Hoppa till huvudinnehåll
Uudet yleiset sopimusehdot

Accountor Services Oy:s allmänna avtalsvillkor gäller från 1.5.2023

Tillämpningsområde  

1. Dessa allmänna villkor tillämpas på alla kundrelationer hos Accountor Services-företag i Finland.  

Definitioner  

2. Kund  

Med Kund avses den part som förvärvar Tjänster av Tjänsteproducenten.  

Tjänsteproducent  

Med Tjänsteproducent avses det företag i Accountor-koncernen som producerar de avtalade Tjänsterna för Kunden.  

Tjänst  

Med Tjänster avses ekonomi-, löneadministrations- och experttjänster, samt andra uppgifter och tjänster vars tillhandahållande har i det giltiga Kundavtalet mellan Kunden och Tjänsteproducenten avtalats vara på Tjänsteproducentens ansvar.  

Kundens material  

Med Kundens material avses kvitton, lönematerial, bolagsrättsliga protokoll i Kundens ekonomiförvaltning, samt annan motsvarande information eller material som uppkommit i Kundens affärsverksamhet eller som Kunden överlåtit eller gjort tillgängligt för Tjänsteproducenten för att tillhandahålla Tjänst.  

Tjänsteproducentens material  

Med Tjänsteproducentens material avses allt material relaterat till Tjänsten som inte är Kundens material. Databaserna och annan information och annat material som hänför sig till ordnandet av Tjänsten är Tjänsteproducentens material. Det material som Tjänsteproducenten har utarbetat för Kunden är Tjänsteproducentens material tills Kunden har betalat den överenskomna avgiften för Tjänsten.  

Kundens Personuppgifter  

Med Kundens personuppgifter avses Kundens personuppgifter om kunder, anställda eller andra personer som Tjänsteproducenten behandlar i Tjänsten för Kundens räkning för att genomföra den.  

Personuppgiftsbiträde  

Med Personuppgiftsbiträde avses det företag i Accountor-koncernen som behandlar personuppgifter för Kundens räkning.   

Personuppgiftsansvarig  

Med Personuppgiftsansvarig avses Kunden som fastställer för vilka syften och på vilka sätt personuppgifterna behandlas.  

Sanktioner  

Med Sanktioner avses lagar och förordningar om Sanktioner som antagits av Förenta nationerna, Europeiska unionen, Finland och Förenta staterna och som förbjuder transaktioner med personer eller enheter som anges i bestämmelsen. 

Offert  

3. En offert gäller i trettio (30) dagar från dagen för offerten, om inte annat anges i offerten.  

Avtalets ikraftträdande  

4. Avtalet träder i kraft när parterna har undertecknat Kundavtalet, Kunden har godkänt Tjänsteproducentens offert om nya tjänster eller när ett företag i Accountor-koncernen skriftligen har bekräftat Kundens beställning.  

Tjänsteproducentens allmänna skyldighet  

5. Tjänsteproducenten utför Tjänsterna med adekvat yrkesskicklighet, i enlighet med branschstandarderna och de tjänstespecifikationer som ingår i Kundavtalet. Tjänsten levereras vid en tidpunkt som Kunden och Tjänsteproducenten separat kommit överens om.  

Avtalets giltighetstid  

6. Avtalet gäller tills vidare med tre (3) månaders uppsägningstid, om inte annat avtalats. Om ingendera parten säger upp ett tidsbegränsat avtal minst tre (3) månader före utgången av den avtalade perioden, fortsätter avtalet tills vidare med en uppsägningstid på tre (3) månader.  

Överlåtelse av avtalet  

7. Avtalet får endast överlåtas med den andra partens skriftliga samtycke. Utan hinder av ovanstående kan ett till Accountor-koncernen tillhörande företag överlåta avtalet till ett annat företag inom Accountor-koncernen eller i samband med ett företagsförvärv till en tredje part, eller överlåta sin fordran enligt avtalet till en tredje part genom att meddela Kunden. Tjänsterna kan tillhandahållas och faktureras utan Kundens separata samtycke av vilket företag som helst som ingår i Accountor-koncernen.   

Tidigare avtal  

8. Avtalet som innehåller dessa villkor ersätter alla tidigare avtal mellan Kunden och ett företag som tillhör Accountor-koncernen gällande de Tjänster som avses i avtalet, samt muntliga och skriftliga meddelanden.   

Avbrott i tjänsterna och uppsägning av avtalet  

Avbrott i tjänsterna och hävning av avtalet  

9. Tjänsteproducenten och andra företag i Accountor-koncernen har rätt att avbryta alla Tjänster som tillhör Kunden och parter inom dess intressesfär om:  

a) Betalningen från Kunden eller en part inom dess intressesfär till Tjänsteproducenten försenas med mer än sju  

(7) dagar,  

b) Kunden eller en part inom dess intressesfär inte tillhandahåller nödvändig information eller material i tid eller på annat sätt inte på ett adekvat sätt bidrar till tillhandahållandet av Tjänsterna,   

c) Kunden eller en part i dess intressesfär på annat sätt bryter mot avtalet eller underlåter att följa lagar som är relevanta för tillhandahållandet av Tjänsterna eller myndigheternas föreskrifter, instruktioner eller rekommendationer, eller  

d) Kunden vägrar att följa Tjänsteproducentens bokföringsanvisningar i en situation som kan leda till straffrättsliga eller civilrättsliga konsekvenser för parterna. Detta villkor tillämpas även om det endast handlar om parternas olika tolkning av innehållet i eller betydelsen av en lag, en bestämmelse, en rekommendation eller en instruktion, såsom till exempel periodiseringen av intäkter och därmed sammanhängande kostnader eller värderingen av tillgångar och skulder i bokföringen eller bokslutet. 

Om Kunden eller en part inom dess intressesfär inte åtgärdar situationen inom sju (7) dagar efter ett skriftligt meddelande, har Tjänsteproducenten och alla företag som tillhör Accountor-koncernen rätt att häva alla avtal med Kunden och parterna inom dess intressesfär. 

Med part inom en intressesfär avses ett koncernbolag i den mening som avses i bokföringslagens (1336/1997) 1 kap 5 och 6 §§ och ett intresseföretag och ägarintresseföretag som avses i bokföringslagens (1336/1997) 1 kap 7 och 8 §§, samt en bokföringsskyldig, där samma personer som hos Kunden utövar bestämmande inflytande i den mening som avses i bokföringslagens (1336/1997) 1 kap 5 §. 

10. Kunden har rätt att häva avtalet om Tjänsteproducenten väsentligt bryter mot avtalet eller den lagstiftning som gäller för Tjänsten och inte börjar åtgärda situationen inom sju (7) dagar efter Kundens skriftliga meddelande. Båda parterna får säga upp avtalet om den andra parten ansöker om ackord med sina borgenärer, har försatts eller sätts i konkurs eller är föremål för en ansökan om likvidation, företagssanering eller skuldreglering. 

