Hyppää pääsisältöön
Uudet yleiset sopimusehdot

Accountor Services Oy:n yleiset sopimusehdot 1.3.2023

Soveltamisala  

1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Accountor Services -yhtiöiden asiakassuhteisiin Suomessa.  

Määritelmät  

2. Asiakas  
Asiakkaana pidetään osapuolta, joka hankkii Palveluita Palveluntuottajalta.  

Palveluntuottaja  

Palveluntuottajana pidetään sitä Accountor konserniin kuuluvaa yhtiötä, joka tuottaa sovitut Palvelut Asiakkaalle.  

Palvelu  

Palveluina pidetään talous-, palkkahallinto- ja asiantuntijapalveluja sekä muita tehtäviä ja palveluja, joiden tuottaminen on sovittu Asiakkaan ja Palveluntuottajan välisessä voimassaolevassa Asiakassopimuksessa Palveluntuottajan vastuulle.  

Asiakkaan aineisto  

Asiakkaan aineisto tarkoittaa Asiakkaan taloushallinnon tositteita, palkka-aineistoa, yhtiöoikeudellisia pöytäkirjoja sekä muita vastaavia Asiakkaan liiketoiminnassa syntyneitä tai Asiakkaan palvelun tuottamiseksi Palveluntarjoajalle luovuttamaa tai käyttöön asettamaa tietoa tai aineistoa.  

Palveluntuottajan aineisto  

Palveluntuottajan aineistoa on kaikki Palveluun liittyvä aineisto, joka ei ole Asiakkaan aineistoa. Tietokannat ja muu Palvelun järjestämiseen liittyvä tieto ja aineisto ovat Palveluntuottajan aineistoa. Palveluntuottajan Asiakasta varten laatima aineisto on Palveluntuottajan aineistoa siihen asti, että Asiakas on maksanut Palvelusta sovitun maksun.  

Asiakkaan Henkilötiedot  

Asiakkaan henkilötiedoilla tarkoitetaan Asiakkaan asiakkaita, työntekijöitä tai muita henkilöitä koskevia henkilötietoja, joita Palveluntuottaja käsittelee Asiakkaan puolesta Palvelussa sen toteuttamiseksi.  

Henkilötietojen Käsittelijä  

Henkilötietojen käsittelijänä pidetään sitä Accountor konserniin kuuluvaa yhtiötä, joka käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta.   

Rekisterinpitäjä  

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan Asiakasta, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.  

Pakotteet  

Pakotteet tarkoittavat Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Suomen ja Yhdysvaltojen käyttöön ottamia pakotelakeja ja -määräyksiä, joilla kielletään liiketoimien tekeminen säännöksessä määriteltyjen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa. 

Tarjous  

3. Tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.  

Sopimuksen voimaantulo  

4. Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet Asiakassopimuksen, Asiakas on hyväksynyt Palveluntuottajan tarjouksen uusista palveluista tai Accountor konserniin kuuluva yhtiö on kirjallisesti vahvistanut Asiakkaan tilauksen.  

Palveluntuottajan yleisvelvoite  

5. Palveluntuottaja suorittaa Palvelut asianmukaisella ammattitaidolla, toimialan standardien ja Asiakassopimukseen kuuluvien palveluerittelyiden mukaisesti. Palvelu toimitetaan Asiakkaan ja Palveluntuottajan erikseen sopimana ajankohtana.  

Sopimuksen voimassaolo  

6. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin, ellei muuta ole sovittu. Jos kumpikaan osapuoli ei irtisano määräaikaista sopimusta vähintään kolme (3) kuukautta ennen sovitun määräajan päättymistä, sopimuksen voimassaolo jatkuu toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin.  

Sopimuksen siirto  

7. Sopimuksen siirto on sallittu vain toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella. Edellisestä poiketen Accountor konserniin kuuluva yhtiö saa siirtää sopimuksen toiselle Accountor konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintakaupan yhteydessä kolmannelle osapuolelle tai siirtää sopimukseen perustuvan saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Palvelut voidaan tuottaa ja laskuttaa ilman Asiakkaan erikseen antamaa suostumusta minkä tahansa Accountor konserniin kuuluvan yhtiön toimesta.   

Aiemmat sopimukset  

8. Sopimus, joka sisältää nämä sopimusehdot, syrjäyttää kaikki aikaisemmat Asiakkaan ja Accountor konserniin kuuluvan yhtiön välillä tehdyt sopimuksen tarkoittamia Palveluja koskevat sopimukset sekä suulliset ja kirjalliset ilmoitukset.   
 

Palveluiden keskeyttäminen ja sopimuksen päättäminen  


Palveluiden keskeyttäminen ja sopimuksen purku  

9. Palveluntuottajalla ja muilla Accountor konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus keskeyttää Asiakkaan ja sen intressipiiriin kuuluvien tahojen kaikki Palvelut, jos  

a) Asiakkaan tai sen intressipiiriin kuuluvan tahon maksu Palveluntuottajalle viivästyy yli seitsemän  (7) päivää,  

b) Asiakas tai sen intressipiiriin kuuluva taho ei toimita tarvittavia tietoja tai aineistoa ajallaan tai ei muutoin asianmukaisesti myötävaikuta Palvelujen toimittamiseen,   

c) Asiakas tai sen intressipiiriin kuuluva taho rikkoo sopimusta muutoin tai ei noudata Palvelujen toimittamiselle merkityksellisiä lakeja tai viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosituksia, tai  

d) Asiakas kieltäytyy noudattamasta Palvelun-tuottajan kirjausohjeita tilanteessa, josta voi seurata rikos- tai siviilioikeudellisia seuraamuksia osapuolille. Tätä ehtoa sovelletaan, vaikka kyse olisi vain osapuolten erilaisesta tulkinnasta lain, määräyksen, suosituksen tai ohjeen sisällöstä tai merkityksestä, kuten esimerkiksi tulojen ja niihin kohdistuvien menojen jaksottamisesta tai varojen ja velkojen arvostamisesta kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä.  

Jos Asiakas tai sen intressipiiriin kuuluva taho ei oikaise tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, Palveluntuottajalla ja kaikilla Accountor konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus purkaa kaikki Asiakkaan ja sen intressipiiriin kuuluvien tahojen sopimukset.  

Intressipiiriin kuuluvalla taholla tarkoitetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 ja 6 §:n mukaista konserniyritystä ja kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 7 ja 8 §:ssä määriteltyä osakkuus- ja omistusyhteysyritystä sekä kirjanpitovelvollista, jossa samat henkilöt kuin Asiakkaassa käyttävät kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:n tarkoittamaa määräysvaltaa.  

10. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos Palveluntuottaja rikkoo sopimusta tai Palveluun soveltuvaa lainsäädäntöä olennaisesti eikä ryhdy oikaisemaan tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa Asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta. Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli hakee velkojiltaan akordia, on haettu tai asetetaan konkurssiin tai sitä haetaan selvitystila-, yrityssaneeraus- tai velkajärjestelymenettelyyn.  

