Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Det närmar sig - snart kan vi kasta papperskvittona

Nya kvittolagen kan börja gälla redan i år. Regeringens nya proposition skulle innebära en modernisering av bokföringslagen. Propositionen är överlämnad från Regeringen, och Riksdagen ska behandla ärendet innan sommaren. Enligt tidsplanen kan de nya reglerna börja gälla 1 juli 2024. 

Här får du en översikt över de föreslagna ändringarna och vad de skulle innebära för ditt företag. Förslaget betyder en efterlängtad förenkling för många före­tag. Enligt en beräkning som ligger till grund för förslaget medför det en besparing för företagen på 3,9 miljarder kronor per år, skriver Regeringen på sin hemsida.

Papperskvitton ny kvittolag

Den nya bokföringslagen: Effektivisering för Företagare

Regeringen har lämnat en proposition som syftar till att modernisera bokföringslagen och underlätta för företag att hantera sin bokföring på ett mer effektivt sätt. En mycket efterlängtad förändringar är möjligheten att elektroniskt överföra kvitton och sedan kasta de fysiska exemplaren, vilket kommer att spara företag både tid och pengar. 

Vad innebär de föreslagna ändringarna?

En stor förändring med den uppdaterade bokföringslagen är att kravet på att behålla räkenskapsinformation i sin ursprungliga form tas bort. Istället för att spara alla papperskvitton ska företag säkert överföra informationen i elektronisk form och kan därefter kasta de fysiska exemplaren av kvittona. Detta förslag, om det antas, kommer att underlätta för företag att minska pappershanteringen och de kan modernisera sin bokföringsprocess.

Överföringsregeln i bokföringslagen

Förslaget innebär också ett förtydligande av överföringsregeln i bokföringslagen. Enligt den föreslagna ändringen kan företag förstöra fysiska eller elektroniska handlingar när räkenskapsinformationen säkert har överförts till en annan form. Detta sker under förutsättning att överföringen genomförs på ett säkert sätt, vilket innebär att risken för förändring eller förlust av information minimeras. Det finns flera lösningar för detta, en lösning är Accountor Expense, som kan hjälpa dig med detta.

Betydelsen av god redovisningssed

Begreppet god redovisningssed syftar både på den löpande redovisningen enligt BFL (Bokföringslagen) och på värderings- och periodiseringsfrågor enligt ÅRL (Årsredovisningslagen). God redovisningssed är inte en fastlagd regel utan en vedertagen praxis som följs av företag och organisationer som är bokföringsskyldiga. 

Bokföringsnämnden är den myndighet som ansvarar för att utveckla god redovisningssed. Genom att ge ut rekommendationer och uttalanden bidrar nämnden till att tydliggöra den goda redovisningsseden och hjälper företag att anpassa sin redovisning. Så det förväntas komma uppdaterade rekommendationer/uttalanden i och med de föreslagna lagändringarna.

Rollen för löne- och redovisningskonsulter

Efter uppdateringarna i Bokföringslagen gällande fysiska kvitton kommer både lönekonsulter och redovisningskonsulter att spela en viktig roll. Deras expertis kan hjälpa företag att sätta upp effektiva rutiner för att säkerställa korrekt överföring av räkenskapsinformationen och trygga efterlevnaden av lagkraven.

Användning av modernt språk

Förslagen inkluderar även en modernisering av språket i lagtexten för att göra den mer tillgänglig. Begrepp som 'pappershandling' och 'elektronisk handling' används för att ersätta mer komplicerade termer och göra lagtexten lättare att förstå.

När börjar den nya kvittolagen gälla och vad det innebär för ditt företag

Riksdagen behöver fatta beslut om lagändringarförslaget innan det träder i kraft. De föreslagna ändringarna är förväntade att träda i kraft den 1 juli 2024. För företag kommer det innebära att de kan kasta fysiska kvitton och fakturor under förutsättning att överföringen till elektronisk form har skett enligt de nya reglerna.

Tags

Share