Tjänster när avtalet upphör  

11. Om avtalet upphör innan bokslutet för räkenskapsperioden som slutade under Kundens avtal har upprättats, upprättar Tjänsteproducenten bokslutet om Kunden gör en förskottsbetalning för det och levererar den information och det material som behövs för bokslutet. För tydlighetens skull är Tjänsteproducenten inte skyldig att upprätta bokslutet om avtalet har hävts på den grund som nämns i punkt 9. Om avtalet löper ut i mitten av räkenskapsperioden, utarbetar Tjänsteproducenten specifikationerna av balansräkningskontona efter att ha mottagit förskottsbetalningen. Specifikationerna görs utifrån den information som är tillgänglig. På motsvarande sätt tar Tjänsteproducenten hand om specifikationerna som är nödvändiga för löneräkningen och löneredovisningen. Oavsett grunderna för att avtalet mellan Tjänsteproducenten och Kunden upphör, är olika support- och överföringstjänster, som gör det möjligt för Tjänsten att fortsätta någon annanstans, alltid avgiftsbelagda. Tjänsteproducenten debiterar kostnaderna och ett arvode för ovannämnda tjänster enligt sin praxis.  

Rättigheterna till material, retentionsrätt angående material och överlåtelse av material till Kunden  

12. Alla rättigheter till material och databaser och automationslösningar som Tjänsteproducenten producerar tillhör Tjänsteproducenten när Tjänsterna har tagits fram med en programvara som Tjänsteproducenten skaffat för sin egen användning eller äger. Det här villkoret påverkar inte Kundens rättigheter till det material som den har tillhandahållit Tjänsteproducenten. Andra än Tjänsteproducenten har inte rätt att utnyttja databaserna kommersiellt utan Tjänsteproducentens tillstånd. Med kommersiellt utnyttjande avses inte genomförandet av lagenliga förpliktelser, såsom en revision eller en granskning i enlighet med dataskyddsförordningen.

När Tjänsten har produceras med en programvara som Kunden skaffat för sin egen användning eller äger och till vilken den har gett Tjänsteproducenten användningsrätt för att producera Tjänsten, tillhör rättigheterna till materialet och databaserna Kunden. 

Tjänsteproducenten har rätt att producera och publicera olika branschspecifika, företagsformspecifika eller andra liknande nyckeltal genom att kombinera olika kunders uppgifter så att Kunden, Kundens personuppgifter eller annan information relaterad till Kunden inte kan identifieras i slutresultatet och så att affärshemligheterna skyddas, oavsett vilken av parterna rättigheterna till materialet och databaserna tillhör. Tjänsteproducenten producerar och publicerar information endast i sådana situationer som är tillåtna enligt konkurrenslagstiftningen. 

Tjänsteproducenten har rätt att inneha det material som den har utarbetat för Kunden på basis av det material som Kunden tillhandahållit eller på annat sätt, tills alla fordringar på Kunden har betalats.  

Tjänsteproducenten överlåter Kundens material till Kunden inom trettio (30) dagar efter Kundens skriftliga begäran. Tjänsteproducenten har rätt att överlåta Kundens material till Kunden utan separat begäran, om materialet inte längre behövs för tillhandahållandet av Tjänsterna. Kundens material överlämnas i ett vanligen använt elektroniskt format eller i ett annat format som parterna kommit överens om. Kunden står för de kostnader som uppkommer för överlämnandet av materialet.

Utan begränsning av avtalsvillkoren för behandling av Personuppgifter har Tjänsteproducenten rätt att förvara kopior av det material som den har tagit fram även efter avtalets slut. Uppgifterna raderas när det inte längre finns en avtalsenlig eller laglig grund för förvaringen. Grundläggande uppgifter om kundrelationen lagras i minst fem år efter avtalets slut.

Tillkännagivanden  

13. Uppsägning eller hävning av avtalet, liksom andra anmärkningar och tillkännagivanden enligt avtalet, ska göras skriftligen. Tillkännagivandena anses ha gjorts och har kommit till mottagarens kännedom senast    

 • den första arbetsdagen efter den dag då de inlämnats till posten för vidarebefordran, adresserade till den adress som anges i avtalet eller som parten senare skriftligen meddelat, men om posten inte alls delas ut i Finland en vardag, anses ankomsten ha skett därpå följande vardag, eller   

 • på avsändningsdagen, när de har skickats till den e-postadress som anges i avtalet eller som parten skriftligen meddelat.   
   

Material och dess inlämning  
Grundläggande uppgifter  

14. Kunden ska se till att Tjänsteproducenten alltid har aktuella grundläggande uppgifter om Kunden. Med grundläggande uppgifter avses kontakt- och personuppgifter, uppgifter om räkenskapsperiod och handelsregister, bransch, hemort, nationalitet, styrelsemedlemmar och andra nödvändiga uppgifter och åtgärdsanvisningar. Kunden utser och befullmäktigar en kontaktperson som ska överlämna de nödvändiga uppgifterna och besluten relaterade till Tjänsterna. Parterna ska skriftligen underrätta varandra om kontaktpersonen byts.

Tillhandahållande av uppgifter och åtgärdsanvisningar  

15. De uppgifter och det material som behövs för att utföra Tjänsterna och uppdragen ska tillhandahållas i så god tid att Tjänsteproducenten kan utföra sina uppgifter som sig bör under normal arbetstid. Om inte annat avtalats, ska materialet vara tillgängligt enligt följande:  

 • hela bokföringsmaterialet senast tio (10) dagar efter utgången av den ifrågavarande månaden  

 • lönematerialet fem (5) arbetsdagar före den dag då parterna avtalat om att löneräkningen ska vara klar  

 • boksluts- och skatterelaterat material senast trettio (30) dagar efter räkenskapsperiodens utgång  

 • annat material senast tio (10) arbetsdagar före förfallodagen.  

Kunden bidrar till leveransen av Tjänsterna och utför sina egna uppgifter noggrant i enlighet med avtalsvillkoren och myndigheternas och Tjänsteproducentens anvisningar och rekommendationer. Tjänsteproducentens förfrågningar och begäran om granskning ska omedelbart besvaras.  

Sekretess  

16. Parten ska hemlighålla den andra partens affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter som den får kännedom om. De får inte användas för annat än för att uppfylla avtalet, om inte annat föreskrivs i lag eller myndighetsbestämmelser. Offerten, orderbekräftelsen och avtalet inklusive villkor, samt planerna och annat material som ingår i dem, är konfidentiell information. Sekretesskyldigheten fortsätter att gälla även när avtalet upphört. Parterna ser till att även deras personal och underleverantörer förbinder sig till konfidentialitet.    
 

