Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy för kunder och intressenter

Omfattning

Denna Integritetspolicy för kunder och intressenter beskriver hur Accountor samlar in och behandlar personuppgifter i följande sammanhang:

 • marknadsföring och försäljning av tjänster
 • kundavtal och kundhantering;
 • tillhandahållande och användning av tjänster (t.ex. hantering av åtkomsträttigheter);
 • inköp och leverantörshantering;
 • förvärv av tjänster, leverantörsavtal och leverantörshantering;
 • samarbetsaktiviteter och förvaltning av intressenter;
 • försäljningsmöjligheter och hantering av dessa; eller
 • evenemang organiserade av Accountor och ledning därav.

Läs denna Integritetspolicy tillsammans med Accountors generella integritetspolicy, om det behövs, innan du börjar använda våra tjänster eller börjar göra affärer med oss.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på olika sätt. Primärt samlar vi in ​​och bearbetar data, vilka

 • tillhandahålls av dig när du kommunicerar eller gör affärer med oss, t.ex. i samband med ingående av avtal eller i vår process att lära känna dig som kund (kundkännedom), när du köper våra tjänster eller kontaktar oss för att tillhandahålla tjänster, besöker våra lokaler eller deltar i våra marknadsförings- eller sociala mediekampanjer eller andra evenemang;
 • genereras i olika sammanhang t.ex. när du använder eller loggar in på våra tjänster, utföra olika transaktioner (t.ex. betalar räkningar) och göra inlägg eller deltar i ett evenemang organiserat av Accountor; och  
 • erhålls från andra Accountor-företag, offentligt tillgängliga källor eller tredje part, tillåtet enligt tillämpliga lagar, t.ex. information som erhållits från det företag du representerar eller som du på annat sätt är ansluten till, från Handelsregistret eller andra officiella register, affärssystem eller andra liknande allmänt tillgängliga databaser såsom de gällande ekonomiska sanktioner och registren för frysning av tillgångar.

Vi kan kombinera data som samlats in från olika källor, t.ex. från offentligt tillgängliga källor och från våra olika interaktioner med dig, t.ex. i samband med ingått avtal eller relaterat till tjänster och evenemang.

Du kan besluta att inte lämna några personuppgifter till oss, men det kan komplicera eller hindra oss från att göra affärer med dig, eller ett företag som du representerar, eller att utföra vissa aktiviteter som du har begärt från oss.

Personuppgiftskategorier

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar innehåller följande uppgiftskategorier:

 • grundläggande information, såsom namn, titel och din relation till ett företag du representerar och kontaktuppgifter (e-post, adress och telefon) nationalitet och språkinställningar;
 • information om vårt förhållande, såsom service- och beställningsinformation, kontraktsinformation, betalningsinformation, faktureringsinformation eller information relaterad till ditt besök i våra lokaler (såsom bilder från övervakningskameror, fordonets registreringsnummer);
 • Information relaterad till kundkännedom i enlighet med tillämplig lagstiftning, såsom identifieringsinformation, grundläggande information om kunden och relaterade representanter, ansvariga personer och faktiska förmånstagare (inklusive deras personnummer), samt information om någon av ovanstående personer eller någon individ som på annat sätt är nära förknippad med ska kategoriseras som en politiskt utsatt person och grunden till detta samt sanktionsregisteruppgifter;
 • marknadsföringsdata, t.ex. produktpreferenser, marknadsföringstillstånd och förbud;
 • din kommunikation och interaktioner med oss samt skapade register och annat material, , såsom korrespondens, tjänsteförfrågningar, samtalsinspelningar, ditt deltagande i våra kampanjer (video, ljud eller annat material, t.ex. innehåll i sociala medier) och evenemang som anordnas av oss samt poster om användningen av individens rättigheter;
 • tjänstrelaterad information, t.ex. användar-ID, lösenord, och andra autentiseringsinformation, såväl som data som genereras i samband med tillhandahållande av tjänster, t.ex. inloggningsinformation och hur tjänster används;
 • projektrelaterade data, såsom resurser, uppdrag och timbokningar; och
 • andra uppgifter, som baseras på ditt samtycke och definieras i detalj från fall till fall.

Vi kan samla in och använda aggregerad information för ändamål där ingen fysisk person kan identifieras. Exempel på sådan data är statistiska data eller demografiska data som samlats in i samband med tillhandahållande av tjänster eller evenemang som organiserats av Accountor.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter som behövs för att bedriva vår verksamhet, etablera och hantera våra affärsrelationer och för andra relevanta operativa eller kommersiella ändamål, inklusive behandling av personuppgifter för anonymisering av dem.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 1. HANTERING VID FÖRSÄLJNING OCH KUNDFÖRHÅLLANDEN

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna sälja våra tjänster och för att hantera kundrelationen mellan oss, eller det företag du representerar, inklusive ingående i en kundrelation och för  kundsupport, fakturering och kontrakt. I dessa fall baseras vår behandling av personuppgifter på avtalet mellan dig, eller det företag du representerar, och oss, eller våra legitima intressen att betjäna dig utifrån dina önskemål.

