Hoppa till huvudinnehåll
Omställningsstöd förlängs

Förlängning av förstärkt omställningsstöd

Uppdaterad nyhet 18 augusti 2021

Det förstärkta omställningsstödet förlängs för företag som drabbats ekonomiskt på grund av restriktioner under pandemin. Det kan komma att förlängas ytterligare beroende på hur höstens restriktioner kommer att se ut. Nu från den 16 augusti går det att söka för perioderna mellan augusti 2020 och april 2021, totalt nio månader. Sista dag att söka är 31 oktober 2021. Stödet kan uppgå till högst motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad.

Grundläggande krav för att få stöd:

 • Företaget ska ha förlorat mer än 30 % av sin omsättning jämfört med referensperioden (motsvarande månad eller månader 2019). För stödperioden augusti–oktober 2020 är kravet 40 %.
 • Ett omsättningstapp på minst 25 % av referensperiodens omsättning har orsakats av en eller flera kvalificerande restriktioner.

Därutöver krävs att bland annat följande krav är uppfyllda:

 • Företagets näringsverksamhet bedrivs i Sverige och har godkänts för F-skatt.
 • Omsättningen uppgick till minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.
 • Stödet, beräknat som en andel av de fasta kostnaderna, är minst 5 000 kr.
 • Företaget har inga möjligheter till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar.
 • Företaget är inte ett företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på.
 • Företaget lämnar in ett revisorsintyg, om det sökta beloppet är minst 100 000 kr.
 • Företaget var inte i svårigheter enligt definitionen i EU:s statsstödsregler den 31 december 2019.

Stöd kan nu sökas för fem nya stödperioder: augusti–oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 respektive april 2021. Det införs också en särskild regel för säsongsföretag. Dessa företag kan i stället välja att söka stöd för hela niomånadersperioden som en enda stödperiod. För att kvalificeras som säsongsföretag krävs att företaget haft minst 75 % av räkenskapsårets omsättning under en period på sex sammanhängande kalendermånader.

Regeringens beslut och mer information om omställningsstöd augusti 2020 till april 2021.

 

Uppdaterad nyhet 10 maj 2021

Nu har ansökan för april månads omställningsstöd öppnat. Från 4 maj kan företag söka omställningsstöd för april 2021. Ansökan är öppen till och med 30 juni 2021.

Aprils omställningsstöd baseras på samma regler som det för mars månad 2021, se tidigare nyhet nedan. Pandemin pågick även under april 2020, därför jämförs omsättningen med april 2019.

Maxbeloppet i omställningsstöd per företag är sammanlagt 97 miljoner för perioden augusti 2020 till april 2021. Ansökan för april ska vara inne senast 30 juni 2021.

För att kunna få stöd ska den minskade nettoomsättningen så gott som uteslutande bero på corona-pandemin, Skatteverket skriver mer om omställningsstöd och Regeringen har sin samlade information om omställningsstöd.

 

Har du rätt till omställningsstöd?

Skatteverket har tagit fram sida där du enkelt kan se om du har rätt till omställningsstöd.

 

Uppdaterad nyhet 3 mars 2021

Omställningsstöd är stöd för företag som drabbas av minskad nettoomsättning som konsekvens av pandemin. Stödet är liknade tidigare omställningsstöd men beräknas nu lite annorlunda. Företag som har rätt till stöd får ersättning för mellan 70-90 % av sina icke täckta fasta kostnader. Villkoren är olika för perioderna, stödperioderna är:

 • augusti-oktober 2020
 • november-december 2020
 • januari-februari 2021

Stödet ges till företag där nettoomsättning minskat jämför med motsvarande månader under 2019. Skatteverket har öppnat ansökningarna för alla tre perioder och går att söka till den 30 april 2021. Varje period söks separat.

 

Uppdaterad nyhet 20 jan 2021

Förslag på förlängt omställningsstöd för företag samt förstärkt stöd för mindre företag. Förslaget är att förlänga för perioden november-december 2020 och sedan ytterligare en extra ändringsbudget för januari-februari 2021.

Den förstärkta nivån gäller för mindre företag med färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger ca 100 miljoner kr per år (10 miljoner euro). Den förstärkta nivån kan ge upp till 90 % ersättning på de fasta kostnaderna genom omställningsstödet. För större företag gäller fortsatt 70 % subventionsgrad. Förslaget med den högre nivån sker på grund av ökade restriktioner.

Regeringens förslag på förlängning och förstärkning av omställningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen.

 

Uppdaterad nyhet 16 nov 2020

Omställningsstöd för enskilda näringsidkare som drabbats av pandemin

Omställningsstöd finns nu för enskilda näringsidkare. Regeringens förslag 9 november är att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. Stödet är för dem som har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen är några företag som inte har kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats. Regeringen införde därför ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. 

För att stöd ska beviljas:

 • för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden (samma period året innan).
   
 • för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden (samma period året innan).
   
 • för  juni och juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden (samma period året innan).
   
 • för augusti, september och oktober krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden (samma period året innan).
  ​​​

Omsättningsminskningen ska  vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.


Man ansöker hos Skatteverket som har med information hur det går till att söka omställningsstöd.