Priser och betalning av Tjänster  
Priser  

17. Tjänsteproducentens arvode bestäms enligt utbudet av Tjänster som ska levereras i varje uppdrag och deras kvalitet enligt vad som överenskommits i bilagorna till avtalet. Utöver arvodet har Tjänsteproducenten rätt att fakturera nödvändiga och rimliga direkta resekostnader och andra kostnader som ingår i de överenskomna uppdragen. Tjänsteproducenten har rätt att debitera ersättning för tilläggsarbete i enlighet med sin praxis, om inte annat avtalas. Med avgiftsbelagt tilläggsarbete avses till exempel behandling av försenat material, ändring av kontoplaner eller annat material som förorsakats av en lagändring eller ett myndighetsbeslut eller en branschrekommendation som ska tas i bruk. Ett avgiftsbelagt tilläggsarbete är också ett sådant tilläggsarbete som orsakas av en myndighets upplysningsanmodan eller annan uppmaning, eller ett annat tilläggsarbete som är oberoende av Tjänsteproducenten, såsom ett arbete som beror på dataskyddslagstiftningen och dess ändringar. Om myndighetens upplysningsanmodan eller annan uppmaning beror på ett fel eller en försummelse som Tjänsteproducenten orsakat, har Tjänsteproducenten dock inte rätt att debitera skilt för det tilläggsarbete som uppmaningen ger upphov till. 

Tjänsteproducenten har rätt att ändra prissättningen för Tjänsten så att den motsvarar Tjänstens faktiska innehåll och volymer, om Tjänstens innehåll eller volym faktiskt har varit mera omfattande än avtalat i minst tre (3) månader. Då meddelar Tjänsteproducenten Kunden om ändringen i enlighet med det förfarande som anges i punkt 20, och Kunden har också rätt att invända mot ändringen i enlighet med punkt 20. 

Tjänsteproducenten har rätt att kräva förskottsbetalning av Kunden om detta har avtalats med Kunden eller om det annars kan anses vara motiverat med hänsyn till omständigheterna i fallet.

Om Tjänsten på Kundens begäran måste produceras vid en annan tidpunkt än under normal arbetstid, har Tjänsteproducenten rätt att debitera en högre avgift än normalt.  

Tjänsteproducenten har rätt att ta ut en avgift i enlighet med prislistan också för den tid då Tjänsteproducentens resurser har reserverats för tillhandahållandet av Kundens Tjänster på grundval av ett separat uppgjort avtal med eller en separat beställning av Kunden, även när Kunden inte använder de separat reserverade resurserna på grund av att Kundens material är försenat eller av någon annan orsak som ligger utanför Tjänsteproducentens kontroll.  

Timmen som anges i timtaxorna i prislistan avser en standardiserad timme som definierats utifrån arbetsstandarden så att kundpriset för arbetet är oberoende av person- eller metodbaserade variationer.  

Priserna inkluderar inte mervärdesskatt som tillkommer enligt gällande skattesats för varje given tidpunkt. Dessutom läggs andra indirekta skatter och avgifter, som krävs enligt lag och myndigheterna, till separat på fakturorna.  

Serviceavgiften och eventuella andra direkta kostnader ska också betalas för uppsägningstiden enligt vad som anges i prislistan, även om Tjänster inte har beställts under uppsägningstiden. Då baseras minimibetalningen på den månatliga betalningen i enlighet med den genomsnittliga månatliga ersättningen för de senaste sex månaderna, om inte annat överenskommits.  

Betalningsvillkor, dröjsmålspåföljder  

18. Om inget annat framgår av Tjänsteproducentens prislista eller annat avtalats, är betalningsvillkoret tio (10) dagar från fakturans datum och dröjsmålsräntan är sexton (16) procent. Tjänsteproducenten har också rätt att debitera indrivningskostnaderna för den försenade betalningen samt en rimlig faktureringsavgift för betalningspåminnelserna.  

Tjänsterna debiteras månadsvis i förväg eller på ett sätt som motsvarar tidpunkten för Tjänsterna, om inte annat avtalats.  

Anmärkningar gällande fakturor  

19. Anmärkningar gällande fakturor ska framställas skriftligt inom tio (10) dagar från fakturans datum.  

Förändringar gällande avgifter och allmänna avtalsvillkor 20.

Tjänsteproducenten har rätt att ändra priserna som avtalats för en Tjänst i linje med kostnadsutvecklingen samt att uppdatera dessa allmänna villkor enligt överenskommelsen nedan.  

21. Tjänsteproducenten ska skriftligen meddela Kunden om ändringar i priserna och avtalsvillkoren senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Då har Kunden rätt att inom fjorton (14) dagar från meddelandets datum skriftligen säga upp avtalet att upphöra inom uppsägningstiden. Ändringarna träder inte i kraft under uppsägningstiden.  

22. Om avgifterna eller grunderna för avgifterna ändras på grund av en lagändring eller ett myndighetsbeslut, har Tjänsteproducenten rätt att ändra avgifterna i enlighet med detta. Ändringarna ska meddelas senast fjorton (14) dagar innan ändringarna träder i kraft.  

Avtalsparternas ansvar  

23. Som bokföringsskyldig är Kunden ansvarig för sin bokföring, som skatteskyldig för sina skatter och som arbetsgivare för sina arbetsgivarförpliktelser samt som Personuppgiftsansvarig för sina förpliktelser som Personuppgiftsansvarig. Som arbetsgivare ansvarar Kunden för tolkningen av lagar, kollektivavtal och andra avtal samt för beslutsfattandet i anslutning till dem. Kunden ansvarar för arbetstidsbokföringen. Kunden är ansvarig för att tillbörliga övervaknings- och myndighetsanmälningar görs, för att nödvändiga tillstånd skaffas, och för att saldot på kontot i Min Skatt-tjänsten eller kontot för en liknande tjänst som är giltig vid varje given tidpunkt (nedan kallat "Skattekontot") följs upp, samt för att ta emot anmärkningar relaterade till Skattekontot. Dessa ansvar övergår inte till Tjänsteproducenten. Kunden ser till att tillbörligt material som beskriver affärshändelserna samlas in, bevaras och levereras till Tjänsteproducenten. Kunden är ansvarig för att uppgifterna och materialet om räkenskapsperioden och efterföljande händelser som tillhandahållits är uppdaterade, tillräckliga, korrekta, fullständiga och ingår i bokföringen. Kunden ansvarar också för att materialet på ett tillbörligt sätt har godkänts av företaget. Kunden bestämmer vilka kalkyler och rapporter som ska uppgöras och hur de används, samt ger Tjänsteproducenten de anvisningar som behövs för att i enskilda fall tolka lagstiftningen och kollektivavtalen. Kunden ansvarar också för vilket kollektivavtal som gäller vid varje given tidpunkt för de personer som är anställda hos Kunden och Kunden ska meddela Tjänsteproducenten om det gällande kollektivavtalet ändras. 