Palvelut sopimuksen päättyessä  

11. Jos sopimus päättyy ennen kuin Asiakkaan sopimuksen aikana päättyneen tilikauden tilinpäätös on tehty, Palveluntuottaja laatii tilinpäätöksen, jos Asiakas maksaa siitä ennakkomaksun ja toimittaa tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot ja aineiston. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta laatia tilinpäätöstä, jos sopimus on purettu kohdassa 9. mainitulla perusteella. Jos sopimus päättyy kesken tilikauden, ennakkomaksun saatuaan Palveluntuottaja laatii käytettävissään olevien tietojen perusteella tasetilien erittelyt. Vastaavasti Palveluntuottaja huolehtii palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon kannalta tarpeelliset erittelyt. Riippumatta Palveluntuottajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen päättymisen perusteesta erilaiset tuki- ja siirtopalvelut, jotka mahdollistavat Palvelun keskeytyksettömän jatkumisen toisaalla, ovat aina maksullisia. Palveluntuottaja veloittaa edellä mainituista Palveluista kustannukset ja palkkion käytäntönsä mukaan.  

Oikeudet aineistoon, aineiston pidätysoikeus ja aineiston luovuttaminen Asiakkaalle  

12. Palveluntuottajan tuottaman aineiston ja tietokantojen ja automaatioratkaisujen kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntuottajalle, kun Palvelut on tuotettu Palveluntuottajan käyttöönsä hankkimalla tai sen omalla ohjelmistolla. Tällä ehdolla ei ole vaikutusta niihin oikeuksiin, jotka Asiakkaalla on Palveluntuottajalle antamaansa aineistoon. Muilla kuin Palveluntuottajalla ei ole ilman Palveluntuottajan lupaa oikeutta hyödyntää kaupallisesti tietokantoja. Kaupallisena hyödyntämisenä ei pidetä lainsäädännöllisten velvoitteiden kuten tilintarkastuksen tai tietosuoja-asetuksen edellyttämän auditoinnin toteuttamista.   

Kun palvelu tuotetaan Asiakkaan käyttöönsä hankkimalla tai sen omalla ohjelmistolla, johon se on antanut Palveluntuottajalle käyttöoikeuden Palvelun tuottamiseksi, kuuluvat aineiston ja tietokantojen oikeudet Asiakkaalle.   

Palveluntuottajalla on oikeus tuottaa ja julkaista erilaisia toimialakohtaisia, yritysmuotokohtaisia tai muita vastaavia tunnuslukuja, yhdistämällä eri asiakkaiden tietoja, siten että Asiakasta, Asiakkaan henkilötietoja tai muita Asiakkaaseen liittyviä tietoja ei voida lopputuloksesta tunnistaa ja liikesalaisuudet säilytetään, riippumatta siitä kummalle osapuolelle aineistojen ja tietokantojen oikeudet kuuluvat. Palveluntuottaja tuottaa ja julkaisee tietoja vain kilpailulainsäädännön sallimissa tilanteissa.  

Palveluntuottajalla on oikeus pitää hallussaan olevat Asiakkaan toimittaman aineiston perusteella tai muutoin Asiakasta varten laatimansa aineistot kunnes kaikki Asiakkaalta olevat saatavat on maksettu.  

Palveluntuottaja luovuttaa Asiakkaan aineiston Asiakkaalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Palveluntuottajalla on oikeus luovuttaa Asiakkaan aineisto Asiakkaalle ilman erillistä pyyntöäkin, mikäli ko. aineisto ei enää ole tarpeen Palveluiden tuottamiseksi. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa tai muussa osapuolten sopimassa muodossa. Aineiston luovuttamisesta syntyvät kustannukset veloitetaan Asiakkaalta.  

Henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusehtojen rajoittamatta Palveluntuottajalla on oikeus säilyttää kopiot laatimastaan aineistosta myös sopimuksen päätyttyä. Tiedot poistetaan, kun säilyttämiselle ei enää ole sopimuksen tai lain mukaista perustetta. Perustiedot asiakkuudesta säilytetään vähintään viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisestä.  

Ilmoitukset  

13. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen samoin kuin muut sopimuksen mukaiset huomautukset ja ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitukset katsotaan tehdyiksi ja tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään    

 • sitä päivää ensiksi seuraavana arkipäivänä, jolloin ne on jätetty postin kuljetettavaksi osoitettuna sopimuksessa mainittuun tai osapuolen myöhemmin kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen, mutta mikäli postia ei jonain arkipäivänä lainkaan jaeta Suomessa, saapumisen katsotaan tapahtuneen siitä seuraavana arkipäivänä, tai   

 • lähetyspäivänä, kun ne on lähetetty sopimuksessa mainittuun tai osapuolen kirjallisesti ilmoittamaan sähköposti-osoitteeseen.   
   

Aineisto ja sen toimittaminen  


Perustiedot  

14. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Palvelun- tuottajalla on Asiakkaasta aina ajan tasalla olevat perustiedot. Tällaisia tietoja ovat yhteys-, henkilö-, tilikausi- ja kaupparekisteritiedot, toimiala, kotipaikka, kansallisuus, hallituksen jäsenet sekä muut tarvittavat tiedot ja toimenpideohjeet. Asiakas nimeää ja valtuuttaa yhteyshenkilön antamaan tarvittavat Palveluihin liittyvät tiedot ja päätökset. Osapuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta.  

Tietojen ja toimenpideohjeiden antaminen  

15. Palvelujen ja toimeksiantojen suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja aineisto on annettava niin hyvissä ajoin, että Palveluntuottaja voi tehdä tehtävänsä asianmukaisesti normaalina työaikana. Jos muuta ei ole sovittu, aineiston tulee olla käytettävissä seuraavasti:  

 • koko kirjanpitoaineisto kohdekuukauden päättymistä seuraavan kuukauden kymmenenteen (10) päivään mennessä  

 • palkanlaskenta-aineisto viisi (5) työpäivää ennen palkanlaskennan sovittua valmistumispäivää  

 • tilinpäätös- ja verotukseen liittyvä aineisto viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilikauden päättymisestä  

 • muu aineisto viimeistään kymmenen (10) työpäivää ennen määräpäivää.  

Asiakas myötävaikuttaa Palvelujen toimittamiseen ja täyttää omat tehtävänsä huolellisesti sopimuksen ehtojen sekä viranomaisten ja Palveluntuottajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Palveluntuottajan tiedusteluihin ja tarkistuspyyntöihin on vastattava viipymättä.  

Luottamuksellisuus  

16. Osapuolen on pidettävä salassa tietoon saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Niitä ei saa käyttää muutoin kuin sopimuksen täyttämiseksi, ellei laista tai viranomaismääräyksistä muuta johdu. Tarjous, tilausvahvistus ja sopimus ehtoineen sekä niihin sisältyvät suunnitelmat ja muu aineisto ovat luottamuksellisia tietoja. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä. Osapuolet huolehtivat siitä, että myös heidän henkilöstönsä ja alihankkijansa sitoutuvat salassapitoon.    
 