2. INFÖRSKAFFANDE AV TJÄNSTER, SAMARBETE OCH HANTERING AV AFFÄRSRELATIONER

Vid inköp av våra tjänster eller i samband med samarbetsprojekt, kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera affärsrelationer mellan oss och dig, eller det företag som du representerar, och relaterade interaktioner, inklusive hantering av fakturering, rapportering och kontrakt. I dessa fall är vår bearbetning baserad på avtal mellan dig, eller det företag du representerar, och oss eller våra legitima intressen att skaffa tjänster som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och för att samarbeta med våra utvalda partners samt för att hantera tillhörande affärsrelationer.

3. SERVICEBESTÄMMELSER

I samband med att vi tillhandahåller våra tjänster kan vi behandla dina personuppgifter för att erbjuda och leverera tjänster till dig eller företaget du representerar, samt att hantera våra projekt och verksamhet, inklusive rättighetshantering, kundsupport och assistans, serviceförfrågningar och korrigering av fel, fakturering och rapportering. I dessa fall är vår bearbetning baserad på avtal mellan dig, eller det företag du representerar, och oss eller våra legitima intressen att hantera vårt tillhandahållande av tjänster, projekt, leveranser och fältarbete på ett lämpligt sätt.

 4. KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING OCH ANALYS

Vi kan behandla personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om tjänster Accountor erbjuder eller om Accountor som företag. Sådan bearbetning kan också handla om att producera material eller innehåll för marknadsföring eller kampanjer i sociala medier. Dina personuppgifter kan också användas för marknadsundersökningar och kundundersökningar. Dessutom kan personuppgifter användas för analys för att utveckla och förbättra kund- eller användarupplevelsen, eller vår egen eller våra partners verksamhet. Vi kan kombinera de uppgifter som samlas in om dig från offentligt tillgängliga källor och från våra olika interaktioner med dig. Behandling av personuppgifter baseras på avtalet mellan dig, eller ett företag som du representerar, och oss, eller vårt legitima intresse av att ha relevant information till hands för att bättre förstå våra intressenter, t.ex. kunder och att marknadsföra våra tjänster och utveckla vår verksamhet.

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (se avsnittet "Dina rättigheter" i generell integritetspolicy)

 5. SERVICEUTVECKLING, INFORMATIONSSÄKERHET OCH INTERNRAPPORTERING

Dina personuppgifter behandlas för att säkerställa kvaliteten och informationssäkerheten för våra tjänster. Vidare kan vi komma att behandla personuppgifter för att analysera och samt för att utveckla våra tjänster och verksamheter såsom för att skapa nya funktioner för våra produkter, automatisera vår verksamhet, träna artificiell intelligence  eller för att förbättra våra processer samt för statistiska ändamål t.ex. för att hantera vår verksamhet. I dessa fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att säkerställa att våra tjänster har en adekvat nivå av informationssäkerhet samt att tillhandahålla våra tjänster på ett effektivt sätt genom att använda tillgänglig teknik samt att säkerställa konkurrenskraften för våra tjänster och verksamheter.

 6.  TILLÄMPNING AV VÅRA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGEN

Vi kan också behandla dina personuppgifter i syfte att utreda missförhållanden och för att skydda, försvara eller genomdriva våra rättigheter i olika officiella förfaranden eller tvister, såsom att visa efterlevnad av våra avtalsförpliktelser eller svara på rättsliga anspråk.

I dessa situationer baseras behandlingen på att vårt berättigade intresse kan visa att vår verksamhet efterlevs och skydda våra rättigheter på ett lämpligt sätt. Lagstiftning om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism ålägger oss att identifiera våra kunder och ta reda på information om deras verksamhet och ägandet av kundföretag, t.ex. för att identifiera politiskt utsatta personer eller personer som är föremål för ekonomiska sanktioner samt faktiska förmånstagare av kundföretaget.

Vi kan behandla dina personuppgifter för att även uppfylla andra lagstadgade skyldigheter som att uppfylla myndigheternas (t.ex. skattemyndighetens) förfrågningar.

 7. ANDRA SYFTEN DU HAR SAMTYKT TILL 

Vi kan även behandla dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, om du har samtyckt till sådan behandling.

Marknadskommunikation

Vi skickar kommersiell e-post som kan innehålla spårningsteknik (web beacons, cookies eller liknande) som tillåter oss att veta vad du gör med meddelandet (öppna, läsa etc.) t.ex. om du öppnar meddelandet eller klickar på någon länk. När du klickar på en länk i vårt marknadsförings-e-postmeddelande använder vi också en cookie för att logga vilka sidor du visar och vilket innehåll du laddar ner från vår webbplats.

Du kan kontrollera användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Du kan be Accountor att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att följa borttagningslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att när som helst kontakta oss på privacy@accountor.com. I sådant fall kommer vi att behålla minsta mängd personuppgifter för att respektera ditt val för att undvika att kontakta dig igen.

Observera att även om du väljer bort direktmarknadsföring kan vi behöva kontakta och kommunicera med dig i samband med andra ändamål som dina personuppgifter behandlas för t.ex. i samband med tjänsteleverans eller på grund av prisförändringar.

Förändringar av policy 

Vi kan uppdatera denna policy när som helst, om det behövs för att återspegla förändringar i våra rutiner för behandling av personuppgifter. Den senaste uppdateringen gjordes den 8:e november 2023.

Share