Hoppa till huvudinnehåll
Sammanfattning av regeringens åtgärder corona

Sammanfattning av Regeringens åtgärder i samband med coronaviruset och hur Accountor agerar

Här har vi sammanfattat de åtgärder som regeringen hittills vidtagit för att försöka minska smittspridningen av coronaviruset, covid-19, minska belastningen på vården och mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för företagen. Observera att det finns åtgärder som ännu inte trätt ikraft, samt att ytterligare uppgifter och rekommendationen kan komma att uppdateras från regeringen. Vi förtydligar även hur Accountor kommer att agera.

Förslag om tillfälligt sänkta socialavgifter (nytt 25 mars)

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan den 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnaderna finns kvar.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020. Du hittar information om förslaget här.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april. Se skatteverkets information här.

Vad gör Accountor gentemot våra kunder: Vi behöver veta om våra kunder vill ta del av stödet. Vi behöver få ett underlag på vilka max 30 personer som stödet ska avse. Bokföringsorder med nedsättning för mars månad kan inte göras i lönesystemet förrän efter 6 april. Vi bevakar uppdatering från systemleverantörer. Om uppdatering inte hinner bli klar innan deklaration och inbetalningstillfället i april görs detta manuellt. Vi avvaktar med att ladda upp AGI-deklarationer på skatteverkets hemsida till efter den 6 april.

Förslaget om skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond (nytt 25 mars)

De tillfälliga reglerna gör det möjligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag att sätta av hela sin vinst för år 2019, upp till högst 1 miljon kronor, till periodiseringsfond. För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor.

Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminär skatt. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Detta är möjligt fram till halvårsskiftet. Om näringsidkaren bara gör avdraget i den ordinarie inkomstdeklarationen sker utbetalningen som skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet har kommit. En näringsidkare som redan har lämnat sin inkomstdeklaration och nu vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver lämna in en ny deklaration.

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst till periodiseringsfond.

Förslagen föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019. Detaljer om förslaget hittar du här.                            

Vad gör Accountor gentemot våra kunder: Vi avvaktar med deklarationer. Alla får anstånd till 15 juni. Ingen effekt men man skjuter upp skatten.
 

Karensavdraget 

Läs uppdaterat inlägg här. 

Accountor kommer att göra karensavdrag som vanligt för alla kunders anställda.

Sjuklön anställda (nytt förslag 7 maj)

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april, maj (nytt förslag 7 maj till slutet av september). Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen. Förslaget ingår i regeringens extra ändringsbudget som presenterats med anledning av det nya coronaviruset.

Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga stödet ”ersättning för höga sjuklönekostnader” blir mer generösa. Det betyder att rapportering kommer att ske via AGI rapporteringen och beloppet kommer att krediteras arbetsgivarens skattekonto. Information från regeringen hittar du här.
 

Sjuklön egenföretagare (uppdaterat förslag 7 maj)

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1 till 14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar. Förslaget den 7 maj är att detta ska förlängas från att gälla till den 31 maj till att gälla ända till den 30 september. 

Läkarintyg (uppdaterat förslag 7 maj)

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det skulle innebära att den som är sjuk kan stanna hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar utan att förlora rätten till sjuklön.  Föreslås den 7 maj att detta ska fortsätta gälla till den 30 september. 

Accountor kommer inte efterfråga sjukintyg dag 8-14.

Ersättning för vab

Är barnet sjukt eller smittbärare kan man få ersättning för vård av barn om man behöver stanna hemma för att ta hand om barnet. Det går att få ersättning även om det finns en konkret misstanke om att barnet sprider smitta, bedömt av läkare eller sjuksköterska. Det går inte att få ersättning för vab om man håller barn hemma för att de inte ska bli smittad av andra. Ingen ersättning för vab utgår om förskolan eller skolan är stängd, och barnet inte är sjukt eller sprider smitta.

Uppmaning om distansarbete

Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare i Stockholmsregionen att låta anställda att arbeta hemifrån när det är möjligt.

De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån bör överväga att rekommendera detta. Det skulle kunna ha en dämpande effekt på smittspridningen och på så vis avlasta sjukvården. Rekommendationen gäller framför allt i Stockholmsregionen, där smittspridningen för närvarande är som störst.

