Hopp til hovedinnhold
Blogg

Ny lønnsstøtteordning: Her er det du bør vite

Ny lønnsstøtteordning: Fredag 17. desember kom regjeringen med forslag til ny lønnsstøtteordning for bedrifter, og ordningen er rettet mot bedrifter som er hardt rammet av nye nasjonale smitteverntiltak. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde for desember og januar, men regjeringen åpner for å forlenge ordningen ved behov.

NB! Ordningen er fortsatt til vurdering, og er ennå ikke vedtatt av Stortinget. Vi oppdaterer artikkelen om det kommer justeringer i ordningen. Datoen øverst i artikkelen forteller når den er oppdatert sist.

Det kan være nyttig å få en rådgiver til å bistå for å finne ut hva bedriften din bør foreta seg. Ta kontakt med oss i Accountor for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg.

Vilkårene for å få lønnsstøtte

 • Bedriften må være direkte eller indirekte berørt av smitteverntiltakene.
 • Den ansatte må være registrert som ansatt per 30. november.
 • Permitteringer kan ikke, helt eller delvis, ha blitt iverksatt etter 30. november. Unntaket er hvis alle ansatte har blitt hentet tilbake i arbeid innen 23. desember.
 • Ordningen gjelder for både heltids- og deltidsansatte, midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet og lærlinger.
 • Søknader må bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Slik beregnes lønnsstøtte

 • Maksimal lønnsstøtte per ansatte er 40 000 kroner i måneden, begrenset til 80 prosent av den ansattes bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift.
 • For lærlinger er støttebeløpet begrenset til 15 000 kroner i måneden, og maksimalt 80 prosent av lærlingens lønn inkl. arbeidsgiveravgift.
 • Maksimal lønnsstøtte forutsetter 100 prosent omsetningsfall. Ved omsetningsfall under 100 prosent, faller også støtten gradvis. Minste støtte per ansatt er 4 000 kr, og forutsetter 20 prosent omsetningsfall
 • Formel for støttebeløp per ansatt: [4 000 + (40 000 − 4 000) (𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 i pst. − 20%)/ (100%−20%)]
 • Omsetningsfallet regnes ut basert på omsetning i måneden det søkes støtte for, i forhold til tilsvarende måned to år tidligere. Alternativt kan oktober og november 2021 benyttes som referanseperioder. Bedrifter som er opprettet etter 1. mars 2020 bruker gjennomsnittet av oktober og november 2021 som referanseperioder.
 • Dersom foretakets samlede lønnskostnader sammenlignet med referanseperioden har falt, vil støtten avkortes. Støtten vil avkortes med:
  (𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 i pst. – lønnskostnadsfall i pst.)/𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 i pst.
 • Maksimalt støttebeløp per måned er 47 millioner kroner. Grensen gjelder også for konsern.
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.

Grafen nedenfor viser at lønnsstøtten synker i takt med omsetningsfallet, men at omsetningsfall under 20 prosent ikke gir grunnlag for støtte. 

Lønnsstøtteordning

Søknader for lønnsstøtte skal kunne sendes inn i løpet av februar, og støtte vil først bli utbetalt ved godkjent søknad.

Legg en plan for å løse likviditetsutfordringer

Siden de nasjonale tiltakene kan ramme likviditeten langt tidligere enn utbetaling av støtte, bør bedrifter allerede nå tenke på hvordan de skal løse utfordringer knyttet til likviditet. Bedriften din bør også vurdere om det er mest hensiktsmessig å permittere ansatte, eller søke lønnsstøtte. Her vil rådgiverne i Accountor kunne bistå med å kartlegge løsninger, samt hva som er mest lønnsomt for din bedrift. Ta kontakt med din rådgiver eller fyll ut kontaktskjema her om du ikke er kunde.

Andre støtteordninger som vil forlenges eller gjeninnføres

 • Den generelle kompensasjonsordningen gjeninnføres, men med noen endringer. Den viktigste endringen er at bedrifter som går med overskudd i 2021, ikke kan utbetale utbytte basert på 2021-regnskapet hvis det skal bli gitt kompensasjon. 
 • Statlig lånegarantiordning
 • Koronaordninger for permitterte, arbeidsledige og frilansere.
 • Utviding av den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter med 1 milliard kroner.
 • Gjeninnføre støtteordning for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember – mars.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsutbetalinger.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
 • Koronaordninger for kultur, idrett og frivillighet.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Få hjelp til søknad om støtte, eller rådgivning om hva dere bør gjøre:

For deg og din bedrift kan det være krevende å sette seg inn i reglene knyttet til søknader om offentlig støtte. Det kan også være krevende å finne optimale løsninger på likviditetsutfordringene som oppstår i denne spesielle situasjonen. Accountor har nødvendig kompetanse til å hjelpe deg og din bedrift. Trenger du hjelp til søknad eller annen rådgivning? Ta kontakt med din kundeansvarlige i Accountor, eller kontakt hei@accountor.no

Nyttige informasjonssider

Les mer om ordningene som regjeringen har lagt frem her:

Kontakt oss

Regnskapsfører kontakt

Share