Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
finance

Höstbudget 2021 är inlämnad av Regeringen till riksdagen

Höstbudget 2021. Årets budgetförslag lämnades in idag, 21 september, för år 2021 och som väntat innehåller den åtgärder till följd av coronapandemin. Se några av förslagen nedan:

Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga

Ungas arbetstillfällen har drabbats hårt under pandemin, både anställningar och extrajobb. Pandemin har speciellt påverkat de branscher som anställer unga. Regeringens förslag är en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna görs med 37% för 19-23-åringar under två år från den 1 april 2021 till den 31 mars 2023.

Arbetsgivaravgifterna sänks med 11,69 procentenheter till 19,73% på ersättning om högst 25 000 kr per person/kalendermånad.

Även nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda utvidgas tillfälligt

Som stöd för att stödja livskraftiga företag, stärka återstarten av ekonomin och skapa jobb föreslås nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda att tillfälligt utvidgas. Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Förslaget om nedsättningen gäller för anställningar som kommer göras under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Redan idag finns möjligheten för enmansföretag som anställer en första person att under som längst 24 kalendermånader i följd få nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare. Arbetsgivaravgifterna sätts ner till 10,21%.

Stöd till enskilda näringsidkare – omsättningsbaserat

Många av de som har drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin är Enskilda näringsidkare, speciellt inom kultursektorn och besöksnäringen. Några av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen föreslår därför nu ett specifikt stöd till enskilda näringsidkare.

Investeringar i forskning för att återstarta ekonomin

Satsningen på forskning och innovation är sedan många år viktigt för Sverige. I budgetpropositionen för 2021 föreslås en fortsatt investering på forskning och innovation till  3,4 miljarder kronor. En stor del satsningen avser forskningsinfrastruktur och en ökning av universitets och högskolors basanslag. 

Vissa justeringar föreslås i reglerna om nedsättning av arbetsgivaravgifter för vissa anställda som arbetar med forskning och utveckling. Det s k arbetstidsvillkoret, d v s kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling, bör sänkas till minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

En tillfällig skattereduktion är ett förslag för att hantera ökade arbetskostnader på grund av pandemin

Hela det svenska samhället har hjälpts åt för att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19. Inom många verksamheter måste man vara på plats på sin arbetsplats, till exempel inom servicesektorn eller inom vård- och omsorg. För att färdas så säkert som möjligt är det då viktigt att undvika trängsel under resan till arbetsplatsen.

För att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin bör en skattereduktion för arbetsinkomster införas. Skattereduktionen utgör både en kompensation och en konjunkturstimulans som i sin tur ska bidra till att fler kommer i arbete och att det blir fler arbetade timmar.

Skattereduktion för investeringar

Regeringen vill stimulera till nya investeringar och vill därför införa en tillfällig skattereduktion för företag. Att tillfälligt stimulera investeringar och tillväxt i svenska företag ökar takten i den ekonomiska återstarten efter pandemin. Tillfällig skattereduktion ger incitament till att tidigarelägga och öka investeringarna. Stimulansen planeras minska investeringskostnaderna och väntas öka Sveriges konkurrenskraft. 

Förslaget innebär att det införs en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Skattereduktionen ska gälla för inventarier som köps under 2021 och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Reduktionen föreslås uppgå till 3,9% av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Nya tjänster föreslås i Rutavdraget nästa år

Rutavdraget föreslås utvidgas med fler tjänster. Taket för rutavdraget föreslås även att höjas till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor.

De tjänster som Rutavdraget föreslås utvidgas med:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. (Inredningstjänster omfattas inte).
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Detta är bara några ur årets omfattande budget, se hela budgeten på Regeringens hemsida.

 

Tags

Share