Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Personaloptioner

Personaloptioner och dess skattemässiga konsekvenser

Personaloptioner - har du fått ett erbjudande om personaloption som ett tillägg till din lön? Då kan det vara bra att veta hur du och din arbetsgivare påverkas skattemässigt. Personaloptioner är relativt vanliga i koncerner med utländska moderbolag, men kännedomen om de svenska skattereglerna är ibland bristande. 2018 infördes skattelättnader för vissa personaloptioner. Dessa regler träffar dock en ganska begränsad mängd företag. 

Personaloptioner

Vad är en option?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

  • Den anställde kan inte sälja optionen
  • Optionen har en viss intjänandetid 
  • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Värdepapper beskattas däremot när de säljs. Utnyttjande av optionen för att köpa aktier utlöser ingen beskattning. Anskaffningsutgiften utgörs av den betalda premien för optionen tillsammans med köpeskillingen för aktien.

Beskattning av personaloption

Förmån av personaloption kan vara antingen skattefri eller skattepliktig. Huvudregeln är att förmånen är skattepliktig.

Förmån i form av personaloption ska i vissa fall inte tas upp till beskattning enligt regler från 1 januari 2018. Även kallad kvalificerad personaloption. Dessa regler ger möjlighet att ge anställda personaloptioner utan att de beskattas såsom av tjänsteinkomst. Beskattas  i inkomstslaget kapital, 30 %. Regeln innebär även att bolaget inte betalar in sociala avgifter. Men då krävs att ett stort antal villkor är uppfyllda.

Då kraven är väldigt många och omfattande så blir konsekvensen för flertalet företag att såväl förmånsbeskattning (=lönebeskattning som inkomst av tjänst) samt beskattning i inkomstslaget kapital (30%) blir aktuellt om personaloptioner som konverteras till aktier vid excersize date, inte säljs samma dag. Detta förutsatt att aktien stiger i värde efter excersize/vesting date inträffar. Beskrivning av hur förmån av personaloption skall hanteras skattemässigt enligt huvudregeln framgår av följande: 

Förmånsbeskattning ska ske av skillnaden mellan det marknadsvärde som den underliggande aktien har vid förvärvstidpunkten och det lösenpris som optionsinnehavaren betalar för den underliggande aktien inklusive eventuell ersättning för optionsrätten.

Om den anställde (optionsinnehavaren) inte behöver betala lösenpris vid konvertering av personaloption till aktier och inte heller betalt något i samband med tilldelning av personaloptionsrätten så utgör förmånsbeloppet av marknadspris för aktierna vid ”excersize date”, det datum då optioner byts ut till aktier.

Förmånsbeskattningen sker i inkomstslaget tjänst.

Notera att när den skattepliktiga förmånen uppkommer så är din arbetsgivare också skyldig att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och upprätta kontrolluppgift på den.

När du väljer att sälja aktien beskattas också den värdestegring som skett under innehavet. Det görs i inkomstslaget kapital.

Det vanligaste upplägget med personaloptioner är dock att transaktionen görs enligt same day sale-principen, dvs. du utnyttjar optionen för att köpa och sälja aktien samma dag. På så vis uppstår inga svårigheter att uppskatta marknadsvärdet vid försäljningstillfället.

Personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner

Det finns en typ av personaloption som kallas kvalificerade personaloptioner som ger generösare skatteregler. Det är ett intressant svenskt första försök att nå samma beskattning som de har i UK och USA. Det finns dock många begräsningar i de svenska reglerna, se krav enligt listan nedan, vilket innebär att de i princip endast kan tillämpas av några få procent av de företag som vill införa incitamentsprogram i Sverige.

När onoterade andelar som uppfyller alla krav för att beskattas som kvalificerade personaloptioner (=ingen förmånsbeskattning) av privatperson (den anställde) säljs så sker normalt beskattning till 25 % att deklarera via inkomst av kapital om inte de förvärvade andelarna klassas som ”kvalificerat innehav”

OBS! Vid incitamentsprogram som skatterättsligt är att bedöma som personaloptioner, dock inte ryms inom definitionen kvalificerade personaloptioner så sker en förmånsbeskattning vid ”excersize date” (optioner konverteras till aktier) och vid försäljning av dessa andelar (om marknadsnoterade – anställd i ett företag som är marknadsnoterat) från den anställdes sida sker då en beskattning till 30 % av realisationsvinst som kan uppstå vid denna avyttring.

