Hopp til hovedinnhold
Blogg
Nummerert brev fra revisor

Har du fått nummerert brev fra revisor?

Dersom ditt selskap er revisjonspliktig kan du oppleve å få nummerert brev fra revisor. Hvorfor får man det, og hva må du foreta deg? Her er oversikten.

Nummererte brev informerer om vesentlige feil som må rettes 

Revisors oppgave er å uttale seg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til loven. Dersom revisor avdekker feil eller lignende gjennom revisjonen, og de ikke rettes, vil revisor i de fleste tilfeller ha en plikt til å påpeke en slik retting i et skriftlig nummerert brev. Dette gjelder når revisor vurderer feilene til å være vesentlige.

Dette inneholder et nummerert brev fra revisor

Et nummerert brev fra revisor vil inneholde sentrale forhold som det er viktig for den revisjonspliktige å få skriftlig informasjon om. Selskapet må sørge for at feilen blir behandlet og fulgt opp på en forsvarlig måte. 

Finanstilsynet har uttalt at terskelen for at revisor skal sende ut nummererte brev bør være lav. Så fremt det ikke er snakk om forhold som anses bagatellmessige etter revisors vurdering, vil revisor måtte rapportere om feil til selskapet i nummerert brev.  

Konsekvensen av å ikke rette opp forhold revisor har påpekt i nummerert brev 

Om vesentlige feil i årsregnskapet ikke rettes har revisor etter loven plikt eller rett til å trekke seg fra et revisjonsoppdrag. Dersom revisor trekker seg fra oppdraget, og selskapet ikke får seg ny revisor, kan selskapet i ytterste konsekvens risikere å bli tvangsoppløst i skifteretten.

Når sender revisor nummerert brev? 

Hvis det avdekkes manglende oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

Dette vil i hovedsak være mangler eller brudd på bokføringsloven og tilhørende lovforskrift.

Bagatellmessige forhold vil ikke nødvendigvis bli påpekt av revisor gjennom et nummerert brev så lenge forholdet rettes med en gang.  

Er ditt selskap revisjonspliktig? Sørg for at regnskapet er i orden. Ta kontakt med oss i Accountor for å få en autorisert regnskapsfører til å ta hånd om regnskapet ditt.

Ved feil eller mangler knyttet til formuesforvaltningen eller årsregnskapet

Revisor har gjennom revisjonen en plikt til å se etter at selskapets formuesforvaltning er ordnet betryggende. Dette innebærer å se etter at betydelige forretningsmessige transaksjoner og avgjørelser et gjennomført eller besluttet på korrekt nivå i selskapet.

Revisor har ingen plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av selskapets disposisjoner, så lenge dette ikke bryter lov eller forskrift selskapet er underlagt.  

Dersom revisor avdekker forhold som kan føre til ansvar for styremedlemmer eller daglig leder

Revisor har på sin side ikke en selvstendig undersøkelsesplikt, men dersom revisor avdekker forhold som kan føre til ansvar vil revisor måtte rapportere dette til selskapets styre og eventuelt daglig leder.

Det er i hovedsak forhold som kan føre til erstatningsansvar som revisor gjennom revisjonen kan avdekke, for aksjeselskap vil dette være etter aksjeloven §17-1.  

Revisor må signere på næringsoppgaven som sendes inn

Selskap som har revisor må ha revisors underskrift på næringsoppgave, vedlegg og kontrolloppstillingen som sendes inn til det offentlige. I noen tilfeller vil revisor ikke kunne signere slik rapportering til det offentlige, som følge av at revisor avdekker lovbrudd, misligheter eller feil som ikke rettes opp. I slike tilfeller har revisor også en plikt til å sende kopi av begrunnelsen for manglende signering til det offentlige.  

Revisor har etter revisorloven plikt eller rett til å trekke seg fra et revisjonsoppdrag. Revisoren plikter å sende sin begrunnelse for å fratre som revisor for revisjonsklienten i et nummerert brev. 

Dette gjelder blant annet dersom revisor avdekker brudd på lov eller forskrift som selskapet er underlagt eller dersom selskapet ikke bidrar til at revisor får oppfylt sine plikter etter revisorloven. Dersom revisor melder fratreden, sendes en slik melding med begrunnelse til selskapets styre.  

Revisor gir en frist for å rette feilen

Revisor vil som regel angi en frist for å rette på forholdet. Dersom selskapet ikke retter på forholdet innen den angitte fristen, vil konsekvensen kunne være at revisor får en plikt eller rett til å trekke seg fra revisjonsoppdraget. Selv om oppdraget ikke er fullført.  

Styret har ansvar for å finne ny revisor

Revisor skal gi rimelig forhåndsvarsel om sin fratreden fra oppdraget, slik at selskapets styre har tilstrekkelig med tid til å innkalle det selskapsorganet som skal velge revisor. I aksjeselskaper er dette generalforsamlingen, mens i ANS og DA vil dette være selskapsmøtet.

Styret har ansvar for å finne ny revisor som er villig til å ta på seg oppdraget. Dersom den angitte fristen som ble gitt i det nummererte brevet fra revisor passerer uten at styret har funnet ny revisor, vil tidligere revisor fratre oppdraget umiddelbart. I verste fall kan styrets unnlatelse av å ikke finne ny revisor føre til at skifteretten beslutter selskapet oppløst etter aksjeloven §16-15.  

 

Les mer om plikter man har når man driver selskap: Her er reglene for å gjennomføre generalforsamlinger?

 

 

Kilder: Revisorloven med kommentarer

Share