Hopp til hovedinnhold
Blogg

Skatt- og avgifter: Økonomiske tiltak i forbindelse med koronasituasjonen

Fredag (27. mars)  la regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak i en proposisjon, for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av koronavirusutbruddet.

Det har vært en god del endringer siden koronautbruddets start, og for noen endringer har det vært litt fram og tilbake. I denne bloggen forsøker vi å  oppsummere tiltakene som er kommet på skatte- og avgiftsområdet som en følge av koronakrisen. Vær oppmerksom på at dette er reglene som er gjeldende pr. 27. mars. 

Vi gjør oppmerksom på at for å være sikker på at du omfattes av reglene, bør du snakke med din regnskapsfører eller annen rådgiver.

Noen av punktene er vedtatt og trådt i kraft, noen er vedtatt og ikke trådt i kraft og noen er fremdeles forslag. Dette er angitt i det enkelte punkt. 

Redusert mva-sats (forslag)

Den lave satsen i merverdiavgiften (mva) reduseres fra 12% til 6% fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for enkelte bransjer som bla. reiseliv og enkelte deler av idretten. Disse bransjene har i utgangspunktet en mva-sats på 12 prosent. 

Redusert arbeidsgiveravgift (forslag)

Arbeidsgiveravgiften settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett. For sone 5 (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner. Regjeringen foreslår at satsreduksjonen gjøres gjeldende for tredje termin (mai og juni), med opprinnelig forfall 15. juli. 

Skatteetaten jobber med å få på plass en løsning i innkrevingssystemet, for at arbeidsgiverne ikke skal få vesentlig økt sine administrative kostnader. Tanken er å korrigere kravet (som er basert på den innrapporterte arbeidsgiveravgiften) med den reduserte satsen i god tid før forfall. Arbeidsgiverne trenger da ikke å gjøre endringer i sine lønnssystemer, og kan rapportere på vanlig måte og etter alminnelige satser.

Tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i de to foregående år (vedtatt, trådt i kraft)

Det er åpnet for tilbakeføring av underskudd som måtte oppstå i 2020, mot tidligere overskudd. Selskap som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019. Dette betyr at selskap med overskudd i foregående år og underskudd i år, kan få utbetalt skatteverdien av årets underskudd ved skatteoppgjøret for 2020.

Utsatt betaling av formuesskatt for eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020 (vedtatt, trådt i kraft)

Det ler lagt opp til en midlertidig løsning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Utsatt frist for SAF-T regnskapsfil (vedtatt, trådt i kraft)

SAF-T regnskapsfil var planlagt å være klar 01.01.2020, men mange virksomheter har jobbet mot 10. april som frist, da dette er det tidligste tidspunktet Skatteetaten har kunnet be om en slik fil for kontroll (frist mva-termin 1).

Som en følge av Korona-pandemien har mange virksomheter fått utfordringer med kapasiteten i innspurten, og Skattedirektoratet utsetter fristen for når denne filen skal være klar til å kunne produseres i regnskapssystemet. Det har ikke blitt gitt noen konkret frist, men direktoratet skriver at de forutsetter at arbeidet med filen gjenopptas så snart dette er praktisk mulig.

Bruk av kassasystem til å registrere salg ved utkjøring av matvarer (vedtatt, trådt i kraft)

Som følge av Korona-pandemien er det behov for å iverksette ordninger med utkjøring av matvarer mv. til personer som ikke selv oppsøker forretningsstedet fysisk. Skattedirektoratet legger til grunn at salg av denne typen kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Utsatte frister vedr. forskuddsskatt (vedtatt, trådt i kraft)

  • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskaper mv.) 2. termin er utsatt fra 15. april til 1. september.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere 1. termin er utsatt fra 15. mars til 1. mai. Utsatt frist for 2. termin er 15. mai til 15. juli.

Utsatt frister vedr. merverdiavgift (vedtatt, trådt i kraft)

  • Frist for innbetaling av mva 1. termin utsettes fra 14. april til 10. juni.
  • Vær oppmerksom på at mva-meldingen skal leveres til opprinnelig frist 14. april

Utsatte frister vedr. arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn (vedtatt, trådt i kraft)

  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. august. Tilsvarende utsettelse vil gjelde for lønnsdelen av finansskatten.
  • Regjeringen vurderer å utsette fristen for 3. termin som forfaller 15. juli, men dette vil formelt foreslås og vedtas på et senere tidspunkt.

 

Tags

Share