Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Att tänka på inför en börsnotering (IPO)

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering) som den ofta benämns, innebär att ett bolag gör sina aktier eller skuldebrev tillgängliga för handel på en marknadsplats och därmed enklare att investera i bolaget. Vissa investerare som pensionsbolag, har som policy och kräver att bolaget som de ska investera i måste vara noterat på en kvalificerad lista.

Varje börsnotering är unik. Det är stora skillnader mellan att lista ett litet lokalt bolag med få personer än att lista ett producerande bolag som finns i olika länder, alternativt ett globalt multinationellt bolag. Större bolag har dock oftast mer resurser och interna rutiner på plats, medan mindre bolag vid en IPO förberedelse kan få en väldigt utmanande arbetsbelastning inom organisationen.

Oavsett vilken typ av bolag det är som ska börsnotera sig så finns det mycket att tänka på inför en börsnotering. Här listar vi det allra viktigaste att tänka på.

1. Välj marknadsplats

Det finns 7 olika marknadsplatser, även kallade börser, att välja på. Valet av marknad påverkar processen bolaget behöver gå igenom och hur mycket som behöver förberedas.

Två av dessa är reglerade marknadsplatser vilket är OMX Nordic Exchange Stockholm samt Nordic Growth Market (NGM) Equity.

Bolag som är noterade på reglerad marknad, har omfattande krav och bestämmelser som måste följas. Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar årsredovisningar och halvårsrapporter i bolag som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är noterade på en reglerad marknadsplats.

Nasdaq börsnotering klockceremoni

På Nasdaq OMX Stockholm finns främst tre listor att välja på:

 • Small Cap (företag med börsvärde som är mindre än 150 miljoner €)
 • Mid Cap (företag med börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard €)
 • Large Cap (företag med börsvärde över 1 miljard €)

Nordic Growth Market (NGM) erbjuder handel i bland annat aktier, strukturerade produkter och obligationer.

Kraven på de oreglerade marknadsplatserna är mindre omfattande jämfört med reglerad marknad. Även på oreglerad marknad är det relativt omfattande krav för att kunna bli noterade.

De oreglerade, inofficiella marknader är First North för mindre tillväxtbolag i Norden samt NGM Nordic MTF och Spotlight (tidigare Aktietorget) som har fokus på växande företag.

Nedan fortsätter vi med det som generellt är viktigt vid en notering samt det du behöver fokusera på om du väljer att notera dig på en reglerad marknadsplats.

Börsnotering

2. Säkra upp rätt kompetenser inför börsnotering

Du behöver kompetensen hos många olika och viktiga aktörer när du förbereder dig för en börsnotering. Här har vi samlat de allra viktigaste som behövs och behöver sätta av tid för noteringsarbetet:

 • Bolagets ledning och ägare
 • En börsnotering innebär att många olika beslut behöver tas av ledningen och ägarna.
 • Revisor är viktig för att verifiera företagets historiska ekonomiska data
 • Bank eller investmentbank. Det är ofta en person härifrån som leder arbetet under noteringsarbetet.
 • Legal rådgivare. Denna rådgivare jobbar med legalt stöd och gör en företagsbesiktning (due diligence) ur ett legalt perspektiv. Dessutom arbetar hen med prospektet (det centrala säljdokumentet).
 • Skatterådgivare. Det behövs göras en företagsbesiktning ur ett skatteperspektiv – en skatte due diligence.
 • Rådgivningsteam. Det behövs specialister som hjälper till att få strukturen och redovisning på plats.

3. Sätt en struktur/arbetsmodell för samarbetet

Förbered en arbetsmodell där du säkerställer samarbetet mellan alla rådgivare som är involverade i noteringsarbetet.

lønadministration - Accountor Danmark

4. Förstå företagets luckor

Genomför en analys av bolagets verksamhet för att förstå nuvarande läge och brister som måste åtgärdas inför granskning av börsens utsedda revisorer. Vanligen anlitas specialister för en pre-IPO granskning, med rapportering av brister som bolaget måste åtgärda.

Det är ett antal regelverk, krav samt praxis som ligger till grund för det som behöver ses över. Detta är områden som ses över parallellt

a. Organisation och kompetens

 • styrelsen (oberoende inom styrelsen), kommittéer - hur man jobbar i dessa, ledningsstruktur
 • ledningsgrupp och hur de jobbar samt kompetens (oberoende, rapportering).
 • Finansfunktioner – hur den är uppsatt, kapacitetsmässigt (finns backup) och kompetensmässigt
 • Vilken kunskap finns om att jobba i en noterad miljö
   

b. Upprätta diagnos om bolagets finansiella rapportering, jämfört med krav på respektive marknadsplats. Befintlig GAAP (exempelvis K2 eller K3) kan då behövas konverteras till rapportering enligt IFRS regelverket. En konvertering kan då vara omfattande och kräver omräkning av historiska perioder. Vanliga skillnader vid konvertering till IFRS kan vara, uppställningsform av räkningarna, konsolidering, redovisning intäkter, segment, finansiella instrument, leasing, aktierelaterade ersättningar, hantering av rörelseförvärv och goodwill samt nedskrivningsprövning av tillgångar.

c. Finansiella rutiner och rapportering innefattar även

 • Identifiering av segment
 • Se över struktur, dokumentation av processer och kontroller,
 • Plan och struktur för uppföljning och månadsrapportering
 • Se till att du har alla Policydokument
 • Upprättande av kvartalsrapporter
 • Finansiell kalender och kunna upprätta kvartalsrapporterna i tid
   

d. Prospektarbetet (stödjande information, historiska siffror 2-3 års historik (helst enligt IFRS mix med kvalitativ förklaring))

e. Investor Relations funktion (kommunikation och service till analytiker, journalister och enskilda aktieägare) behöver läggas till – sätta struktur för den.

f. Strategisk planering.

g. Riskhantering, internkontroll – hur hanteras strategisk, operativ, legal och finansiell risk. Hos ledning och styrelse samt övrig organisation. Säkra att företaget hanterar den övergripande risken operativt

h. Informationssäkerhet. Säkra styrning, struktur, policys och processer för IT etc.

5. Åtgärda brister som har identifierats

Tillsätt tillräckliga resurser, åtgärda eventuella bister, bolaget måste vara ”börsfähig” och kunna leva upp till förväntade noteringskrav. Bolaget behöver bli godkänt av en kommitté ansluten till börsen och en granskning av börsrevisor.

Börsnotering IPO
IPO

6. Ta hjälp inför börsnotering (IPO)

Det är många delar som kräver specialistkunskap inför en börsnotering, så ta hjälp i detta arbete.

Vi på Accountor känner till processen, men råder inte företag i själva processen, utan vi hjälper till inom vissa delar.  Vi har hjälpt många bolag som börsnoterat sig eller som har flyttat från en lista till en annan, vilket även kräver en liknande genomgång. Den finansiella informationen är vi bra på. Vi kan hjälpa till i delar med dokumentation som behövs, hjälpa till med strukturen och vara ett bollplank i processen.

Även när företaget är börsnoterat behöver du inte ha allt inhouse, men du behöver då ha kontroll på att de underleverantörer du har lever upp till reglerna. 

Svårast att få på plats vid förberedelserna inför en börsnotering

 • Struktur på tillräckligt hög nivå
 • Den finansiella rapporteringen
 • Rätt regelverk och kompetensen där
 • Samspel ledning – Operationella delar, stödfunktion, styrelse, revisionsutskott

Behöver ni hjälp? Kontakta oss så berättar vi mer och svarar på era frågor.

 
 

Share