Palveluiden hinnat ja maksaminen  


Hinnat  

17. Palveluntuottajan palkkio määräytyy kussakin toimeksiannossa toimitettavien Palvelujen valikoiman ja niiden laadun mukaan siten kuin on sovittu sopimuksen liitteissä. Palkkion lisäksi Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa sovittuihin tehtäviin sisältyvät, tarpeelliset ja kohtuulliset suoranaiset matka- ja muut kustannukset. Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa käytäntönsä mukaiset korvaukset lisätöistä, ellei toisin sovita. Maksullista lisätyötä on esimerkiksi viivästyneen aineiston käsittely, lainmuutoksesta tai viranomaismääräyksestä tai käyttöön otettavasta alan suosituksesta johtuva tilikarttojen tai muun aineiston muutostyö sekä viranomaisen tiedonanto- tai muusta kehotuksesta johtuva tai muu Palveluntuottajasta riippumaton lisätyö, kuten esimerkiksi tietosuojalainsäädännöstä ja sen muutoksista johtuva työ. Jos viranomaisen tiedonanto- tai muu kehotus johtuu Palveluntuottajan virheestä tai laiminlyönnistä, kehotuksesta johtuvasta lisätyöstä ei kuitenkaan ole oikeutta periä eri maksua. 

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua vastaamaan Palvelun todellista sisältöä ja volyymeja, mikäli Palvelun sisältö tai volyymi on tosiasiassa ollut sovittua laajempi vähintään kolmen (3) kuukauden ajan. Tällöin Palveluntuottaja ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle kohdan 20 mukaista menettelyä noudattaen ja samoin Asiakkaalla on oikeus vastustaa muutosta kohdan 20 mukaisesti.  

Palveluntuottajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta ennakkomaksu, jos siitä on Asiakkaan kanssa sovittu taikka, jos se voidaan tapauksen olosuhteissa muutoin katsoa perustelluksi.  

Mikäli Asiakkaan vaatimuksesta Palvelua joudutaan tuottamaan muuna aikana kuin normaalina työaikana, on Palveluntuottajalla oikeus periä normaalia korkeampi veloitus.  

Palveluntuottajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu myös siitä ajasta, jolloin Palveluntuottajan resursseja on varattu Asiakkaan Palveluiden tuottamiseen Asiakkaan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen tai tilauksen perusteella, silloinkin, kun Asiakas ei materiaalinsa viivästymisestä tai muusta Palveluntuottajasta riippumattomasta syystä käytä erikseen varattuja resursseja.  

Hinnaston tuntiperusteisissa hinnoissa ilmoitettu tunti tarkoittaa normitettua tuntia, joka on määritelty työstandardiperusteisesti niin, että työn asiakashinta on riippumaton henkilö- tai menetelmäperusteisista vaihteluista.  

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, mikä kulloinkin voimassaolevana samoin kuin muut välilliset verot ja lain edellyttämät sekä viranomaisten määräämät maksut lisätään eriteltyinä laskuihin.  

Palvelumaksu ja mahdolliset muut suoranaiset kustannukset tulee maksaa myös irtisanomisajalta sen mukaan, mitä hinnastossa on mainittu, vaikka Palveluja ei olisi teetetty irtisanomisaikana. Minimimaksun perusteena on tällöin viimeisten kuuden kuukauden keskimääräisen kuukausi-korvauksen mukainen kuukausittainen maksu, ellei muusta ole sovittu.  

Maksuehto, viivästysseuraamukset  

18. Jos muuta ei ilmene Palveluntuottajan hinnastosta taikka ei ole muutoin sovittu toisin, maksuehto on kymmenen (10) päivää laskun päiväyksestä ja viivästyskorko on kuusitoista (16) prosenttia. Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa myös viivästyneen maksun perimiskulut sekä kohtuullinen laskutuslisä maksumuistutuksista.  

Palvelut veloitetaan kuukausittain etukäteen tai Palvelujen ajoittumista vastaavalla tavalla, mikäli muuta ei ole sovittu.  

Huomautukset laskuista  

19. Huomautukset laskuista on tehtävä kirjallisesti kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.  

Hintojen ja yleisten sopimusehtojen muutokset

20. Palveluntuottajalla on oikeus kustannuskehitystä vastaavasti muuttaa Palvelusta sovittuja hintoja sekä päivittää näitä yleisiä sopimusehtoja alla sovitun mukaisesti.  

21. Palveluntuottajan on ilmoitettava hintojen ja sopimusehtojen muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin Asiakkaalla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään irtisanomisajan kuluessa. Muutokset eivät tule voimaan irtisanomisaikana.  

22. Mikäli lainmuutoksen tai viranomaismääräyksen vuoksi hinnat tai hintojen perusteet muuttuvat, Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti. Muutoksista on ilmoitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.  

Osapuolten vastuut  

23. Asiakas on kirjanpitovelvollisena vastuussa kirjanpidostaan, verovelvollisena veroistaan ja henkilöstönsä työnantajana työantajavelvoitteistaan sekä Rekisterinpitäjänä rekisterinpitäjän velvollisuuksistaan. Asiakas vastaa työnantajana lakien, työehtosopimusten ja muiden sopimusten tulkinnasta sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta. Asiakas vastaa työaikakirjanpidosta. Asiakas on vastuussa asianmukaisten valvonta- ja viranomaisilmoitusten tekemisestä, tarpeellisten lupien hankkimisesta ja Omavero-palvelun tilin tai kulloinkin voimassa olevan vastaavan palvelun tilin (jäljempänä ”Verotili”) saldon seuraamisesta sekä Verotiliin liittyvien huomautusten vastaanottamisesta. Nämä vastuut eivät siirry Palveluntuottajalle. Asiakas huolehtii siitä, että liiketapahtumia kuvaava asianmukainen aineisto kootaan, säilytetään ja toimitetaan Palveluntuottajalle. Vastuu toimitettujen tilikauden ja sen jälkeisiä tapahtumia kuvaavien tietojen ja aineiston ajantasaisuudesta, riittävyydestä, oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja kuulumisesta kirjanpitoon on Asiakkaalla. Asiakas vastaa myös siitä, että aineisto on asianmukaisesti hyväksytty yrityksessä. Asiakas päättää, mitä laskelmia ja raportteja tehdään ja miten niitä hyödynnetään sekä antaa Palveluntuottajalle tarvittavat ohjeet lainsäädännön ja työehtosopimuksien tulkintaan yksittäistapauksissa. Asiakas vastaa myös siitä, mitä työehtosopimusta hänen palveluksessaan oleviin työntekijöihin kulloinkin sovelletaan ja Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntuottajalle, mikäli sovellettava työehtosopimus vaihtuu.  

24. Palveluntuottaja antaa Palvelut ja asiantuntemuksensa Asiakkaan käytettäväksi sopimuksen ja näiden sopimusehtojen mukaisesti. Palveluntuottajan on ilmoitettava Asiakkaalle tämän toimittamassa aineistossa Palvelun suorittamisen yhteydessä havaituista virheistä. Palveluntuottaja ei kuitenkaan ole velvollinen tarkkailemaan tai korjaamaan Asiakkaan toimittaman aineiston mahdollisia lasku- tai muita virheitä tai tarkastamaan Asiakkaan antamia tietoja, ellei toisin ole sovittu.  

