Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
IFRS 16 IASB International Accounting Standards Board

IFRS 16 – Förändring för börsnoterade företag

Förändring för noterade bolag i och med IFRS 16

I januari 2016 blev IASB (International Accounting Standards Board) klara med sitt långvariga projekt kring redovisning av leasingkostnader, IFRS 16. Förändringen för noterade bolag trädde i kraft den 1 januari 2019.

Det finns inga planer på att uppdatera K3 i överensstämmelse med IFRS 16 eller någon annan av de tre standarderna (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16).

Den nya standarden innebär ingen väsentlig förändring för leasinggivaren, medan leasingtagaren kommer behöva ändra rutinerna för redovisningen. Klassificering av leasing som operationell kostnad utgår som alternativ och alla leasingåtaganden kommer att redovisas som en finansiell lease (se förklaring nedan) med tillhörande tillgångar och skulder*. Samtliga leasingkontrakt, inklusive hyra ingår i denna finansiella lease.

För de som inte känner till reglerna runt finansiell leasing innebär detta förenklat att när ett företag ingår ett leasingavtal diskonteras alla framtida betalningar för denna leasing och läggs upp som en finansiell skuld i balansräkningen. Motsvarande belopp redovisas på tillgångssidan som en anläggningstillgång. När sedan leasingavgifterna regleras via faktura eller motsvarande bokförs dessa som en amortering av skulden och räntekostnad. Anläggningstillgångarna skrivs av i enlighet med tillgångens ekonomiska livslängd.

I de finansiella rapporterna innebär det att rörelseresultatet förbättras något medan de finansiella kostnaderna ökar. I kassaflödesanalysen förskjuts betalning från rörelseverksamheten till finansieringsverksamheten. Även balansomslutningen och nyckeltal kopplat till detta påverkas av den förändrade redovisningsprincipen.

*Tidigare kunde leasing klassificeras endera som operationell alternativt finansiell baserat på ingått avtal. Den operationella leasingen redovisades som en kostnad inom rörelseresultat medan den finansiella leasingen redovisas i balansräkningen.

Vi hjälper dig med bokföringen

Tags

Share