10 krav som måste vara uppfyllda

Krav på företaget, personaloptionen samt personaloptionsinnehavaren som måste vara uppfyllda för att de generösa skattereglerna som avser kvalificerade personaloptioner ska var möjliga att utnyttja:

1. Begränsad storlek (gäller hela koncernen). Max 150 anställda och delägare (medelantal) och max 280 mkr nettoomsättning eller balansomslutning. ( antal anställda och omsättning uppdaterade januari 2022)

2. Beloppsgräns för optioner.-Max 3 mkr per optionsinnehavare.-Max 75 mkr totalt i personaloptioner.

3. Företagets verksamhet får inte vara äldre än 10 år. 

4. Bedriva rörelse som inte huvudsakligen är (gäller koncernen)-kapitalförvaltning,  bank-eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål.  handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument., uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder., tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision (”undantagen verksamhet”).

5. Ej offentligt ägarintresse≥ 25 % av kapital-eller röstandelarna får inte kontrolleras direkt eller indirekt av offentliga organ (gäller alla företag –(i en koncern)

6. Ej marknadsnoterat Ingen andel i företaget får vara upptagen till handel på reglerad marknad eller motsvarande utanför EES (gäller hela koncernen). Omfattar ej handelsplattform (FirstNorth, Nordic MTF).

7. Inte vara i ekonomiska svårigheter  -(gäller alla företag i en koncern).

8. Begränsad omfattning av tidigare ägande

Anmäld eller närstående får äga max 5 % av kapital-eller röstandelar (i företaget eller annat  koncernföretag).

Gäller 2 år innan optionsförvärvsåret fram till och med  tidpunkten för förvärvet.

9. Anställningskrav och arbeta i betydande omfattning

Optionshavaren anställd.

Arbeta i genomsnitt 30 tim./vecka(sammantaget för företaget och/eller andra koncernföretag).

Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna sedan januari 2022. 

10. Lönekrav

Lägsta lön = 13 inkomstbasbelopp under intjänandetiden (3 år)(sammantaget för företaget och/eller andra koncernföretag).

Är det fördelaktigt med personaloption om man jämför med lön?

Personaloptionen har till syfte att få personer att stanna länge på företaget och investera i det. Alltså innefattar personaloptionen som ersättningsform ett visst mått av risk. Avgörande för huruvida personaloptionen är fördelaktig är din lönenivå, företagets utveckling, aktiemarknaden, och villkoren i optionsavtalet (anställningsavtalet) samt vilja och motivation att stanna kvar i det Bolag som erbjuder personaloptioner, fram till att anställningskravet är uppnått.

Det är först då anställningstidskravet är uppnått, eventuellt kombinerat med uppfyllelse av vissa resultatmål som ett verkligt värde för den anställde uppkommer och ett förmånsbelopp då kan fastställas till ett exakt värde. Personaloption som tilldelas enligt ett incitamentsprogram ger inga skattekonsekvenser förrän den enligt personaloptionsprogrammets villkor/krav kan konverteras till aktier. Då dessa aktier kan säljas på en marknad så finns ett marknadsvärde som utgör grund för förmånsbeskattning.

Om den anställde väljer att inte tillämpa ”same day sale” vid excersize date, utan väljer att sälja konverterade optioner till aktier vid ett senare tillfälle så kan det förmånsvärde som tidigare beskattats under inkomst av tjänst (framgår av lönespec) användas som anskaffningskostnad för sålda aktier.

Den reavinst alternativt reaförlust som uppstår vid försäljning vid ett senare tillfälle, dvs tid efter ”excersize date”, då optioner konverteras till aktier skall då tas upp under inkomst av kapital i den privata inkomstdeklarationen (INK1). 

Share