25. Palveluntuottajalla on aina ensisijaisesti oikeus omalla kustannuksellaan korjata sopimusrikkomuksensa, Palvelussa tapahtunut virhe tai laiminlyönti. Mikäli korjaaminen ei ole mahdollista, Palveluntuottaja vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.   

Kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Välilliseksi vahingoksi katsotaan myös Palveluntuottajan virheestä johtuva Asiakkaan oma lisätyö.  

Palveluntuottajan vastuu Asiakkaalle aiheutuvasta veronkorotuksesta ja veronlisäyksestä on enintään viisikymmentätuhatta (50.000) euroa tilikaudessa.  

Palveluntuottajan vastuu muusta vahingosta on enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja Asiakkaan saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään kaksikymmentätuhatta (20.000) euroa. Silloin, kun kuuden kuukauden laskutus Asiakkaalta ylittää edellä mainitut kymmenentuhannen (10.000) euron ja kahdenkymmenentuhannen (20.000) euron rajat, Palveluntuottajan vastuu muusta vahingosta on yhdestä vahinkotapahtumasta sekä saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista enintään Asiakkaalta vahinkotapahtuman perusteen syntymistä edeltäneen kuuden kuukauden riidatonta ja arvonlisäverotonta laskutettua määrää vastaava euromäärä.  

Palveluntuottajan vastuu on kaikissa tapauksissa yhteensä enintään satatuhatta (100.000) euroa tilikaudessa.  

Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen tilikauden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi muuna tilikautena.  

Tämän sopimuksen mukaiset vastuunrajoitukset eivät koske törkeällä tuottamuksella tai tahallaan aiheutettuja vahinkoja.  

Virheestä ilmoittaminen ja sen korjaaminen  

26. Jos Asiakkaalle toimitetussa Palvelussa ilmenee Palveluntuottajasta johtuva virhe, Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava siitä Palveluntuottajalle, jolla on oikeus ja velvollisuus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta niin pian kuin olosuhteet sallivat. Jos Asiakas laiminlyö neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoittaa virheestä, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia.  

Mikäli Palveluntuottajalla ei Asiakkaan reklamoidessa ole enää pääsyä Asiakkaan tietojärjestelmään Asiakkaan tulee avata omalla kustannuksellaan Palveluntuottajalle pääsy tietojärjestelmään, jotta tämä voi vastata reklamaatioon. Jos Palveluntuottaja käyttää oikeuttaan tai täyttää velvollisuuttaan korjata aiheuttamansa virhe, Palveluntuottaja vastaa tietojärjestelmään pääsyn avaamisen kustannuksista.  

Palveluntuottaja vastaa vain omasta toiminnastaan  

27. Jos toisin ei ole sovittu, Palveluntuottajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palveluiden tuottamisessa. Kumpikin osapuoli vastaa alihankkijansa suorituksesta kuin omastaan.  

Asiakkaan velvoitteet Palveluntuottajalle ja ehdot Palveluntuottajan vastuunrajoituksista ovat voimassa myös Palveluntuottajan alihankkijan, henkilöstön, osakkaiden ja johtohenkilöiden hyväksi.  

Palveluntuottaja ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut Asiakkaan antamien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston puutteellisuudesta, virheellisyydestä tai viivästymisestä tai muutoin Asiakkaan syystä.  

Palveluntuottaja ei vastaa viivästyksestä, joka johtuu kolmannen osapuolen toimittaman ohjelmiston käyttökatkosta tai ohjelmistossa olevasta virheestä.  

Palveluntuottaja ei milloinkaan vastaa liiketoiminnallisista tai liikkeenjohdollisista ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa Asiakas.  

Vaatimusten esittämisen määräaika  

28. Vaatimukset Palveluntuottajalle on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Jos virhe tai puute havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa.  

Jos eriteltyä vaatimusta ei ole tehty Palveluntuottajalle kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon toteamisesta, ei korvausta makseta. Korvausta ei myöskään makseta, jos vaatimus tehdään, kun on kulunut yli kolme (3) vuotta kyseisen Palvelun toimittamisesta tai Palveluntuottajan Asiakasta varten laatiman aineiston luovuttamisesta sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi.  

Jos vahinko kuitenkin johtuu sellaisesta Palveluntuottajan vastuulle kuuluvasta virheestä, joka on tehty Asiakkaan jälkiverotarkastettavissa olevassa kirjanpidossa tai suoraan siihen perustuvassa Palvelussa kuten veroilmoituksessa tai muussa suoraan Asiakkaan verotukseen vaikuttavassa laskelmassa, edellä mainitun kolmen vuoden sijasta noudatetaan kuuden (6) vuoden määräaikaa kyseisen Palvelun toimittamisesta.  

Kolmansien osapuolten vaatimukset   

29. Jos kolmas osapuoli tekee osapuolelle Palveluiden tai sopimuksen perusteella korvausvaatimuksen, siitä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Jos Palveluntuottaja joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle vahingonkorvausta, Asiakkaan on hyvitettävä Palveluntuottajalle tästä aiheutunut menetys sikäli kuin se ei johdu Palveluntuottajan virheestä tai laiminlyönnistä sopimusehtojen noudattamisessa. Palveluntuottajan vastuunrajoitukset soveltuvat myös kolmansien vaatimuksiin Palveluntuottajan ja Asiakkaan välisessä suhteessa.  

Palveluntuottajan vastuuvakuutus  

30. Palveluntuottaja ylläpitää kustannuksellaan asianmukaisen vastuuvakuutuksen. Vahinkotapahtuman sattuessa Asiakkaan tulee osaltaan antaa vakuutusyhtiölle tarpeelliset selvitykset ja varata tälle mahdollisuus vahingon määrän ja laadun arvioimiseen.  

Ylivoimainen este; vapauttamisperusteet  

31. Mikäli osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutuspiirin ulkopuolisesta seikasta (ylivoimainen este), kuten lakosta, työsulusta tai muusta työselkkauksesta, tulipalosta, muusta onnettomuudesta tai kriisitilanteesta, ukkosvauriosta tai muusta luonnontapahtumasta taikka viestintäyhteys- tai sähköhäiriön vuoksi, osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät. Vapauttamisperusteeksi katsotaan myös viranomaisen tai pankin virhe tai viivästys, laitteisto-, ohjelmisto-, yhteys- tai linjavika, tietoliikenteen tai yhteyksien katkeaminen, keskeytys ja häiriö sekä verkko-operaattorin toimenpide, mikäli nämä aiheutuvat osapuolen vaikutuspiirin ulkopuolisesta seikasta.  

32. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.  

Sähköinen viestintä  

33. Osapuolet vastaavat kumpikin osaltaan tietoturvallisuudesta ja huolehtivat viruksentorjunta- ja muiden suojausjärjestelmiensä kunnosta ja ajanmukaisuudesta. Osapuolet tietävät ja hyväksyvät, että tästä huolimatta sähköinen viestintä voi häiriytyä. Osapuolet saavat lähettää toisilleen sähköpostitse viestejä ja liitetiedostoja niitä salaamatta, jos muuta ei ole sovittu, eikä pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Palveluntuottaja ei vastaa siitä, että hänelle tai hänen sähköisen viestintäjärjestelmän kautta lähetetty tai lähettämänsä viesti tai liiteaineisto on vastaanotettu muuttumattomana tai viivytyksettä.  
 

