Hopp til hovedinnhold
Styreverv

Erstatningsansvar for styret og daglig leder - et ansvar som bør tas på alvor

Har du blitt spurt om å påta deg et styreverv? Det er en spennende oppgave som kan høres forlokkende ut, men det er viktig å være klar over hvilket ansvar det fører med seg. Styremedlemmer sammen med daglig leder tar vesentlige beslutninger for selskapet, og kan bli holdt ansvarlig dersom selskapet går konkurs.

Ved konkurs kan daglig leder og styremedlemmene holdes personlig ansvarlig

Mange som mottar en forespørsel om å påta seg et styreverv har ikke vurdert hvilke konsekvenser dette ansvaret kan få senere. Styrets erstatningsansvar er en reell problemstilling man bør sette seg inn i, i en tid der mange bransjer opplever økonomiske vanskeligheter: Hvis et selskap går konkurs, kan det ses på som bevis på at styret har opptrådt uforsvarlig.

Når kan enkeltkreditorer og konkursbo fremme krav overfor styret og daglig leder?

Medlemmer av styret er eksponert for ansvar når aktsomhetsnormen brytes, altså ved avvik fra hvordan en skulle ha handlet. Retningslinjene for aktsomhet står beskrevet i aksjelovene, og omhandler blant annet styrets ansvar for regnskaper og krav om at selskapet til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital.

Styremedlemmer og daglig leder kan i tillegg holdes ansvarlig for brudd på andre lover og ulovfestede aktsomhetsnormer for styremedlemmer.

Krav kan komme fra konkursboet eller enkeltkreditorer i de tilfeller det er oppstått et pliktbrudd, og kan dermed medføre et personlig ansvar for medlemmene av ledelsen i et aksjeselskap.

Advokatfirmaet Ræder beskriver en dom fra lagmannsretten der styremedlemmene ble holdt ansvarlig:

Lagmannsretten fant at styrets to medlemmer skulle begjært oppbud ti måneder tidligere. Tapet i denne perioden var på 1,8 millioner kroner. Styremedlemmene ble holdt ansvarlig for tapet med henholdsvis 1,1 million kroner og 700.000 kroner.

Hvordan kan daglig leder og styret sikre seg mot erstatningsansvar?

For å sikre seg mot erstatningsansvar er det viktig å forebygge, og å være en aktsom daglig leder. Å være en aktsom daglig leder innebærer at du handler i samsvar med lov og det som forventes av deg. Gode interne systemer for kontroll av driften av selskapet, system for rapportering til styret og annen dokumentasjon er viktig. Man bør ha gode argumenter for at det var forsvarlig å drive videre, skulle det senere gå galt med selskapet.

Daglig leder har også rett til å møte i styremøter, og kan uttrykke eventuell uenighet/bekymring overfor styret for hvordan selskapet drives og den økonomiske utviklingen.

Medlemmer av styret og daglig leder kan tegne styreansvarsforsikring som en ekstra sikkerhet. Dette er ikke ment som en måte å unnlate å være en aktsom god daglig leder eller et aktsomt medlem av styret, men som en sikkerhet.

 

Sørg for at regnskapet er i orden! Accountor har over 70 kontorer i hele Norge, og har kunnskapen som trengs for å gi gode råd til styrearbeidet. Ta kontakt med oss her.

Share