbeidstaker?

Tiltakene som gjøres i forbindelse med koronaviruset er at arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 15 til 2 dager. Det blir totalt fire dager fra varselet gis.

Det vil si at hvis arbeidstaker for eksempel får varsel på tirsdag, er onsdag og torsdag varslingsdager. Arbeidsgiver har da lønnsplikt i to dager etter - for fredag og lørdag.


Staten betaler full lønn i 20 dager ved permittering, inntil 6G.

Hva er G? Her kan du lese om grunnbeløpet i folketrygden

Hovedregelen for permitteringer

En arbeidstaker som er permittert må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger hos NAV. Merk at arbeidsgiver må bekrefte permitteringsårsaken.

Den permitterte kan ha rett til dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. 

Permitteringsperioden gjelder hver enkelt arbeidstaker og blir regnet fra og med første virkedag etter at lønnspliktdagene er over.

Oppjustert lønnsandel for dagpenger

Dagpengene blir forbedret, etter tiltak fra regjeringen. Dagpenger blir 80% av tidligere lønn opp til knapt 300 000 kroner (3 G), og deretter 62,4% av tidligere lønn opp til knapt 600 000 (6 G).

Ventedagene for dagpenger oppheves

Ventedagene for dagpenger oppheves for arbeidstakere som permitteres. Kravet til hvor mye arbeidstiden må reduseres for at den permitterte skal ha rett til dagpenger går fra 50% til 40%.

Reglene for permitteringer for de som har eget aksjeselskap

Som ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere.

Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Om du er ansatt i ditt eget AS må du gjøre dette

Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering.

Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen.

Forklar også hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

NB: Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering.

Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Spesialtilpasning for selvstendig næringsdrivende/frilansere

Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.

Det har blitt lagt frem et forslag om kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G.

Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

 

 

Share