Henkilötietojen käsittely  


Soveltaminen  

34. Näitä ehtoja sovelletaan, kun Palveluntuottaja käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Palvelussa Asiakkaan puolesta. Mikäli henkilötietojen käsittelyä koskevien ehtojen ja sopimuksen muiden ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. 

Rekisterinpitäjän ja Henkilötietojen Käsittelijän velvoitteet  

35. Rekisterinpitäjä on vastuussa Asiakkaan Henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, voimassaolosta ja ylläpitämisestä, jotka ovat Palveluntuottajalle tarpeellisia näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien ehtojen noudattamiseksi mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta. Asiakkaan Henkilötiedot ja käsittely on kuvattu Käsittelytoimien kuvaus -dokumentissa.   

Henkilötietojen Käsittelijä vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta sovellettavan tietosuojalain mukaisesti ja siten kuin on tarpeen sopimuksen mukaisen Palvelun toimittamiseksi ja näiden henkilötietojen käsittelyehtojen noudattamiseksi. Asiakkaan Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän kohtuullisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä vahvistaa ohjeiden olevan kuvattuna tässä sopimuksessa ja sen liitteissä sopimuksen voimaantullessa. Käsittelijä ilmoittaa viipymättä Rekisterinpitäjälle, jos sen käsityksen mukaan annettu ohje on sovellettavan tietosuosuojalain vastainen.  

Edellä esitetyn rajoittamatta Palveluntuottajalla on oikeus lainsäädännöllisissä rajoissa käyttää Palvelun yhteydessä syntyneitä tietoja (i) palvelujensa ja toimintansa kehittämiseen, analysointiin ja arviointiin sekä (ii) tilastollisiin tarkoituksiin edellyttäen, että yksittäistä luonnollista henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa lopputuloksesta. Osapuolet tiedostavat, että tällaiseen käsittelyyn sovelletaan tietosuojalakia. 

Henkilötietojen Käsittelijä huolehtii siitä, että Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus.  

Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit Rekisterinpitäjän ja Henkilötietojen Käsittelijän on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. 

Asiakas hyväksyy, että Henkilötietojen Käsittelijän tietoturvakäytännöt ja -politiikat ovat Asiakkaan henkilötietoihin liittyvien riskien kannalta riittäviä ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, luonne, laajuus ja asiayhteys.  

Henkilötietojen Käsittelijä ilmoittaa kirjallisesti Rekisterinpitäjälle Asiakkaan Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä sen havaitsemisen jälkeen. Henkilötietojen Käsittelijä antaa Rekisterinpitäjälle olennaiset tiedot kuten kuvauksen tietoturvaloukkauksen luonteesta ja todennäköisistä seuraamuksista sekä suoritetuista tai ehdotetuista toimenpiteistä loukkauksen vaikutusten korjaamiseksi. Tiedot toimitetaan siinä laajuudessa kuin ne ovat Henkilötietojen Käsittelijän saatavilla ja tiedossa. Henkilötietojen Käsittelijä pyrkii korjaamaan ja rajoittamaan loukkauksen aiheuttamia vaikutuksia.  

Siinä määrin kuin mahdollista Henkilötietojen Käsittelijä auttaa Rekisterinpitäjää sopimuksen mukaisilla ehdoilla (i) asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein tietosuojalain mukaisten rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa ja (ii) muiden Rekisterinpitäjälle asetettujen velvoitteiden täyttämisessä kuten tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tekemisessä ja viranomaisten ennakkokuulemisessa ottaen huomioon käsittelyn luonne ja Henkilötietojen Käsittelijän saatavilla olevat tiedot. Pyydettäessä Henkilötietojen Käsittelijä toimittaa tarpeellisen selvityksen sovellettavan tietosuojalain noudattamisesta. Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa edellä mainitusta avustamisesta.  

Kun näiden ehtojen mukainen käsittely ei enää ole tarpeellista, Henkilötietojen Käsittelijä palauttaa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä Asiakkaan Henkilötiedot Rekisterinpitäjälle tai poistaa tiedot ja niiden kopiot. Edellä olevasta huolimatta Henkilötietojen Käsittelijällä on oikeus säilyttää Asiakkaan Henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi sekä oikeutetun etunsa toteuttamiseksi kuten osoittaakseen, että Palvelu on toimitettu sopimuksen mukaisesti. 

Alikäsittelijöiden käyttäminen käsittelyssä  

36. Asiakas hyväksyy ja suostuu siihen, että Palveluntuottajan konserniyhtiöt voivat käsitellä Asiakkaan Henkilötietoja näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien ehtojen mukaisesti, ja että Palveluntuottajalla ja vastaavasti sen konserniyhtiöillä on oikeus käyttää alikäsittelijöitä Palvelun tuottamiseksi. Palveluntuottaja tai sen konserniyhtiö tekee kunkin alikäsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa on soveltuvin osin näitä ehtoja vastaavat velvollisuudet Asiakkaan Henkilötietojen suojaamiseksi huomioiden kyseisen alikäsittelijän käsittelyn luonne. Henkilötietojen Käsittelijä vastaa Rekisterinpitäjälle sellaisen alikäsittelijän suorituksesta, joka ei täytä tietosuojavelvoitteitaan. 

Sopimuksen voimaantulopäivänä käytetyt alikäsittelijät ja käsittelypaikat on kuvattu Käsittelytoimien kuvaus -dokumentissa. Asiakas voi tilata ilmoituksen uudesta alikäsittelijästä soveltuvan Palvelun osalta ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@accountor.com. Asiakkaan tilauksesta Henkilötietojen Käsittelijä toimittaa ilmoituksen kustakin uudesta Alikäsittelijästä sovellettavan Palvelun yhteydessä ennen käsittelyn aloittamista.  

Rekisterinpitäjällä on oikeus kirjallisesti vastustaa uuden alikäsittelijän käyttämistä kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksesta asianmukaisilla tietosuojaan liittyvillä perusteilla. Tässä tapauksessa Henkilötietojen Käsittelijä jatkaa käsittelyä sovituilla ehdoilla siihen asti, kunnes osapuolet ovat sopineet (i) käsittelyn lopettamisesta ja Asiakkaan Henkilötietojen palauttamisesta Rekisterinpitäjälle tai siirtämisestä uudelle palveluntarjoajalle, tai (ii) kuinka käsittelyä jatketaan ja siihen liittyvistä kustannuksista.   

Kansainväliset tietojensiirrot 

37. Asiakkaan Henkilötietoja käsitellään Euroopan Unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueella tai muussa sellaisessa maassa, joka sovellettavan tietosuojalain mukaisesti takaa riittävän tietosuojan tason. Jos Asiakkaan Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Käsittelijä ilmoittaa asiasta etukäteen Rekisterinpitäjälle ja toteuttaa sen puolesta asianmukaiset suojatoimenpiteet, kuten käyttää Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. 

