Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Företrädaransvar

Företrädaransvar – personligt betalningsansvar för bolag

Företrädaransvar innebär att en person som bedöms vara legal eller faktisk företrädare för ett bolag kan åläggas personligt betalningsansvar för bolagets obetalda skatter och avgifter.

Det är viktigt att känna till att du, som delägare i aktiebolag har ett företrädaransvar som kan göra dig personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatter. Om ditt företag får ekonomiska problem är det viktigt att du agerar och inte är passiv. Om ditt företag inte kan betala skatter och avgifter när de förfaller till betalning är det viktigt att ansöka om anstånd för skatter och avgifter hos Skatteverket. Om du inte tror att ett anstånd är tillräckligt för att hjälpa dig kan du bli tvungen att begära ditt företag i konkurs för att undvika ett personligt betalningsansvar.   

Huvudregeln är att du som bedriver din verksamhet genom ett aktiebolag inte är personligt ansvarig för bolagets åtaganden och skulder. Dock finns det i praktiken ett mycket strängt personligt ansvar för företagets obetalda skatter och avgifter. Vi tycker att det är viktigt att du som bedriver aktiebolag, eller funderar på att starta upp ett aktiebolag är medveten om i vilka situationer du som företagare kan få ett personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatteskulder.

För obetalda skatter och avgifter kan företrädare för ett bolag i vissa situationer få ett personligt betalningsansvar, ett så kallat företrädaransvar.

Företrädaransvaret kan aktualiseras för exempelvis,

  • Obetald bolagsskatt,
  • Felaktigt redovisad och tillgodoräknad ingående moms eller punktskatt
  • Uteblivna skatteavdrag på en anställds lön
  • Utebliven anmälan om F-skatt

Sammanfattning

En person som bedöms vara legal eller faktisk företrädare för ett bolag kan åläggas personligt betalningsansvar för bolagets obetalda skatter och avgifter. Detta förutsätter att företrädaren uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet inte betalat skatter och avgifter. Om företrädaren inser eller borde inse att företaget inte kommer kunna betala skatter och avgifter när de förfaller till betalning men trots detta inte gjort allt som rimligen kan krävas för att skydda borgenärerna, anses företrädaren ha agerat uppsåtligen eller grovt oaktsamt.

En företrädare som brister i sitt ansvar att fortlöpande följa upp bolagets ekonomiska ställning och förmåga att betala skatter och avgifter anses i regel som grovt oaktsam. Om företaget befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge ökar kraven på att företrädare håller sig informerade om bolagets ekonomiska utveckling.

Det finns möjlighet till befrielse av företrädaransvaret om företrädaren t ex saknat ägarintresse eller faktiskt bestämmande inflytande i verksamheten eller om en företrädare blivit aktivt vilseledd av en annan person avseende företagets ekonomiska situation och betalningsförmåga. Den omständigheten att en företrädare överlåtit driften av företaget på någon annan eller förlitat sig på att en annan person ska fullfölja bolagets förpliktelser är emellertid inte en sådan omständighet som kan befria från företrädaransvar.

kvadrat_tvål

Legal eller faktisk företrädare

Både så kallade legala företrädare såväl som faktiska företrädare kan få ett personligt betalningsansvar för ett bolags obetalda skatter och avgifter.

Legala företrädare är bolagets styrelse och VD. Styrelsen kan inte delegera eller avtal bort sitt ansvar för bolagets organisation och förvaltning. En styrelse har alltid det yttersta ansvaret för att kontrollera bolagets bokföring och andra ekonomiska förhållanden. I ett avgörande från högsta domstolen 1974 slås fast att en styrelse inte kan invända att styrelseuppdraget bara varit av formell natur eller att man som styrelseledamot inte varit införstådd med de skyldigheter och det ansvar som följer med uppdraget.

I ett annat avgörande från högsta domstolen 1989 fastslås att en suppleant endast kan får ett företrädaransvar om denne faktiskt träder in och deltar i styrelsearbetet.

Även en företrädare för en utländsk juridisk person kan få personligt betalningsansvar för skatter och avgifter som det utländska företaget är skyldiga att betala i Sverige. Ett fast driftställe är inte en egen juridisk person utan utgör en del av ett utländskt företag, företrädare för det fasta driftstället kan därför inte få företrädaransvar utan det är företrädarna för den utländska judiska personen som kan åläggas personligt betalningsansvar för obetalda skatter hänförliga till deras fasta driftställe i Sverige.

Om ett företag har obetalda skatter och avgifter så kommer Skatteverket att utreda vem som faktisk företräder ett bolag. Utöver de personer som är registrerade hos bolagsverket som legala företrädare kan Skatteverket finna att det finns andra personer som innehar en faktisk möjlighet att påverka bolagets förvaltning och ekonomiska situation. I domstolspraxis framkommer att det är personer med ett starkt ekonomiskt intresse och ett bestämmande inflytande i bolaget som har kunnat anses som faktiska företrädare för ett bolag. Det kan även vara fråga om personer som företräder bolaget utåt eller som av anställda uppfattas som högst ansvarig i bolaget genom att ansvara för drift och arbetsfördelning. Ett bestämmande inflytande kan även manifesteras i en bankfullmakt som ger personen rätt att förfoga över bolagets ekonomiska medel.

Uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

För att en företrädare ska bli personligt betalningsansvarig för företagets obetalda skatter och avgifter krävs att företrädaren, antingen uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet, bidragit till att skatterna eller avgifterna inte blivit betalade på förfallodagen.

En företrädare anses ha handlat uppsåtligt om det finns pengar på företagets konto när skatten förfaller till betalning men att dessa pengar inte används till att betala skatteskulden. Även om företrädaren lämnat oriktiga uppgifter i företagets deklaration eller låtit bli att deklarera anses det finnas uppsåt hos företrädaren.

Om det inte finns likvida medel i företaget och företrädaren därmed inser eller borde inse att det inte kommer att vara möjligt att betala skatteskulden på förfallodagen men att företrädaren trots detta fortsätter att bedriva verksamheten kan det ses som att företrädaren har varit grovt oaktsam.  

Genom att vidta effektiva åtgärder för att företagets samlade skulder ska avvecklas kan företrädaren undvika att betraktas som grovt oaktsam. Med effektiva åtgärder menas allmän betalningsinställelse, att sätta företaget i konkurs eller ansöka om företagsrekonstruktion innan förfallodagen för skatten eller senast samma dag som förfallodagen.

Outsourcing lön

Möjligheter till befrielse från företrädaransvar

Även en företrädare som handlat grovt oaktsamt och därmed orsakat att ett bolag inte kan betala sin skatt kan under vissa förutsättningar få det personliga betalningsansvaret jämkat.

Det är företrädaren som måste visa att särskilda skäl som kan befria från betalningsansvar föreligger. Omständigheter som har ansetts utgöra särskilda skäl i praxis är: Ålder, hälsa, visad betalningsvilja hos företrädaren eller att företrädaren blivit aktivt vilseledd om företagets ekonomiska situation.  En viktig omständighet för befrielse från företrädaransvar är att företrädaren kan betraktas som anställd, dvs har ett begränsat ägarintresse eller i övrigt sak.

Önskar du hjälp med företagets ekonomi? Eller skatterådgivning. Kontakta oss

 
 
Tags

Share