Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling (FoU-avdrag) från 1 juli 2021

Förslaget om utökat avdrag antaget

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling (FoU-avdrag) från 1 juli 2021.

Avdraget för forskning och utveckling, FoU-avdraget, har förstärkts sedan 2020, genom en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Nu räcker det att den anställde har arbetat minst 50% av arbetstiden med FoU för att avdraget ska få göras. Det är en minskning jämfört med den tidigare arbetstiden som var på minst 75%.

I april 2020 fördubblades nedsättningen av det sammanlagda avgiftsuttaget från 10 till 20 procent,  samtidigt som taket för nedsättningen höjdes. Nu höjs taket igen från 450 0000 till 600 000 kr per månad. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som lämnas efter den 30 juni 2021.

För en person som arbetar med forskning eller utveckling ska man vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning göra avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget för personen. Utöver nedsättning av arbetsgivaravgifter ska den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter beräknat på motsvarande löneunderlag.

Det totala avdraget är därmed 19,59 procent.

I en koncern med flera som uppfyller villkoren är det moderföretaget som i första hand ska göra avdraget. Delar som inte utnyttjas av moderföretaget får användas av dotterbolagen.

Dokumentationen är viktig för att få möjlighet till nedsättningen. Om dokumentationen inte är tillräcklig anser Skatteverket att det är fråga om vanlig produktutveckling, som inte grundar sig på forskning eller leder till väsentlig förbättring, vilket inte ger rätt till nedsättning.

Vidare är rättspraxis knapphändig och prejudicerande domar saknas. Alla företag som bedriver forskning och utveckling har dock samma rätt till avdrag/nedsättning av arbetsgivaravgifter.

Förutsättningar för FoU-avdraget

Avdrag från arbetsgivaravgifterna får göras för anställda som ägnar sig åt systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling i kommersiellt syfte under minst 50 % av arbetstiden och minst 15 timmar per månad. Anställda som har fyllt 65 år när året börjar omfattas inte.

Anställningsformen spelar ingen roll. Inte heller om personerna har utfört arbetet i Sverige eller i något annat land har betydelse för nedsättningen av avgifterna. 

Avdrag kan medges t ex för arbete som utförs av forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten kan också omfattas.

Enskilda näringsidkare kan inte få nedsättning av egenavgifterna med anledning av eget forskningsarbete. Samma gäller delägare i handelsbolag.

Kvadrat_gem

Systematiskt och kvalificerat FoU-arbete

Avdrag från arbetsgivaravgifterna medges endast för systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling.

Nedan framgår vad som menas med detta:

Forskning systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap i kommersiellt syfte.
Utveckling systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda forskningsresultat för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra dem som redan finns.
Väsentligt förbättra göra en förändring som leder till en väsentlig förbättring av exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning eller tillhandahållande. Dessutom ska utvecklingsarbetet vara en direkt följd av ett forskningsresultat. Vanlig produktutveckling omfattas inte.
Systematiskt arbete att undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod (plan).
Kvalificerat arbete det ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll, d v s stödet ska vara begränsat till faktiskt och direkt arbete med forskning eller utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner ingår alltså inte.

Samtliga uppräknade kriterier för antingen forskning eller utveckling ska vara uppfyllda. Detta gäller för varje anställd för vilken avdrag görs från arbetsgivaravgifterna.

När Skatteverket bedömer rätten till avdrag ska dessutom hänsyn tas till den anställdes arbetsuppgifter och vilket större sammanhang arbetet ingår i.

Kvinna outsourcing

Ålderspensionsavgiften måste alltid betalas

Det är inte möjligt att ”spara” ett avdrag till en annan månad, t ex genom att inte göra något avdrag i januari och två i februari.

Avdraget får inte heller inkräkta på ålderspensionsavgiften i arbetsgivaravgifterna. Det innebär att avgifterna för en person aldrig kan understiga 10,21 % av ersättningen.

Accountors skatterådgivare hjälper dig gärna.

Har du frågor? Kontakta oss gärna.

 
 
Tags

Share