Henkilötietojen Käsittelijällä ei ole velvollisuutta arvioida suojatoimien riittävyyttä tai suorittaa tiedonsiirtoon liittyvää vaikutusten arviointia, jos Henkilötietojen Käsittelijä ei ole suoraan osallinen tietojen siirtämiseen. Käsittelijä kuitenkin auttaa Rekisterinpitäjää tämän pyynnöstä täyttämään kansainväliseen tietojen siirtoon liittyviä Rekisterinpitäjän velvollisuuksia. Tällainen avustaminen voi sisältää esimerkiksi sellaisen informaation toimittamista Rekisterinpitäjälle, jota henkilötietoja tosiasiallisesti siirtävät osapuolet ovat osaltaan toimittaneet Henkilötietojen Käsittelijän saataville. 

Tarkastukset 

38. Rekisterinpitäjällä ja valvontaviranomaisella on sovellettavan tietosuojalain mukaisesti oikeus tehdä tarkastuksia varmistaakseen, että Henkilötietojen Käsittelijä noudattaa näissä henkilötietojen käsittelyä koskevissa ehdoissa määriteltyjä velvoitteita Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä voi tehdä tällaisen tarkastuksen kerran vuodessa. Tarkastuksen voi tehdä myös ulkopuolinen tarkastaja edellyttäen, että se sitoutunut sellaisiin luottamuksellisuusvelvoitteisiin, jotka kohtuudella ovat Henkilötietojen Käsittelijän hyväksyttävissä. Tarkastuksesta on ilmoitettava Henkilötietojen Käsittelijälle vähintään 30 päivää ennen tarkastusta. Osapuolet sopivat hyvissä ajoin etukäteen tarkastuksen ajasta, laajuudesta, kestosta ja muista yksityiskohdista. Tarkastus on tehtävä siten, ettei se häiritse Henkilötietojen Käsittelijän liiketoimintaa tai loukkaa Käsittelijän sitoumuksia kolmansia osapuolia kohtaan (mukaan lukien, mutta rajoittumatta Henkilötietojen Käsittelijän muut asiakkaat, yhteistyökumppanit ja toimittajat).   

Rekisterinpitäjän on korvattava tarkastuksesta aiheutuvat kulut sopimuksen mukaisesti, ellei tarkastuksessa ilmene, että Henkilötietojen Käsittelijä on olennaisesti rikkonut näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja tai sovellettavan tietosuojalain velvoitteita. 
 

Ohjelmistoehdot  

Palvelun tuotantoon yhteiskäytössä käytettyjen tietojärjestelmien käyttö   

39. Palveluntuotannossa käytetyn sovellusohjelmiston käyttöoikeus voi olla a) Asiakkaan Palveluntuottajalle antama käyttöoikeus Asiakkaan omaan tai sen hankkimaan ohjelmistoon tai b) Palveluntuottajan myös osittain Asiakkaalle antama rajoitettu etäkäyttöoikeus Palveluntuottajan käyttöoikeudella hankkimaan tai sen omaan ohjelmistoon. Tilanteen a) ehdot on kuvattu kohdassa 39a. Tilanteen b) ehdot on kuvattu kohdassa 39b.    

39a. Jos Palveluntuottaja tuottaa osan tai kaikki sovitut kirjanpito-, laskenta-, tai muut Palvelut käyttäen Asiakkaan hankkimaa sovellusohjelmistoa esimerkiksi tietoverkon välityksellä, noudatetaan tähän käyttöön seuraavaa, ellei muuta sovita:    
 

Palveluntuottajan käyttöoikeus

Asiakas myöntää/hankkii omalla kustannuksellaan  Palveluntuottajalle alihankkijoineen sujuvan palvelutuotannon edellyttämän maksuttoman käyttöoikeuden käyttämäänsä sovellusohjelmistoon. Palveluntuottajan tulee noudattaa Asiakkaan ja/tai kolmannen osapuolen, kuten ohjelmiston valmistajan, antamia ohjeita ja käyttöehtoja ja käyttää käyttöoikeuttaan vain sovittuun tarkoitukseen. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta luovuttaa käyttöoikeutta edelleen.   

Asiakas toimittaa Palveluntuottajalle tarpeelliset käyttäjätunnukset. Palveluntuottajan on säilytettävä saamiaan tunnuksia huolellisesti ja Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että toimitettuja tunnuksia saa käyttää vain Palveluntuottajan valtuuttama käyttäjä (tai käyttäjät). Palveluntuottajan tulee käyttää asianmukaista virustorjuntaa, palomuuria sekä muita tarvittavia tietoturvaratkaisuja.   

Asiakkaan vastuu  

Sovellusohjelmisto sijaitsee Asiakkaan tai käyttöoikeuden Asiakkaalle luovuttaneen ohjelmistotoimittajan nimeämällä työasemalla tai palvelimella. Asiakas vastaa sovellusohjelmiston ylläpidosta sekä siitä, että sovellusohjelmistoon on mahdollista ottaa yhteys tavanomaisin teknisin menetelmin. Asiakas vastaa tietoliikenneyhteyden rakentamisen ja tietojen siirron kustannuksista pois lukien Palveluntuottajan oman internetyhteyden kustannukset.    

Asiakas vastaa omasta ohjelmiston käytöstään ja sen avulla luomansa materiaalin sisällöstä, oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Mikäli kyseessä on kirjanpitoon tai palkanlaskentaan liittyvä aineisto, Asiakkaan näin tuottama tai toimittama aineisto katsotaan Asiakkaan Palveluntuottajalle Palvelun tuottamiseksi luovuttamaksi kirjanpito- tai palkanlaskenta-aineistoksi.  

Immateriaalioikeuden loukkaus  

Asiakas vastaa siitä, että Palveluntuottajan ohjelmiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Asiakas ei vastaa oikeudenloukkauksesta, joka johtuu siitä, että Palveluntuottaja ei ole noudattanut Asiakkaan antamia asianmukaisia ohjeita.   

Menettely immateriaalioikeuden loukkaustilanteissa  

Jos kolmas osapuoli katsoo, että Palveluntuottaja loukkaa hänen immateriaalioikeuttaan ohjelmiston käytöllä, Palveluntuottajan on ilmoitettava vaatimuksesta kirjallisesti Asiakkaalle viipymättä. Jos Palveluntuottaja valtuuttaa Asiakkaan puolestaan vastaamaan kolmannen osapuolen vaatimuksiin ja antaa Asiakkaalle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun, Asiakkaan tulee huolehtia siitä parhaaksi katsomallaan tavalla omalla kustannuksellaan ja vastaa Palveluntuottajan maksettavaksi mahdollisesti tulevista korvauksista.   

Jos vaatimus on lainvoimaisesti hyväksytty tai Asiakas katsoo vaatimuksen oikeutetuksi, Asiakkaalla on oikeus harkintansa mukaan   

 • hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön tai sen osan jatkamiseen,    

 • muuttaa käyttöoikeutta niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata tai   

 • korvata ohjelmisto toisella toiminnallisesti vastaavalla.  

