Hopp til hovedinnhold
Blogg

Hva skjer med pensjonen under permittering?

I den juridiske pensjonsavtalen finnes det et punkt om hvordan dere som bedrift skal forholde dere til permittering og pensjon. Det fremkommer i avtalen om permitterte ved driftsinnskrenkninger skal være med eller ikke være med i pensjonsavtalen i permitteringstiden. 

Dersom det i avtalen står at de permitterte skal ut av pensjonsavtalen vil den permitterte få et pensjonskapitalbevis for sparingen. Den permitterte vil da stå for administrasjons- og forvaltningskostnader selv. Videre vil den permitterte meldes ut av eventuelle risikodekninger som dere måtte ha (f.eks. uførepensjon). Dersom den permitterte skal inn i pensjonsavtalen igjen starter man opp med ny sparing (enn så lenge til egen pensjonskonto kommer) samt at man får en karens på 2 år på uførepensjon for sykdommer man kjenner til eller burde ha kjent til. 

Forsikringsmegler Pareto anbefaler at man enn så lenge ikke foretar noen utmeldinger av ansatte selv om det i deres juridiske pensjonsavtale fremkommer en mulighet til å gjøre det. Bransjestyret Liv og Pensjon har hatt et møte for å se på mulige felles regler for dette i den vanskelige tiden vi er inne i. Livselskapene hver for seg ser også på mulige løsninger på dette. Det kan derfor være klokt å avvente. 

Permittering og personalforsikring:

Pareto har fått informasjon fra de aller fleste forsikringsselskap om at man blir ansett som ansatt ved en eventuell permittering. Dette betyr at de ansatte ved permittering er like godt forsikret som når de står i ordinær arbeidssituasjon. Personalforsikringen opphører først når arbeidsforholdet formelt avsluttes. 

Ved permittering er den permitterte ikke på jobb, dekningen yrkesskadeforsikring utgår således i sin helhet. Ved delvis permittering kan yrkesskadeforsikring gjelde såfremt ulykken skjer i arbeidstid/ arbeidssituasjon (ved hjemmekontor eller på kontoret).

Vi henviser til informasjon om permittering på f.eks. www.altinn.no, les mer her.

Definisjonen på permittering;

«Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Permittering kan iverksettes enten i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt. Arbeidsgiveren blir etter nærmere regler fritatt fra lønnsplikten for en begrenset periode. NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger»

Maksimal permitteringslengde;

«Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på 26 uker i løpet av 18 måneder»

Tags

Share