Hoppa till huvudinnehåll
i juni fler åtgärder
Nyheter

Anståndsavgift sänks - åtgärd som trädde ikraft 1 juni

Anståndsavgift sänks, en ytterligare åtgärd som trädde ikraft 1 juni. Den presenterades i den sjätte extra ändringsbudgeten som publicerades den 14 maj. 

Sänkning av anståndsavgift

Ingen anståndsavgift betalas de första sex månaderna. Dessutom kommer anståndsavgiften som tas ut vid anstånd med inbetalning av skatt och sociala avgifter sänkas till 0,2% för tiden som överstiger sex månader. Denna ändring kommer tillämpas på anstånd som beviljats från och med den 30 mars 2020.

När regeringen beslutade att företag som drabbats av betalningssvårigheter till följd av coronapandemin skulle få utökade möjligheter till betalningsanstånd med skatt och avgifter beslutades att det förutom en kostnadsränta om 1.25 % även skulle utgå en anståndsavgift om 0,3% per påbörjad kalendermånad. Eftersom varken räntan eller anståndsavgiften är avdragsgill beräknas det motsvara en avdragsgill ränta om 6 %. Regeringen ansåg att detta skulle motsvara en marknadsmässig ränta.

Enligt ändringen som nu träder i kraft ska anståndsavgiften sänkas och inte tas ut alls de första sex månaderna. Följden blir att företag som beviljas anstånd med betalning av skatt och avgifter kommer att betala en kostnadsränta om 1.25 % för de första sex månaderna av anstånd. För tid som överstiger 6 månader ska, utöver räntan, en anståndsavgift tas ut om 0,2% för varje påbörjad kalendermånad.

Om ett företag ansöker om och beviljas ett nytt anstånd och det nya anståndet avser samma skatter och avgifter som det tidigare anståndet, ska antalet månader utan anståndsavgift räknas samman så att de uppgår till högst sex månader tillsammans. Denna situation kan till exempel uppkomma om ett företag beviljats anstånd för en kortare period är ett år och sedan ansöker om anstånd på nytt för ytterligare tid, men att ansökan avser samma skatter som det tidigare beviljade anståndet. Med samma skatter avses skatter som faller inom samma skatte-och avgiftsslag och avser samma period som det tidigare anståndet.

Bakgrunden till ändringen är att riksdagen ansett att den sammanlagda kostnaden för anståndet blivit för högt och har bett regeringen se över kostnaden.

Vidare beslutades att Skatteverket under vissa omständigheter ska kunna återkalla beslutet om anstånd på eget initiativ helt eller delvis.  Företag som fått beviljat anstånd på felaktiga grunder ska kunna få beslutet om anstånd återkallat. Det kan röra sig om företag som inte är berättigade till anstånd på grund av att de har näringsförbud eller är försatta i konkurs. Skatteverket kan återkalla beslutet om anstånd om felaktigt beslut har fattats på grund av att den skattskyldige lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter vid ansökan.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig. Fyll i så hör vi av oss inom kort.

Tags

Share