Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Skattepengene kan komme tidligere fra 2020

Deklarationstips - 14 avdrag att ha koll på inför deklarationsdagen 2 maj

Deklarationstips

Deklarationstips 14 avdrag inför deklarationsdagen. Det är det många som stressar upp sig inför 2 maj - den digitala deklarationen öppnar 19 mars. Accountors skatteexperter har tagit fram några tips på avdrag att uppmärksamma, avdrag som kan påverka den slutliga skatten. 

Kvadrat_gem

1. Avdrag för arbetsredskap, exempelvis mobil

Om din arbetsgivare inte betalar kostnaden för nödvändiga arbetsredskap, såsom en mobiltelefon, kan du dra av kostnaden i din deklaration om du köper den själv.

En av förutsättningarna för avdrag är dock att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs i detta fall högre krav än om arbetsgivaren istället hade köpt redskapet. Då krävs bland annat att redskapet är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. I skattesammanhang är detta en gradskillnad till individens nackdel vid eget inköp.

Är förutsättningarna för avdrag uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften, under förutsättning att denna inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (28 650 kr för inkomståret 2023).

Om anskaffningsutgiften är högre kan avdrag istället medges genom årliga förslitningsavdrag med utgångspunkt i arbetsredskapets beräknade livslängd, till exempel 20 % vid fem års avskrivning.

Är livslängden högst tre år får anskaffningsutgiften dras av direkt, även om den är högre än ett halvt basbelopp.

2. Kom ihåg trängselskatten vid reseavdraget

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2023 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. För hjälp att räkna ut se här

Du får dock inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller via nettolöneavdrag. Arbetsgivaren ska här istället ha reducerat bilförmånsvärdet med det belopp som du har betalat.

Outsourcing lön
Kvadrat_tape

3. Bilförmån vid byte av arbetsgivare

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I ett sådant fall kan du i inkomstdeklarationen yrka justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 %. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen.

4. Avgångsvederlag – så kan du sänka skatten

Den som fått inkomster under 2023 som avser flera år, till exempel avgångsvederlag, kan – under vissa förutsättningar – sänka sin skatt. Detta om reglerna för ackumulerad inkomst är tillämpliga i det aktuella fallet.

Förutom avgångsvederlag gäller dessa bestämmelser också till exempel skadestånd, royalty, retroaktiv pension och pengar från vinstandelsstiftelser samt försäkringsersättning. Reglerna kan även gälla för kapitalvinster vid avyttring av aktier, och då för den delen av vinsten som beskattas i inkomstslaget tjänst.

Vanliga kapitalvinster kan däremot inte fördelas över åren.

Den ackumulerade inkomsten måste uppgå till minst 50 000 kronor och den totala årsinkomsten måste överstiga bryt-punkten (613 900 kr 2023) för statlig skatt med minst detta belopp.

Motivera under övriga upplysningar på din deklaration varför inkomsten är ackumulerad. Skatteverket beräknar då skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Skatten tas sen ut efter den beräkning som är mest fördelaktig för dig.

Kvadrat_tjej
Kvadrat_mashmallow

5. Pensionssparande – om du saknar rätt till pension hos din arbetsgivare/bedriver näringsverksamhet

Det allmänna avdraget för privat pensionssparande är sedan några år tillbaka avskaffat. Dock kan den som helt saknar pensionsrätt i sin anställning fortfarande få pensionssparavdrag med 35 % av sin anställningsinkomst/inkomst av näringsverksamhet.

Avdraget är maximerat till 10 prisbasbelopp. Det innebär avdrag med högst 573 000 kr för inkomståret 2023.

6. Hyresinkomster – så redovisar du dessa

Tänk på att redovisa eventuella hyresintäkter du har fått om du har hyrt ut din bostad. Skatteverket har vid kontroller tidigare år upptäckt att det finns en stor okunskap om hur reglerna fungerar när det gäller detta.

Om du har hyrt ut en villa eller fritidshus får du ett schablonavdrag med 40 000 kr. Dessutom får du avdrag med 20 % av hyresinkomsten. Det innebär att hyresintäkter på upp till 50 000 kr är skattefria.

Om det istället är en lägenhet eller bostadsrätt som hyrts ut får du avdrag med 40 000 kr samt ett belopp som motsvarar hyran eller månadsavgiften för den uthyrda delen.

Vid uthyrning till egen eller närståendes arbetsgivare får du dock bara avdrag för de faktiska merkostnaderna på grund av uthyrningen. Dessa kan – enligt Skatteverkets uppfattning – beräknas till ca 1000–3000 kr under året.

