Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Expertskatt

Expertskatt – vem gäller den för?

Expertskatt - Experter, forskare och andra nyckelpersoner kan i lagens mening ha rätt att ansöka om expertskatt, som är en skattelättnad för både arbetsgivare och arbetstagare. Tidsgränsen utvidgas, från att gälla i fem år gäller det nu i sju år. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2024 och gäller för vistelse som börjat efter 31 mars 2023.

Det vanliga är att dessa personer beskattas på samma sätt som andra fysiska personer, alltså som obegränsat eller begränsat skattskyldiga, med hänsyn till eventuella skatteavtal. Speciella regler om skattelättnader finns dock för vissa. De personer som omfattas av dessa är specialister inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, högt kvalificerade forskare eller personer i företagsledande ställning eller andra nyckelpersoner.

Observera att det alltid måste finnas ett positivt beslut från Forskarskattenämnden för att Skatteverket ska tillämpa skattelättnad vid beskattningen.

Vad innebär expertskatt för den anställde experten?

Arbetstagaren får 25 % av sin lön (lön, förmåner och annan ersättning) skattefritt. Även vissa kostnadsersättningar som de får från sin arbetsgivare blir helt skattefria. Det gäller kostnader för flytt till och från Sverige. Två hemresor per år för dig och dina familjemedlemmar. Avgifter för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande.

Expertskatt
Expertskatt

Vad innebär expertskatt för arbetsgivaren?

Arbetsgivarens underlag för arbetsgivaravgifter minskas då inga avgifter tas ut på 25 procent av lön m.m. till experten och inte heller på de kostnadsersättningar som är helt skattefria för arbetstagaren.

Hur länge gäller expertskatten?

Efter ett beslut om skattelättnad så gäller den under i princip sju år räknat från den dag arbetstagaren inledde sin vistelse i Sverige. Det spelar alltså ingen roll för giltighetstiden när arbetstagaren började arbeta här.

Expertskatt

Kriterier för att Forskarskattenämnden ska pröva rätten till expertskatt - skattelättnad

För att Forskarskattenämnden ens ska pröva om experten har rätt till skattelättnad behöver fem grundförutsättningar uppfyllas:

  1. Inte svensk medborgare.
  2. Får inte ha bott eller vistats stadigvarande (sex månader) i Sverige de fem senaste kalenderåren före det år arbetet påbörjas.
  3. Avser att arbeta i Sverige i högst sju år.
  4. Arbetsgivaren (som betalar ut ersättningen) ska höra hemma i Sverige eller ha fast driftställe i Sverige.
  5. Ansökan om skattelättnad ska vara hos Forskarskattenämnden senast tre månader efter att arbetet i Sverige påbörjats. Så det är viktig att vara snabb med att förbereda och skicka in ansökan.

 

Expertskatt kan ansökas i två kategorier

Expertskatt kan ansökas i två kategorier baserade på ersättningsnivå och kompetenskrav.

Expertskatt baserad på ersättningsnivå

Experten kan få skattelättnad direkt om nivån på den månatliga bruttoersättningen för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp.

+ År 2022 är Prisbasbeloppet 48 300 SEK. Om experten börjar arbeta här 2022 måste den månatliga ersättningen överstiga (2 x 48 300), alltså vara minst 96 601 SEK varje månad. För 2021 var prisbasbeloppet 47 600 SEK.

Expertskatt baserad på kompetenskrav

När månadslönen understiger det belopp som ger skattelättnad direkt finns alternativet att basera det på arbetsuppgifter, utbildningsnivå och erfarenhet. För att Experter, forskare och andra nyckelpersoner ska kunna ansöka i denna kategori krävs det att:

Arbetstagaren ska ha specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det är mycket svårt att rekrytera denna kompetens inom Sverige. Då först anses man vara en ”expert”. Dessutom ska arbetet förutsätta en hög grad av specialisering eller en ovanlig inriktning. Snarlika kompetenskrav gäller för ”forskare”. Deras kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter ska vara självständig forskning på viss nivå. Normalt innebär det att forskaren måste ha fortsatt utveckla sin forskningskompetens 1–2 år efter doktorsexamen.

Den tredje kategorin ”annan nyckelperson” kräver att arbetstagaren har företagsledande uppgifter, dvs ansvarar för ett företags allmänna ledning och förvaltning motsvarande en verkställande direktörs´. Alternativt är specialist inom något område inom företaget där arbetet spelar en avgörande roll för företagets hela verksamhet.

Vill du som företagare ha hjälp att bedöma och ansöka om expertskatt är du välkommen att kontakta vårt advisory team på Accountor.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta oss direkt eller via formuläret.

 
 
Tags

Share