24. Tjänsteproducenten ställer Tjänsterna och sin expertis till Kundens förfogande i enlighet med avtalet och dessa villkor. Tjänsteproducenten ska meddela Kunden om fel som upptäckts i materialet som Kunden tillhandahållit i samband med utförandet av Tjänsten. Tjänsteproducenten är dock inte skyldig att granska eller korrigera eventuella räkne- eller andra fel i det material som Kunden tillhandahåller eller att kontrollera de uppgifter som Kunden gett, om inte annat överenskommits.

25. Tjänsteproducenten har alltid i första hand rätt att på egen bekostnad korrigera sitt avtalsbrott, ett fel eller en försummelse som skett i Tjänsten. Om en korrigering inte är möjlig, ansvarar Tjänsteproducenten för den skada som Kunden åsamkats.

Ingen av parterna är dock ansvarig för en indirekt skada som åsamkats den andra parten. En indirekt skada anses också vara Kundens eget tilläggsarbete på grund av Tjänsteproducentens fel.  

Tjänsteproducentens ansvar för en skattehöjning och ett skattetillägg som Kunden åsamkas är högst femtiotusen (50 000) euro per räkenskapsperiod.  

Tjänsteproducentens ansvar för andra skador är högst tiotusen (10 000) euro i ett skadefall och högst tjugotusen (20 000) euro för Kundens skadefall som inträffat under samma räkenskapsperiod. När sexmånadersfaktureringen av Kunden överskrider de ovan nämnda gränserna på tiotusen (10 000) euro och tjugotusen (20 000) euro, är Tjänsteproducentens ansvar, när det gäller andra skador, för ett enskilt skadefall samt skadefall som inträffat under samma rapporteringsperiod högst det eurobelopp som motsvarar det obestridda och momsfria belopp som fakturerats Kunden under de sex månader som föregår uppkomsten av grunden för skadefallet.  

I samtliga fall är Tjänsteproducentens ansvar totalt högst hundratusen (100 000) euro per räkenskapsperiod.  

En skada anses vara ett enskilt skadefall även om den har påverkats av en upprepning av samma misstag och även om den skulle påverka flera räkenskapsperioder. Skadan anses ha uppkommit i sin helhet under det räkenskapsår då den till väsentliga delar uppkommit, även om någon del av skadan uppkommit under ett annat räkenskapsår.  

Ansvarsbegränsningarna enligt detta avtal gäller inte skador som orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktligt.  

Meddelande om fel och korrigering av det  

26. Om det uppstår ett fel i Tjänsten som tillhandahållits Kunden och som orsakats av Tjänsteproducenten, ska Kunden omedelbart meddela Tjänsteproducenten om detta. Tjänsteproducenten har rätt och skyldighet att korrigera felet kostnadsfritt så fort som omständigheterna tillåter. Om Kunden inom fjorton (14) dagar försummar att meddela ett fel som Kunden har upptäckt eller rimligen borde ha upptäckt, har Kunden inte rätt att ställa krav på basis av felet.  

Om Tjänsteproducenten inte längre har tillgång till Kundens datasystem då Kunden reklamerar, ska Kunden ge Tjänsteproducenten tillgång till datasystemet på egen bekostnad så att Tjänsteproducenten kan svara på reklamationen. Om Tjänsteproducenten använder sin rätt eller uppfyller sin förpliktelse att korrigera felet som den orsakat, står Tjänsteproducenten för kostnaderna för att få tillgång till datasystemet.  

Tjänsteproducenten ansvarar endast för sin egen verksamhet  

27. Om inte annat avtalats har Tjänsteproducenten rätt att använda underleverantörer i tillhandahållandet av Tjänsterna. Båda parterna ansvarar för sin underleverantörs prestation på samma sätt som för sin egen prestation.  

Kundens förpliktelser mot Tjänsteproducenten och villkoren gällande Tjänsteproducentens ansvarsbegränsningar gäller också till förmån för Tjänsteproducentens underleverantör, personal, aktieägare och chefer.  

Tjänsteproducenten är inte ersättningsskyldig om skadan har orsakats av bristfällighet, felaktighet eller försening i de uppgifter eller anvisningar som Kunden gett eller i det material som tillhandahållits, eller om skadan på annat sätt är förorsakad av Kunden.  

Tjänsteproducenten ansvarar inte för förseningar som orsakas av ett avbrott i en programvara som levereras av en tredje part eller ett fel i programvaran.  

Tjänsteproducenten ansvarar aldrig för lösningar som gäller affärsverksamhet eller affärsledning, utan Kunden fattar beslut om och är ansvarig för dem.  

Tidsfrist att ställa krav  

28. Krav på Tjänsteproducenten ska göras skriftligen utan dröjsmål. Om ett fel eller en brist upptäcks eller kan upptäckas omedelbart, ska en anmärkning göras genast och senast inom fjorton (14) dagar.  

Om ett specificerat krav inte har framställts till Tjänsteproducenten inom sex (6) månader från det att skadan konstaterats, betalas ingen ersättning. Dessutom betalas ingen ersättning om anspråket görs när mer än tre (3) år har förflutit sedan ifrågavarande Tjänst levererats eller materialet som Tjänsteproducenten utarbetat för Kunden överlåtits, beroende på vilket som inträffar först.  

Om skadan ändå orsakas av ett fel som är på Tjänsteproducentens ansvar och som gjorts i Kundens bokföring vilken granskas för eftertaxering, eller i en tjänst som baserar sig direkt på den, såsom en skattedeklaration eller en annan uträkning som direkt påverkar Kundens beskattning, är tidsfristen för att ställa krav sex (6) år sedan Tjänsten i fråga utförts i stället för ovan nämnda tre år. 

Tredje parters krav   

29. Om en tredje part på basis av Tjänsterna eller avtalet ställer ersättningskrav på en part, ska den andra parten utan dröjsmål meddelas om detta. Om Tjänsteproducenten blir tvungen att betala skadestånd till en tredje part, ska Kunden ersätta Tjänsteproducenten för den förlust som orsakats av detta, såvida den inte beror på Tjänsteproducentens fel eller underlåtenhet att följa avtalsvillkoren. Tjänsteproducentens ansvarsbegränsningar tillämpas även på krav från tredje part i förhållandet mellan Tjänsteproducenten och Kunden.  

Tjänsteproducentens ansvarsförsäkring  

30. Tjänsteproducenten upprätthåller en lämplig ansvarsförsäkring på sin egen bekostnad. Då ett skadefall inträffar ska Kunden för sin del förse försäkringsbolaget med nödvändiga utredningar och ge försäkringsbolaget möjlighet att bedöma skadans omfattning och art.  

