Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
fastighetsbegrepp mervärdesskattelag lös egendom fastighet

Nytt fastighetsbegrepp föreslås i mervärdesskattelagen

Gränserna mellan vad som är fastighet respektive ej fastighet justeras något och vi reder därför ut fastighetsbegrepp. Så kallade industritillbehör blir fastighet från att ha varit lös egendom. Detta kommer att påverka omfattningen av när omvänd byggmoms* skall tillämpas, exempelvis kommer installations- och monteringstjänster som avser industritillbehör att utgöra byggtjänster.

Vissa verksamhetstillbehör/byggnadstillbehör som idag utgör fast egendom i momshänseende kommer däremot att falla utanför fastighetsbegreppet. Monterings- och installationstjänster avseende exempelvis butikshyllor, persienner och vissa solskyddsprodukter kommer därför inte längre att utgöra byggtjänster, det vill säga ingen tillämpning av omvänd byggmoms.

Begrepp ”verksamhetstillbehör” slopas och ersätts med uttrycket ”maskiner och utrustning som har installerats varaktigt”. Det innebär att både den obligatoriska momsplikten som gäller för verksamhetstillbehör och den fem åriga jämkningsregeln** till viss del utvidgas till att även omfatta "allmänna byggnadstillbehör”.

Ändringarna påverkar tillämpningen av

  • Reglerna om var (i vilket land) beskattning ska ske – Vad gäller fastighetstjänster
  • Reglerna om omvänd byggmoms
  • Undantag för fastighetsupplåtelser – Som huvudregel ej moms men med möjlighet till frivilligt inträde till mervärdesskattesystemet.

Vidare föreslås att bestämmelsen om hyresvärds tillhandahållande av gas, vatten, el, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och tv-sändningar som ett led i fastighetsupplåtelse tas bort. Frågan om ett visst tillhandahållande av t.ex. el ska anses underordnat fastighetsupplåtelsen får i stället avgöras i enlighet med de principer om huvudsaklighet och uppdelning som utvecklats i EU-domstolens praxis.

* Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.

** Jämkning av ingående moms innebär att delar av ett tidigare gjort avdrag för ingående moms ska återbetalas till staten. Anledningen till att reglerna om jämkning finns, är att man tänker sig att avdraget för ingående moms på investeringsvaror inte förbrukas direkt, utan under en längre tidsperiod. När det gäller beloppsgränsen 100 000 kronor för investeringsvara som är fastighet, så görs en sammanläggning av samtliga genomförda åtgärder på egendomen under ett beskattningsår. För lös egendom gäller gränsen 50 000 kronor per inköpt vara. Tidsperioden under vilken en jämkning kan bli aktuell kallas för korrigeringstiden. Den är 10 år för investeringsvaror avseende fast egendom. För lös egendom som maskiner och inventarier gäller en korrigeringstid på 5 år.

Hos oss får du expertisen

 
 
Tags

Share