Accountor uppmanar sina anställda som kan, att jobba hemma.

Läs mer om det aktuella läget här.

Likviditetsförstärkning

Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn.

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Anstånd med moms (uppdaterat 25 mars)

Alla företag, oavsett företagsform, kommer genom regeringens komplettering den 25 mars, kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna föreslås börja gälla 30 mars respektive 8 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020. Se information från regeringen här.

Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 30 mars 2020 (enligt nytt beslut 25/3). Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Skatteverket släpper en e-tjänst för anståndsansökningar som kommer att öppna 30 mars.

Vad gör Accountor: Vi kan stötta vid ansökningsförfarande.  Enklast via e-tjänst, vilket ger en fördel för de som har deklarationsombud.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt (uppdaterat 25 mars)

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer kunna begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter.  Reglerna föreslås börja gälla den 30 mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket. Se information från regeringen här.

Nytt förslag om sänkt avgift 14 april
Den sammanlagda kostnaden för att ha ett anstånd kommer att sänkas. Enligt en avisering från regeringen kommer de första sex månaderna endast att omfattas av årsräntan om 1,25% vilket motsvarar en avdragsgill årsränta om 1,3%. Resterande tid, efter sex månader, tillkommer en anståndsavgift om 0,2% per månad. Det kommer motsvara en avdragsgill årsränta om 3,1%. Eftersom räntan är lagstiftat förbereds nu en promemoria som ska skickas på remiss. Vi avvaktar mer information när propositionen presenteras.

Sänkning av anståndsavgift från 1 juni (uppdaterat 1 juni)

Ingen anståndsavgift betalas de första sex månaderna. Dessutom kommer anståndsavgiften som tas ut vid anstånd med inbetalning av skatt och sociala avgifter sänkas till 0,2% för tiden som överstiger sex månader. Denna ändring kommer tillämpas på anstånd som beviljats från och med den 30 mars 2020.

Vad gör Accountor: Vi kan hjälpa med ansökningsförfarande.  Enklast via e-tjänst, vilket ger en fördel för de som har deklarationsombud. 

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Regeringen föreslår hjälp till arbetsgivare som är i behov av korttidspermittering. Detta innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större del av kostnaden, upp till tre fjärdedelar. Konstruktionen liknar den för korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020, men det tillämpas från och med den 16 mars.

Uppdaterad tolkning: Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Accountor hjälper dig gärna med rådgivning och eller stöd vid ansökan. Kontakta din kontaktperson så hjälper vi till.

Notera att man inte bara kan börja permittera. Det finns krav kopplade till detta. Hos tillväxtverket hittar du bra information om vad som gäller.

I korthet är det följande:

  • Det behöver finnas stöd för korttidspermittering i kollektivavtal och arbetsgivaren behöver påkalla MBL-förhandling.
  • Har man inte kollektivavtal ska 70 procent av medarbetarna på enheten godkänna och delta i korttidspermittering. Den då avtalade arbetstids- och löneminskning ska vara densamma för alla arbetstagare inom enheten.
  • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, t ex uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd.
  • Företag som när de ska ansöka är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Det finns tre nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent. Från 1 juni även 80 procent. De innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent eller 72%  för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Stöd för korttidsarbetet gäller endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer.

14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd. Justering av av stödet görs i samband med avstämningen, du ska inte göra en ny ansökan för den nya stödnivån. - Det är först från den 1 juni du kan ansöka om 80 procent. 

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Läs mer hos Tillväxtverket här. Tjänsten öppnar 1 juni där du som sökt stöd från mars ska göra en avstämning. Det finns också möjlighet att söka ytterligare stöd. 

Notera att du inte har rätt till stöd om du gjort utdelning eller lämnat koncernbidrag. 

Riksbanken tillgängliggör pengar att låna

Bankerna får låna till fördelaktig ränta och Riksbanken kommer följa upp det så att företagen får ta del av dessa lån.

Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor. Läs mer hur företag kan ta del av dessa pengar hos Almi

Accountor har ett team av experter som kan ge rådgivning  i alltifrån finansiering, planering och arbetsrättsliga frågor som stöd i den rådande situationen. Vi finns här för dig.

 

Tags

Share