Force majeure; befrielsegrunder  

31. Om uppfyllandet av avtalsförpliktelserna för någondera parten förhindras, försvåras eller fördröjs av en omständighet utanför dess intressesfär (force majeure), såsom strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, annan olycka eller krissituation, åskskada eller annat naturfenomen, eller på grund av en störning i kommunikationsförbindelserna eller eldistributionen, befrias parten från att uppfylla sina avtalsförpliktelser och följder så länge omständigheterna kräver. Med befrielsegrund avses också ett fel eller dröjsmål som orsakats av en myndighet eller bank, ett fel i en apparat, programvara, anslutning eller linje, avbrott och störning i telekommunikation eller anslutning, samt en nätoperatörs åtgärd, om dessa orsakas av en omständighet utanför partens intressesfär. 

32. Force majeure och dess upphörande ska meddelas den andra parten utan dröjsmål.  

Elektronisk kommunikation  

33. Båda parterna ansvarar för sin del av informationssäkerheten och ser till att deras antivirusprogram och andra skyddssystem är i skick och tidsenliga. Parterna vet och godkänner att den elektroniska kommunikationen trots detta kan störas. Parterna kan skicka meddelanden och bilagor till varandra via e-post utan att kryptera dem, om inte annat avtalats och det inte finns någon tvingande lagstiftning om motsatsen. Tjänsteproducenten ansvarar inte för att meddelandet eller bilagan som skickats till denna eller som denna skickat via sitt elektroniska kommunikationssystem har mottagits oförändrad eller utan dröjsmål.  
 

Behandling av personuppgifter  
Tillämpning  

34. Dessa villkor gäller när Tjänsteproducenten behandlar Kundens Personuppgifter i Tjänsten för Kundens räkning. I händelse av en konflikt mellan villkoren för behandling av Personuppgifter och övriga villkor i avtalet, ska villkoren för behandling av Personuppgifter ha företräde. 

Den Personuppgiftsansvariges och Personuppgiftsbiträdets skyldigheter  

35. Den Personuppgiftsansvarige är ansvarig för Kundens Personuppgifter och för att behandlingen av dem är lagenlig i enlighet med dataskyddslagstiftningen som tillämpas. Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att vidta alla nödvändiga åtgärder och för att erhålla, upprätthålla och bevara de rättigheter, samtycken och tillstånd som krävs för att Tjänsteproducenten ska kunna uppfylla villkoren för behandlingen av Personuppgifter utan att bryta mot någon lag eller tredje parts rättigheter. Kundens Personuppgifter och behandlingen av dem beskrivs i dokumentet Beskrivning av behandlingen.   

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att se till att Kundens Personuppgifter behandlas för den Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med den dataskyddslagstiftning som tillämpas och i den mån det är nödvändigt för leverera Tjänsten enligt avtalet, samt för att uppfylla villkoren för behandling av sådana Personuppgifter. Kundens Personuppgifter behandlas i enlighet med den Personuppgiftsansvariges rimliga skriftliga anvisningar. Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att anvisningarna beskrivs i detta avtal och dess bilagor när avtalet träder i kraft. Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart underrätta den Personuppgiftsansvarige om denna anser att de givna instruktionerna strider mot den dataskyddslagstiftning som tillämpas. 

Utan att begränsa det ovannämnda ska Tjänsteproducenten ha rätt att, inom lagens gränser, använda de uppgifter som uppkommer i samband med Tjänsten (i) för att utveckla, analysera och utvärdera sina Tjänster och sin verksamhet, och (ii) för statistiska ändamål, förutsatt att det inte är möjligt att identifiera en enskild fysisk person från slutresultatet. Parterna är medvetna om att en sådan behandling omfattas av dataskyddslagstiftningen. 

Personuppgiftsbiträdet ser till att de personer som har rätt att behandla Kundens Personuppgifter har förbundit sig till sekretess eller omfattas av en tillämpad lagstadgad tystnadsplikt.  

Den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av den senaste tekniken och kostnaderna för genomförandet, behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter, vilka varierar i fråga om sannolikhet och allvarlighetsgrad, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. 

Kunden godkänner att Personuppgiftsbiträdets säkerhetsrutiner och policyer är tillräckliga i förhållande till de risker som är förknippade med Kundens Personuppgifter, med hänsyn till ändamålen, arten, omfattningen och sammanhanget för behandlingen av Personuppgifter.  

När det har upptäckts, ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den Personuppgiftsansvarige om ett personuppgiftsbrott som rör Kundens Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet förser den Personuppgiftsansvarige med väsentlig information, såsom en beskrivning av personuppgiftsbrottets art och sannolika konsekvenser, samt de åtgärder som vidtagits eller föreslagits för att korrigera effekterna av brottet. Uppgifterna tillhandahålls i den omfattning de är tillgängliga och kända för Personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdet försöker korrigera och begränsa effekterna av brottet.  

I den mån det är möjligt ska Personuppgiftsbiträdet enligt avtalsvillkoren bistå den Personuppgiftsansvarige(i) med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att genomföra den registrerades rättigheter enligt dataskyddslagen och (ii) för att fullgöra andra skyldigheter som åläggs den Personuppgiftsansvarige, såsom att genomföra en konsekvensbedömning gällande dataskyddet och samråd med myndigheterna, med beaktande av behandlingens art och de uppgifter som är tillgängliga för Personuppgiftsbiträdet. På begäran ska Personuppgiftsbiträdet tillhandahålla den förklaring som krävs för att visa att den tillämpade dataskyddslagstiftningen följs. Tjänsteproducenten har rätt att fakturera för ovannämnda hjälp.  

När en behandling i enlighet med dessa villkor inte längre är nödvändig returnerar Personuppgiftsbiträdet Kundens Personuppgifter på Kundens skriftliga begäran till den Personuppgiftsansvarige eller raderar uppgifterna och kopiorna av dem. Oavsett vad som sägs ovan har Personuppgiftsbiträdet rätt att bevara Kundens Personuppgifter för att följa tillämplig lag och för att tillgodose sina legitima intressen, till exempel för att visa att Tjänsten har utförts i enlighet med avtalet. 

Användning av underbiträden i behandlingen  

36. Kunden godkänner och samtycker till att Kundens Personuppgifter kan behandlas av Tjänsteproducentens koncernbolag i enlighet med dessa villkor för behandling av Personuppgifter, och att Tjänsteproducenten och dess koncernbolag har rätt att använda underleverantörer för tillhandahållandet av Tjänsten. Tjänsteproducenten eller dess koncernbolag ska ingå ett skriftligt avtal med varje underbiträde som, i tillämpliga fall, innehåller skyldigheter som motsvarar dessa villkor för skydd av Kundens Personuppgifter, med hänsyn till arten av det berörda underbiträdets behandling. Personuppgiftsbiträdet ska vara ansvarigt gentemot den Personuppgiftsansvarige för en underleverantör som inte uppfyller sina dataskyddsskyldigheter. 

De underbiträden och behandlingsställen som använts när avtalet träder i kraft beskrivs i dokumentet Beskrivning av behandlingsåtgärder. Kunden kan begära att bli informerad om ett nytt underbiträde för den aktuella Tjänsten genom att kontakta privacy@accountor.com. På kundens begäran ska Personuppgiftsbiträdet meddela varje nytt underbiträde i samband med den aktuella Tjänsten innan behandlingen inleds.  