Häiriöt ja muutokset sovellusohjelmiston käytettävyydessä  

Palveluntuottajan Palveluiden tuottaminen edellyttää asianmukaisen ohjelmiston käyttömahdollisuutta. Asiakas vastaa ohjelmiston käytössä ilmenneistä häiriöistä, katkoksista tai tietojen menetyksestä johtuvista ylimääräisistä Palveluntuottajan työkustannuksista, elleivät nämä johdu Palveluntuottajan toiminnasta tai Palveluntuottajan oman internetyhteyden katkoksista. Asiakas pyrkii ratkaisemaan ongelman niin pian kuin häiriön tai tilanteen laatu kohtuudella edellyttää ja ratkaiseminen on mahdollista.    

Palveluntuottaja ei vastaa ohjelmiston käyttöoikeuden mahdollisesta keskeytymisestä, päättymisestä tai viivästyksestä Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista eikä viivästyksistä.  

Jos käytön tai käyttöoikeuden keskeytys, olennainen muutos, lakkaaminen tai toimintamallin muutos aiheuttaa muutoksia palveluntuotannon, esimerkiksi kirjanpito- tai palkanlaskentapalvelun, työmääriin ja kustannuksiin, Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Asiakkaalta perittäviä maksuja tätä vastaavasti.  

Ohjelmiston käyttöoikeuden voimassaolo ja päättyminen  

Kolmannen osapuolen valmistaman ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa enintään vain niin kauan kuin Asiakkaalla on käyttöoikeus sovellusohjelmistoon. Ohjelmiston käyttöoikeus lakkaa viimeistään silloin, kun sopimus Palveluista päättyy.   

39b. Jos on sovittu siitä, että Palveluntuottaja luovuttaa ohjelmiston käyttöoikeuden tai Asiakas tuottaa tai toimittaa kaiken tai osan kirjanpito-, laskenta- tai muusta Palveluja koskevasta aineistosta etäkäyttäen Palveluntuottajan tarjoamaa sovellusohjelmistoa tietoverkon välityksellä, noudatetaan seuraavaa, ellei muuta sovita:  

Asiakkaan käyttöoikeus  

Palvelun keskeinen sisältö koostuu Asiakkaan oikeudesta käyttää tietoliikenneyhteyden välityksellä Palveluntuottajan ylläpitämiä sovellusohjelmia. Asiakkaan käyttöoikeuden määrällinen ja laadullinen laajuus (sallittujen käyttäjien lukumäärä, sallittu käyttötarkoitus jne.) määritellään joko osapuolten välisessä sopimuksessa tai sen liitteissä.  

Palveluun voi sisältyä käyttöoikeuden ohella myös muita lisäarvoa tuottavia elementtejä, kuten esimerkiksi ylläpitoa ja tukipalveluita, siten kuin osapuolten välisessä sopimuksessa tai sen liitteenä olevissa palvelukohtaisissa ehdoissa on määritelty.  

Sovellusohjelmisto sijaitsee Palveluntuottajan, Palveluntuottajan alihankkijan tai käyttöoikeuden Palveluntuottajalle luovuttaneen ohjelmistotoimittajan palvelimella. Asiakas vastaa tietoliikenneyhteyden rakentamisesta ja tietojen siirron kustannuksista sekä käyttämiensä ohjelmistojen ja pääte- ja tietokonelaitteiden sopivuudesta, toimivuudesta ja kunnossapidosta. Palvelujen käytön edellyttämät laitteisto- yms. vaatimukset voivat vaihdella ja muuttua palvelu / sovelluskohtaisesti. Asiakkaan tulee käyttää asianmukaista virustorjuntaa, palomuuria sekä muita tarvittavia tietoturvaratkaisuja. Ellei muuta ole erikseen sovittu, Palveluntuottaja ei vastaa ohjelmiston toimivuudesta Asiakkaan käyttöympäristössä eikä ohjelmistoon mahdollisesti tehtävien korjausten, päivitysten tai ylläpitotoimien aiheuttamista muutostarpeista Asiakkaan käyttöympäristössä.  

Asiakas vastaa omasta ohjelmiston käytöstään ja sen avulla luomansa materiaalin sisällöstä, oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Mikäli kyseessä on kirjanpitoon tai palkanlaskentaan liittyvä aineisto, Asiakkaan näin tuottama tai toimittama aineisto katsotaan Asiakkaan luovuttamaksi kirjanpito- tai palkanlaskenta-aineistoksi.  

Jos muuta ei ole sovittu, noudatetaan Asiakkaan käyttöoikeuden laajuuden osalta ainakin seuraavia rajoituksia: Palvelujen käyttäminen on sallittua vain Asiakkaan omiin sisäisiin käyttötarkoituksiin. Sovellusohjelmia saavat käyttää vain Asiakkaan nimetyt käyttäjät. Nimettyinä käyttäjinä saavat olla vain Asiakkaaseen työsuhteessa olevat tai muutoin Asiakkaan työnjohdon ja valvonnan alaisena olevat henkilöt sekä Asiakkaan yhtiöoikeudelliset vastuuhenkilöt.   

Asiakkaan on säilytettävä Palvelun käyttämiseen saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti.

Asiakas vastaa aina Asiakkaalle annetuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimenpiteistä. 

Asiakkaan tulee noudattaa Palveluntuottajan ja/tai kolmannen osapuolen, kuten ohjelmiston valmistajan, antamia ohjeita ja käyttää ohjelmistoa vain sovittuun tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman kirjallista suostumusta luovuttaa käyttöoikeutta osaksikaan eikä sillä tuotettua aineistoa tai Palvelua edelleen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tyypillisiä pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia luovutustilanteita ovat esimerkiksi luovutus tilintarkastukseen tai lainsäädännön määräämään viranomaistarkastukseen. Asiakas vastaa näistä pakottavan lainsäädännön perusteella luovutetuista käyttöoikeuksista aiheutuvista kustannuksista.   

Häiriöt ja muutokset sovellusohjelmiston käytettävyydessä  

Palveluntuottaja ei takaa sovellusohjelmiston virheetöntä tai jatkuvaa toimintaa, ellei erikseen ole muuta sovittu. Palveluntuottaja ei vastaa häiriöistä, katkoksista tai tietojen menetyksestä johtuvista vahingoista. Asiakkaan tulee ilmoittaa häiriöistä yksilöidysti ja Palveluntuottaja pyrkii ratkaisemaan ongelman niin pian kuin häiriön laatu kohtuudella edellyttää ja ratkaiseminen on mahdollista. Korjaus voidaan tehdä esimerkiksi antamalla ohjeet ongelman kiertämiseksi. Jos häiriö johtuu muusta kuin Palveluntuottajan vastattavasta seikasta, Palveluntuottajalla on oikeus saada selvitystyöstä eri korvaus.     

Immateriaalioikeuden loukkaus  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että ohjelmien käyttö ei sopimusta solmittaessa loukkaa kolmannen osapuolen Suomessa voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Palveluntuottaja ei vastaa oikeudenloukkauksesta, joka johtuu siitä, että Asiakas ei ole ohjelmiston käytössä noudattanut sille annettuja ohjeita tai siitä, että Asiakas on käyttänyt ohjelmistosovellusta muita kuin sovittuja tarkoituksia varten.  