 

 

Ursprungsnyhet från maj 2020

Omställningsstöd är ytterligare en stödåtgärd riktad till företag som tappat stora delar av sin omsättning till följd av Corona pandemin presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna den 30 april. Stödet kan sökas till och med den 31 augusti 2020. Här har vi sammanställt information om förslaget.  (Denna artikel är uppdaterad med information i augusti). 

Regeringen hoppas att fler företag, med hjälp av stödet, ska kunna överleva och få möjlighet att anpassa sin verksamhet för de nya förutsättningar som råder. Tanken är att många företag kan komma att behöva ställa om sin produktion och sina leveranser. Då det kan bli så att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om bl.a. social distansering och reserestriktioner blir mer långvariga.

Stödet efterliknar liknande stödåtgärder som redan finns i Norge och Danmark. Stödet riktar sig till alla företag, oavsett bransch. Även föreningar och ideella organisationer omfattas av stödet Regeringen räknar med att 180 000 företag kan komma i fråga för omställningsstödet.

Hur är omställningsstödet utformat? 

Omställningsstödet kan sökas för företag som haft en minskad omsättning under mars och april 2020 jämfört med omsättningen i mars och april 2019. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft. Det kommer variera mellan 22,5 och 75 % av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Taket för omställningsstödet är 150 miljoner kr per företag. Omställningsstödet är ett stöd och behöver inte betalas tillbaka eftersom det inte är ett lån eller ett uppskov.

Som fasta kostnader räknas exempelvis lokalhyra och leasingkostnader. Stödet beräknas endast bakåt för månaderna mars och april 2020.

Omställningsstöd - några exempel på beräkning

Under presskonferensen där stödet presenterades lyfte regeringen fram tre exempel för att illustrera hur omställningsstödet kommer att beräknas. Exemplen gäller tre företag med olika nivå av fasta kostnader. Beräkningarna gjordes på om de tappat 50- respektive 90 procent av sin omsättning i mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Skatteverket har en hjälp för uträkningen här

Exempel 1

Företag 1 har fasta kostnader, utöver lönekostnader, om 250 000 kr per månad. Totalt har företaget fasta kostnader om 500 000 kr för månaderna mars och april 2020. Om företaget tappar 50 procent av sin omsättning i mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 blir subventionsgraden 37,5 procent. Det ger 187 500 kr vilket motsvarar ¾ av det omsättningstapp som företaget haft. Om samma företag  i stället tappar 90 procent av sin omsättning i mars och april 2020 blir subventionsgraden 67,5 procent och stödnivån ökar därmed till totalt 337 500 kr för månaderna.

Exempel 2

Företag 2 har fasta kostnader, utöver lönekostnader, om 2 miljoner kr för mars och april 2020. Stöd faller då ut med 750 000 kr vid ett omsättningstapp om 50 procent och med 1 350 000 kr vid ett omsättningstapp på 90 procent.

Exempel 3

Företag 3 har fasta kostnader, utöver lönekostnader, om 300 miljoner kr för mars och april 2020. Om företag 3 tappar 50 procent av sin omsättning i mars och april jämfört med i fjol hamnar subventionsgraden på 112,5 miljoner. Om företaget tappar 90 procent av sin omsättning blir subventionsgraden 150 miljoner kr och företaget slår därmed i taket för omställningsstödet.

Regeringen kommer att återkomma med närmare beskrivning av hur stödet är utformat och hur subventionsgraden kommer att beräknas.

Subventionsgrad omställningsstöd maj 2020

Vilka villkor finns det för att få del av omställningsstöd?

 • Företaget behöver ha en omsättning överstigande 250 000 kr för det senaste räkenskapsåret.
 • Gjort ett omsättningstapp, orsakad av spridningen av covid-19, om minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma period 2019.
 • Ska inneha F-skatt.
 • Företaget ska bedriva näringsverksamhet i Sverige. Så gäller även utländska företag med fast driftställe i Sverige.
 • Precis som vid korttidsarbete finns krav att företaget inte får vara i rekonstruktion, vara på obestånd eller ha skatteskulder.
 • Företaget får inte ha gjort vinstutdelning. Gäller från mars 2020 ända till juni 2021.

Hur får jag del av stödet?

Skatteverket handlägger ansökningar och gör utbetalningarna av omställningsstödet. Det är även Skatteverket som ansvarar för kontroller av att företagen som tar del av stödet uppfyller kraven. Regeringen kommer att återkomma med mer information om hur företag ska gå tillväga för att ansöka om stödet.

När går stödet att söka? 

Det går att söka stödet från den 22 juni till och med den 31 augusti 2020. Ansökan görs via en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. 

Kan stödet kombineras med andra stödåtgärder i regeringens krispaket?

Stödet ska vara möjligt att kombinera med andra stödåtgärder så som korttidsarbete och nedsatta arbetsgivaravgifter. Eftersom stödet beräknas på de fasta kostnader som företaget faktiskt har haft under mars och april 2020 så kommer det företag som t.ex. förhandlat ned sin hyra få räkna av motsvarande belopp från sina fasta kostnader för perioden.

På Accountor försöker vi stötta våra kunder gällande sådant som är aktuellt, dessutom vill vi hjälpa våra kunder dra nytta av den moderna, digitala tekniken för sin redovisning, lönehantering och HR

Mycket att hålla reda på? Outsourcing är en lösning - kontakta oss.

Tags

Share