Den Personuppgiftsansvarige har rätt att skriftligen invända mot användningen av ett nytt underbiträde inom två (2) veckor från underrättelsen med hänvisning till relevanta dataskyddsskäl. I sådana fall ska Personuppgiftsbiträdet fortsätta behandlingen enligt de överenskomna villkoren tills parterna har kommit överens om (i) att behandlingen ska upphöra och att Kundens Personuppgifter ska återlämnas till den Personuppgiftsansvarige eller överföras till en ny Tjänsteproducent, eller (ii) hur behandlingen ska fortsätta och vilka kostnader detta medför.   

Internationella dataöverföringar 

37. Kundens Personuppgifter kommer att behandlas i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller något annat land som säkerställer en dataskyddsnivå som krävs enligt den dataskyddslagstiftning som tillämpas. Om Kundens Personuppgifter överförs utanför EU eller EES meddelar Personuppgiftsbiträdet detta till den Personuppgiftsansvarige på förhand och vidtar lämpliga skyddsåtgärder för dess räkning, till exempel använder Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter i enlighet med den dataskyddslagstiftning som tillämpas. 

Personuppgiftsbiträdet är inte skyldigt att bedöma om skyddsåtgärderna är tillräckliga eller att göra en konsekvensbedömning i samband med dataöverföringen om Personuppgiftsbiträdet inte är direkt involverat i dataöverföringen. Personuppgiftsbiträdet ska dock, på begäran av den Personuppgiftsansvarige, bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra den Personuppgiftsansvariges skyldigheter i samband med en internationell dataöverföring. Sådan stöd kan till exempel omfatta att förse den Personuppgiftsansvarige med information som har gjorts tillgänglig för Personuppgiftsbiträdet av de parter som faktiskt överfört Personuppgifterna. 

Granskningar 

38. Den Personuppgiftsansvarige och tillsynsmyndigheten har, i enlighet med den dataskyddslagstiftning som tillämpas, rätt att utföra granskningar för att säkerställa att Personuppgiftsbiträdet uppfyller de skyldigheter som anges i villkoren för behandling av Kundens Personuppgifter. Den Personuppgiftsansvarige får genomföra en sådan granskning en gång om året. Granskningen kan också genomföras av en extern granskare, förutsatt att den är bunden av sekretesskrav som är godtagbara för Personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdet ska underrättas om granskningen minst 30 dagar före granskningen. Parterna ska i god tid innan granskningen genomförs komma överens om tid, omfattning, varaktighet och andra detaljer i samband med granskningen. Granskningen ska utföras på ett sådant sätt att den inte stör Personuppgiftsbiträdets verksamhet eller bryter mot Personuppgiftsbiträdets åtaganden gentemot tredje part (inklusive, men inte begränsat till, Personuppgiftsbiträdets övriga kunder, partner och leverantörer).   

Den Personuppgiftsansvarige ska ersätta kostnaderna för granskningen i enlighet med avtalet, såvida inte granskningen visar att Personuppgiftsbiträdet väsentligt har brutit mot dessa villkor för behandling av Personuppgifter eller skyldigheterna i den dataskyddslagstiftning som tillämpas. 
 

Villkor för programvara  
Användning av datasystem som används för gemensamt bruk för att producera Tjänsten   

39. Användningsrätten till applikationsprogramvaran som används i produktionen av Tjänsterna kan vara a) en användningsrätt till Kundens egen programvara eller den programvara som Kunden förvärvat och som Kunden ger till Tjänsteproducenten, eller b) en begränsad fjärråtkomst till en programvara som Tjänsteproducenten licensierat eller äger och som Tjänsteproducenten även delvis gett till Kunden. Villkoren för situation a) beskrivs i punkt 39a. Villkoren för situation b) beskrivs i punkt 39b.

39a. Om Tjänsteproducenten producerar en del eller alla överenskomna bokförings-, redovisnings- eller andra Tjänster med hjälp av en applikationsprogramvara som Kunden förvärvat, till exempel via ett datanätverk, tillämpas följande för användningen, om inte annat avtalats:    

Tjänsteproducentens användningsrätt   

Kunden förvärvar en gratis användningsrätt till applikationsprogramvaran som Kunden använder och som krävs för en smidig  

produktion av Tjänsten till Tjänsteproducenten och dess underleverantörer på egen bekostnad. Tjänsteproducenten ska följa de instruktioner och användarvillkor som tillhandahålls av Kunden och/eller en tredje part, såsom tillverkaren av programvaran, och använda användningsrätten endast för det överenskomna ändamålet. Tjänsteproducenten har inte rätt att överlåta användningsrätten vidare utan Kundens skriftliga samtycke. 

Kunden förser Tjänsteproducenten med nödvändiga inloggningsuppgifter. Tjänsteproducenten ska förvara inloggningsuppgifterna som denne har mottagit omsorgsfullt och Tjänsteproducenten ska se till att de angivna inloggningsuppgifterna endast används av en användare (eller de användare ) som Tjänsteproducenten befullmäktigat. Tjänsteproducenten måste använda ett lämpligt antivirusprogram, en brandvägg och andra nödvändiga datasäkerhetslösningar.   

Kundens ansvar  

Applikationsprogramvaran finns på en arbetsstation eller server som utsetts av Kunden eller den programvaruleverantör som har överlåtit användningsrätten till Kunden. Kunden ansvarar för underhållet av applikationsprogramvaran och för att det ska vara möjligt att få åtkomst till applikationsprogramvaran med sedvanliga tekniska metoder. Kunden ansvarar för kostnaderna för att bygga en telekommunikationsförbindelse och överföringen av data, exklusive kostnaderna för Tjänsteproducenten egen internetanslutning.

Kunden ansvarar för sin egen användning av programvaran och för innehållet, korrektheten och lämpligheten hos det material som skapats med hjälp av programvaran. När det gäller material relaterat till bokföring eller löneräkning betraktas det material som på detta sätt produceras eller levereras av Kunden som bokförings- eller lönematerial som Kunden överlåter till Tjänsteproducenten för att producera Tjänsten.  

Immaterialrättsintrång  

Kunden ansvarar för att Tjänsteproducentens användning av programvaran inte kränker tredje parts ikraftvarande immateriella rättigheter. Kunden ansvarar inte för en överträdelse som beror på att Tjänsteproducenten inte har följt Kundens vederbörliga anvisningar.   

Förfarande vid immaterialrättsintrång  

Om en tredje part anser att Tjänsteproducenten kränker dennes immateriella rättigheter genom att använda programvaran, ska Tjänsteproducenten utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden om anspråket. Om Tjänsteproducenten befullmäktigar Kunden att för sin räkning svara på tredje parts krav och ger Kunden den information och hjälp som behövs för att sköta ärendet, ska Kunden på egen bekostnad ta hand om ärendet på det sätt som den finner bäst och ansvarar för eventuella ersättningar som Tjänsteproducenten påförs.