Menettely immateriaalioikeuden loukkaustilanteissa  

Jos kolmas osapuoli katsoo, että Asiakas loukkaa hänen immateriaalioikeuttaan ohjelmiston käytöllä, Asiakkaan on ilmoitettava vaatimuksesta kirjallisesti Palveluntuottajalle viipymättä. Jos Asiakas valtuuttaa Palveluntuottajan puolestaan vastaamaan kolmannen osapuolen vaatimuksiin ja antaa asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun, Palveluntuottaja huolehtii siitä parhaaksi katsomallaan tavalla omalla kustannuksellaan ja vastaa Asiakkaan maksettavaksi mahdollisesti tulevista korvauksista. Korvausten maksaminen edellyttää, että vastuu oikeudenloukkauksesta kuuluu näiden sopimusehtojen mukaisesti Palveluntuottajalle ja valtuutus sekä vastuu oikeuksien käytöstä on edellä mainitun mukaisesti annettu Palveluntuottajalle.  

Jos vaatimus on lainvoimaisesti hyväksytty tai Palveluntuottaja katsoo vaatimuksen oikeutetuksi, Palveluntuottajalla on oikeus harkintansa mukaan  

 • hankkia omalla kustannuksellaan oikeus ohjelmiston tai sen osan käytön jatkamiseen,   

 • korvata ohjelmisto tai sen osa toisella toiminnallisesti vastaavalla   

 • muuttaa ohjelmiston käyttöoikeutta niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata, tai   

 • lopettaa ohjelmiston käyttöoikeus ilman irtisanomisaikaa.  

Oikeudenloukkausta ei katsota Palveluntuottajan virheeksi tai viivästykseksi. Palveluntuottajan vastuu oikeudenloukkauksesta rajoittuu tämän kohdan mukaisiin toimenpiteisiin.  

Ohjelmiston käyttöoikeuden voimassaolo ja päättyminen  

Kolmannen osapuolen valmistaman ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa enintään vain niin kauan kuin Palveluntuottajalla on käyttöoikeus sovellusohjelmistoon. Ohjelmiston käyttöoikeus lakkaa viimeistään silloin, kun sopimus Palveluista päättyy.  

Muutokset  

Jos ohjelmiston käytön lakkaaminen tai toimintamallin muutos aiheuttaa muutoksia palveluntuotannon, esimerkiksi kirjanpito- tai palkanlaskentapalvelun työmääriin, Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Asiakkaalta veloitettavia maksuja. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Palveluiden käyttöaikoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle etukäteen.  

Muut ehdot  

40. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä), näitä yleisiä ehtoja ja muita sopimuksessa mainittuja asiakirjoja. Palveluntuottajan esitteissä, hinnastoissa ja muussa aineistossa olevat tiedot ovat sopimuksen osa vain, jos sopimuksessa tai sen liitteissä on niin erikseen mainittu.  

Yleisten sopimusehtojen säädösviittauksiin sovelletaan viitattuja säädöksiä siinä muodossa, kuin ne ovat voimassa näiden yleisten sopimusehtojen laatimishetkellä.  

Soveltamisjärjestys  

41. Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaiset, asiakirjoja sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:  

1. Asiakassopimus  

2. Palveluerittelyt ja muut liitteet  

3. Mahdolliset palvelukohtaiset palveluehdot 

4. Nämä Accountor Servicesin yleiset sopimusehdot.  

Mikäli jokin Asiakkaan ja Palveluntuottajan sopimuskokonaisuuteen liittyvä ehto katsotaan jälkeenpäin lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai muutoin sellaiseksi, ettei sitä voida soveltaa, jäävät muut ehdot kuitenkin voimaan ja pätemättömäksi tai lainvastaiseksi katsottu ehto korvataan osapuolten toimesta sellaisella pätevällä ja laillisella ehdolla, joka parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa osapuolten tahtoa tai korvattavan pykälän alkuperäistä merkitystä ja tarkoitusta.  

Mikäli sopimuksen osapuoli ei vetoa toisen osapuolen jotakin sopimuskohtaa koskevaan sopimusrikkomukseen tai laiminlyöntiin, ei sen katsota tarkoittavan sitä, että osapuoli olisi luopunut oikeudesta vedota kyseiseen sopimuskohtaan ja edellyttää sen noudattamista myöhemmin.  

Rekrytointirajoitus  

42. Kumpikaan osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen suostumusta ottaa palvelukseensa toisen palveluksessa olevaa henkilöä tai ollutta henkilöä, joka on tehnyt keskeisiä Palvelun tarkoittamia tehtäviä eikä sopia muustakaan järjestelystä tällaisen henkilön työpanoksen hankkimiseksi, ennen kuin on kulunut kuusi kuukautta Palveluista tehdyn sopimuksen päättymisestä.  

Ellei muuta ole sovittu, rekrytointirajoitusta rikkoneen osapuolen on maksettava toiselle osapuolelle kyseisen henkilön kuuden kuukauden bruttopalkan suuruinen korvaus.  

Rekrytointirajoitus ei ole voimassa, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.  

Asiakkaan käyttäminen referenssinä  

43. Asiakasyritystä saa käyttää referenssi-yrityksenä Accountor Holding Oy:n ja sen tytäryhtiöiden markkinoinnissa.  

Palvelun yhteydessä syntyneiden tietojen käyttäminen 

44. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää palvelun tuottamisen yhteydessä syntyneitä tietoja lisäpalveluiden markkinoimiseen.  

Liikkeenluovutus  

45. Mikäli osapuolet eivät erikseen ole niin sopineet, taloushallintopalveluiden siirtämisessä Asiakkaalta Palveluntuottajan hoidettavaksi ei ole kysymys työ- sopimuslain tarkoittamasta liikkeenluovutuksesta eikä Asiakkaan henkilöstöä siirry Palveluntuottajalle. Mikäli jokin laillinen tuomioistuin katsoo kuitenkin liikkeenluovutuksen tapahtuneen ja tästä aiheutuu kustannuksia Palveluntuottajalle, sitoutuu Asiakas korvaamaan nämä kustannukset.  

Riidanratkaisu  

46. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan se lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettely toimitetaan Helsingissä. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.  

Pakotteet 

47. Asiakas vakuuttaa, että Asiakas, sen suorat tai epäsuorat osakkeenomistajat tai yhtiömiehet, tai sen ylimmät johtohenkilöt eivät ole Pakotteiden kohteena. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Palveluntuottajalle, mikäli olosuhteissa tapahtuisi sopimuksen voimassaollessa muutos, jonka johdosta sen tässä antama vakuutus ei enää pitäisi paikkaansa. 

Riippumatta siitä, mitä on sovittu vastuunrajoituksista, Asiakas vastaa kaikista vahingoista, seuraamusmaksuista ja kuluista, joita Palveluntuottajan konserniin kuuluvalle yhtiölle aiheutuu siitä, että Asiakkaan tässä antama vakuutus ei pidä paikkaansa tai siitä, että Asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa. 

Palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus tai rajoittaa sen mukaisten velvoitteidensa toteuttamista, mikäli Palveluntuottajalla on siihen Pakotteista johtuva perusteltu syy. Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, jonka tällainen purkaminen tai rajoittaminen aiheuttaa. 

Tags