Kvadrat_handskar
Kvadrat_kille

7. Avdrag för förbättringsutgifter möjligt utan kvitto

Vid försäljning av en fastighet kan avdrag för förbättringskostnader på fastigheten medges även om underlag i form av kvitton saknas. Det krävs då att du på annat sätt kan göra sannolikt att du har haft kostnaden, till exempel genom foton, bygglov, byggnadskreditiv, fastighetsdeklarationer eller namnet på den hantverkare som utförde arbetet.

Tänk på att om du har fått rotavdrag för att göra en förbättring, får du dra av den summa som du betalade till utföraren som en förbättringsutgift. Du har alltså inte rätt att göra avdrag för den del av utgiften som motsvaras av rotavdraget.

8. Schablonmetoden när du sålt aktier

Om du har sålt en aktie som stigit mer än 400 % i värde är det mest fördelaktigt att deklarera försäljningen enligt den så kallade schablonmetoden. Den innebär att du tar upp 20 % av försäljningspriset som omkostnadsbelopp för aktien.

Observera att du bara kan använda schablonmetoden för värdepapper som är marknadsnoterade.

Kvadrat_stift
kvadrat_tvål

9. Räntekompensation – när du säger upp ett bundet lån i förtid

Om du till exempel löser ett lån i förtid kan du få betala en räntekompensation till banken. En sådan kompensation jämställs med ränteutgift och är därför avdragsgill under inkomst av kapital.

10. Rot- och/eller rutarbete – säkra ditt avdrag

Det finns dock sätt att rädda situationen. Om du sedan tidigare till exempel har fått uppskov med vinsten när du sålt en bostad kan du frivilligt återföra en del av uppskovet. Du kan också försöka flytta över ett ränteavdrag till andra personer inom familjen.

Det går också att omfördela skattereduktionen till en make/maka eller sambo. Gäller det rotarbete måste den som reduktionen förs över till dock äga del i bostaden där arbetet utförts.

Kvadrat_zuccini
Kvinna outsourcing

11. Du som har lån

Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor.

12. Du som jobbar på annan ort som leder till dubbel bosättning

Har du fått arbete på annan ort, flyttat till den nya arbetsorten och behållit din gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader. För att få avdrag krävs att du övernattar på arbetsorten och att det är mer än 50 km mellan bostadsorten och arbetsorten.

Du kan få avdrag under längst två år. Gifta och sambor får göra avdrag även efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall kan du få avdrag under sammanlagt fem år.

Avdrag för måltidskostnad, småutgifter samt hemresa

Under den första månaden av vistelsen på den nya arbetsorten får du dra av antingen den faktiska utgiftsökningen för måltider och småutgifter eller ett schablonbelopp.  

Schablonbeloppet är 78 kr per dag om den nya orten ligger i Sverige.

30 procent av normalbeloppet om den nya orten ligger i ett annat land, vilka normalbeloppen för olika länder är kan du se här.

Avdrag medges för max en hemresa per vecka (tur och retur) med billigaste färdmedel.

Vi digger regnskap
Kvadrat_ballong

13. Privatperson som äger kvalificerade aktier i ett fåmansaktiebolag

Privatperson som äger kvalificerade aktier i ett fåmansaktiebolag  - glöm inte att bifoga K10 blanketten till inkomstdeklarationen

Som fåmansdelägare i ett aktiebolag skall du lämna in den så kallade K10:an (kvalificerade andelar fåmansföretag). Blanketten lämnas tillsammans med Inkomstdeklaration 1 och den kan lämnas både elektroniskt och på papper. För att inte gå miste om sparad utdelning är det av högsta vikt att K10:an lämnas in även för de år utdelning inte har beslutats.  

14. Privatperson som bedriver näringsverksamhet i enskild firma

Privatperson som bedriver näringsverksamhet i enskild firma – glöm inte att bifoga NE-blanketten till inkomstdeklarationen. Bedriver du näringsverksamhet måste du löpande bokföra firmans affärshändelser samt upprätta bokslut. Detta ligger sedan till grund för den NE-blankett som ska bifogas inkomstdeklarationen.

kvadrat_ägg

Behöver du hjälp med företagets deklaration, ekonomi eller lönehantering?

Med moderna system och våra konsulters stora erfarenhet ser vi till att dina deklarationer, er redovisning eller lönehantering görs effektivt och korrekt. Vi hjälper även dig som företagare med din privata deklaration och alla dess bilagor.  Välkommen att prova våra deklarationstjänster. Hör av dig idag!

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta oss.

 
 
Tags

Share