Om kravet har godkänts med laga kraft eller om Kunden anser att kravet är berättigat, har Kunden rätt att, efter eget gottfinnande:   

 • på egen bekostnad förvärva rätten att fortsätta användningen eller en del av den,    

 • ändra användningsrätten så att den tredje partens rättigheter inte kränks eller   

 • ersätta programvaran med en funktionellt motsvarande programvara.  
   

Störningar och ändringar i användbarheten av applikationsprogramvaran  

Produktionen av Tjänsteproducentens Tjänster kräver att det finns en möjlighet att använda en lämplig programvara. Kunden ansvarar för Tjänsteproducentens extra arbetskostnader som uppkommer på grund av störningar, avbrott eller förlust av data i användningen av programvaran, förutsatt att dessa inte orsakas av Tjänsteproducentens verksamhet eller avbrott i Tjänsteproducentens internetanslutning. Kunden strävar efter att lösa problemet så snart som störningen eller situationens art det rimligen förutsätter och det är möjligt att lösa problemet. 

Tjänsteproducenten ansvarar inte för skador eller dröjsmål som orsakas Kunden på grundval av avbrott, upphörande eller dröjsmål av rätten att använda programvaran.  

Om ett avbrott i användningen eller användningsrätten, en väsentlig förändring, ett upphörande eller en förändring i verksamhetsmodellen orsakar förändringar i arbetsbelastningen i och kostnaderna för produktionen av Tjänsten, såsom bokförings- eller lönetjänster, har Tjänsteproducenten rätt att ändra avgifterna som debiteras Kunden i motsvarande grad.  

Giltighet och uppsägning av programvarans användningsrätt  

Användningsrätten för en programvara som tillverkas av en tredje part är endast giltig så länge som Kunden har licens att använda applikationsprogramvaran. Programvarans användningsrätt upphör att gälla senast när avtalet om Tjänsterna upphör. 

39b. Om man har avtalat att Tjänsteproducenten överlåter användningsrätten för programvaran eller om Kunden producerar eller levererar hela eller delar av bokförings-, redovisnings- eller annat material som gäller Tjänsterna på distans med hjälp av applikationsprogramvaran som Tjänsteproducenten tillhandahåller via ett datanätverk, gäller följande, om inte annat överenskommits:  

Kundens användningsrätt  

Tjänstens centrala innehåll består av Kundens rätt att använda applikationsprogram som upprätthålls av Tjänsteproducenten via en telekommunikationsförbindelse. Den kvantitativa och kvalitativa omfattningen av Kundens användningsrätt (antalet tillåtna användare, tillåten användningsrätt osv.) definieras antingen i avtalet mellan parterna eller i dess bilagor.  

Utöver användningsrätten kan Tjänsten även omfatta andra element som ger mervärde, såsom underhålls- och supporttjänster, enligt definitionen i avtalet mellan parterna eller i de tjänstespecifika villkor som bifogats avtalet. 

Applikationsprogramvaran finns på en server hos Tjänsteproducenten, Tjänsteproducentens underleverantör eller den programvaruleverantör som överlåtit användningsrätten till Tjänsteproducenten. Kunden ansvarar för byggandet av telekommunikationsförbindelsen och dataöverföringens kostnader, samt för lämpligheten, funktionaliteten och underhållet av programvaran och terminal- och datorutrustningen som den använder. Kraven på bland annat utrustningen som används för Tjänsterna kan variera och ändras från en tjänst/applikation till en annan. Kunden ska använda ett lämpligt antivirusprogram, en brandvägg samt andra nödvändiga datasäkerhetslösningar. Om inte annat avtalats ansvarar Tjänsteproducenten inte för programvarans funktionalitet i Kundens driftsmiljö eller för behovet av ändringar som orsakas av reparationer, uppdateringar eller underhåll av programvaran i Kundens driftsmiljö. 

Kunden ansvarar den egna användningen av programvaran och för innehållet, korrektheten och lämpligheten hos det material som skapats med hjälp av programvaran. Om det gäller material som är relaterat till bokföring eller löneräkning, betraktas materialet som på detta sätt produceras eller levereras av Kunden som bokförings- eller lönematerial som Kunden överlåter till Tjänsteproducenten för att producera Tjänsten. 

Om inte annat avtalats gäller åtminstone följande begränsningar med avseende på omfattningen av Kundens användningsrätt: Tjänsterna får endast användas för Kundens egna interna ändamål. Endast Kundens utsedda användare får använda applikationsprogrammet. Endast personer som är anställda av Kunden eller som på annat sätt leds eller övervakas av Kunden, samt Kundens företagsrättsliga ansvariga personer kan vara utsedda användare.

Kunden ska förvara inloggningsuppgifterna och lösenorden som mottagits för användningen av Tjänsten noggrant.    

Kunden ansvarar alltid för de åtgärder som gjorts med de levererade inloggningsuppgifterna.

Kunden ska följa de anvisningar som Tjänsteproducenten och/eller en tredje part, såsom tillverkaren av programvaran, gett och använda programvaran endast för det överenskomna ändamålet. Kunden har inte rätt att överlåta någon del av användningsrätten utan skriftligt samtycke, inte heller ett material eller en Tjänst som producerats med den, om inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning. Typiska överlåtelsesituationer under tvingande lagstiftning är till exempel överlåtelse för en revision eller en lagstadgad myndighetskontroll. Kunden ansvarar för kostnaderna för dessa användningsrätter som överförs på grundval av tvingande lagstiftning.   

Störningar och ändringar i användbarheten av applikationsprogramvaran  

Tjänsteproducenten garanterar inte att applikationsprogramvaran fungerar felfritt eller kontinuerligt, om inte annat överenskommits. Tjänsteproducenten ansvarar inte för skador som härrör sig från störningar, avbrott eller förlust av data. Kunden ska meddela om störningar och Tjänsteproducenten strävar efter att lösa problemet så snart som störningens art det rimligen förutsätter och det är möjligt att lösa problemet. Korrigeringen kan till exempel göras genom att ge anvisningar om hur man kan kringgå problemet. Om störningen härrör från en omständighet som inte härrör från Tjänsteproducenten, har Tjänsteproducenten rätt att ta ut en skild ersättning för utredningsarbetet.     

Intrång i immaterialrätt  

Tjänsteproducenten ansvarar för att användningen av programvarorna vid uppgörandet av avtalet inte gör intrång i en tredje parts immateriella rätt som är i kraft i Finland. Tjänsteproducenten ansvarar inte för en rättskränkning som beror på att Kunden vid användningen av programvaran inte har följt de anvisningar som getts till denne eller på att Kunden har använt programvaran för andra ändamål än de som avtalats.  

Förfarandet vid immaterialrättsintrång  

Om en tredje part anser att Kunden gör intrång i dennes immateriella rättigheter genom att använda programvaran, ska Kunden utan dröjsmål skriftligen meddela Tjänsteproducenten om anspråket. Om Kunden befullmäktigar Tjänsteproducenten att för sin räkning svara på tredje parts krav och ger den information och hjälp som behövs för att sköta ärendet, tar Tjänsteproducenten på egen bekostnad hand om ärendet på det sätt som den finner bäst och ansvarar för eventuella ersättningar som Kunden påförs. Betalningen av ersättningen förutsätter att ansvaret för rättskränkningen ankommer på Tjänsteproducenten i enlighet med dessa avtalsvillkor och att Tjänsteproducenten har fått fullmakt och ansvar för utövandet av rättigheterna i enlighet med ovanstående.

Om kravet har godkänts med laga kraft eller om Tjänsteproducenten anser att kravet är berättigat, har Tjänsteproducenten rätt att enligt sin bedömning:  

 • på egen bekostnad skaffa rätten att fortsätta användningen helt eller delvis   

 • ersätta programvaran eller en del av den med en funktionellt motsvarande programvara   

 • ändra användningsrätten till programvaran så att den tredje partens rättigheter inte kränks, eller   

 • avsluta användningsrätten till programvaran utan uppsägningstid.  

Rättskränkningen anses inte vara Tjänsteproducentens fel eller försening. Tjänsteproducentens ansvar för rättskränkning är begränsat till åtgärderna som beskrivs i detta avsnitt.  

Giltighet och upphörande av programvarans användningsrätt  

Användningsrätten för en programvara som tillverkas av en tredje part är giltig högst så länge som Tjänsteproducenten har användningsrätt till applikationsprogramvaran. Programvarans användningsrätt upphör att gälla senast när avtalet om Tjänsterna upphör.  

Ändringar  

Om ett upphörande av programvarans användning eller en förändring i verksamhetsmodellen orsakar förändringar i arbetsbelastningen i produktionen av Tjänsten, såsom bokförings- eller lönetjänster, har Tjänsteproducenten rätt att ändra avgifterna som debiteras Kunden. Tjänsteproducenten har rätt att ändra Tjänsternas användningstider genom att meddela Kunden om ändringen i förväg. 

Övriga villkor  

40. Avtalet regleras av finsk lag (med undantag för dess regler om lagval), dessa allmänna villkor och andra dokument som nämns i avtalet. Uppgifterna i Tjänsteproducentens broschyrer, prislistor och annat material är endast en del av avtalet om det uttryckligen anges i avtalet eller dess bilagor.  

På hänvisningarna till bestämmelserna i de allmänna avtalsvillkoren tillämpas de bestämmelser som avses i den form de är i kraft vid den tidpunkt då dessa allmänna villkor upprättas.  

Prioriteringsordning  

41. Om avtalsdokumenten sinsemellan är motstridiga ska de tillämpas i följande prioritetsordning:  

1. Kundavtal  

2. Tjänstespecifikationer och andra bilagor  

3. Eventuella Tjänstespecifika användarvillkor 

4. Dessa allmänna avtalsvillkor för Accountor Services .  

Om ett villkor som är relaterat till avtalspaketet mellan Kunden och Tjänsteproducenten efteråt anses vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte tillämpligt, förblir de andra villkoren dock i kraft och villkoret som anses ogiltigt eller olagligt ersätts av parterna med ett sådant giltigt och lagligt villkor som bäst beskriver parternas vilja eller den ursprungliga innebörden och syftet i den paragraf som ska ersättas.  

Om en avtalspart inte åberopar ett avtalsbrott eller en underlåtenhet av den andra parten i någon del av avtalet, anses detta inte betyda att parten skulle ha avstått från rätten att åberopa ifrågavarande avtalsvillkor och kräver att den uppfylls senare.  

Begränsning av rekrytering  

42. Ingendera parten får, utan den andra partens samtycke, rekrytera en person som är eller har varit anställd av den andra parten, och som har utfört viktiga uppgifter som anknyter till Tjänsten, eller avtala om något annat arrangemang för att skaffa en sådan persons arbetsinsats innan sex månader har förflutit sedan avtalet om Tjänsterna har upphört. 

Om inte annat avtalats ska den part som brutit mot rekryteringsbegränsningen betala den andra parten en ersättning som motsvarar ifrågavarande persons sex månaders bruttolön.  

Rekryteringsbegränsningen gäller inte om anställningsförhållandet har upphört av en orsak som kan hänföras till arbetsgivaren.  

Användning av kunden som referens   

43. Kundföretaget får användas som referensföretag i Accountor Holding Oy:s och dess dotterbolags marknadsföring.  

44. Användning av uppgifter som uppkommit i samband med Tjänsten 

Tjänsteproducenten har rätt att använda de uppgifter som uppkommit i samband med produktionen av Tjänsten för att marknadsföra tilläggstjänster.  

Överlåtelse av rörelse  

45. Om parterna inte separat har kommit överens om det, är överföringen av tjänsterna inom ekonomiadministrationen från Kunden till Tjänsteproducenten inte en överlåtelse av rörelse i den mening som avses i arbetsavtalslagen, och Kundens personal överförs inte heller till Tjänsteproducenten. Om en domstol dock anser att en överlåtelse av rörelse har skett och detta medför kostnader för Tjänsteproducenten, förbinder sig Kunden att ersätta dessa kostnader.  

Lösning av tvister  

46. Parterna ska försöka lösa sina meningsskiljaktigheter genom förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska den slutgiltigt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut, bestående av en skiljedomare. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Helsingfors. Ett krav på en penningfordran kan dock även avgöras av den allmänna domstolen i svarandens hemvist, under förutsättning att svaranden inte bestrider sin betalningsskyldighet.  

Sanktioner 

47. Kunden intygar att Kunden, dess direkta eller indirekta aktieägare eller delägare eller dess högsta ledning inte är föremål för Sanktioner. Kunden förbinder sig till att utan dröjsmål informera Tjänsteproducenten om det under avtalets giltighetstid sker någon förändring av omständigheterna som gör att den försäkran som Kunden har gett inte längre är giltig. 

Oberoende av de överenskomna ansvarsbegränsningarna är Kunden ansvarig för alla skador, Sanktioner och kostnader som ett företag som tillhör Tjänsteproducentens koncern drabbas av på grund av att Kundens försäkran som ges här inte är riktig eller på grund av att Kunden inte har uppfyllt sin anmälningsskyldighet. 

Tjänsteproducenten har rätt att säga upp avtalet eller begränsa fullgörandet av sina avtalsenliga skyldigheter, om Tjänsteproducenten på grund av Sanktionerna har en motiverad orsak till detta. Tjänsteproducenten ska inte vara ansvarig för skador som orsakas av en sådan uppsägning eller begränsning. 

Tags