Hopp til hovedinnhold
Blogg

Hva må du gjøre når du vurderer permitteringer og hva betyr dette for den ansatte?

Oppdatert 17. april kl. 09.45

Koronavirus-utbruddet, børsstup og oljeprisfall har skapt store utfordringer for økonomien i verden og i Norge. Det innebærer at mange bransjer står foran store utfordringer.
For mange bedrifter vil permitteringer være eneste utvei når vi nå er inne i en økonomisk usikker periode. Det kan være vanskelig å følge med på alle regler og rutiner som gjelder for permittering. 

Merk at det skjer endringer hele tiden og at en del av punktene under ikke er endelig besluttet enda, vi vil derfor legge ut oppdatert informasjon så raskt det lar seg gjøre på våre nettsider.

Her er noen konkrete råd

Oppfyller dere kravene til permittering?

Krav til permittering: 

 • Årsaken for permittering må være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Det kreves saklig grunn.
 • Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.
 • Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er som hovedregel oppfylt dersom det kan dokumenteres at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger.

Hvem bør/skal dette drøftes med?

En bedrift som vurderer å gå til permittering, bør drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det er ikke en lovbestemt drøftingsplikt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i forbindelse med permittering, men plikten kan være nedfelt i en tariffavtale. Plikten til drøfting gjelder derfor i utgangspunktet for tariffbundne bedrifter, men det er anbefalt at alle bedrifter følger denne framgangsmåten. NAV anbefaler følgende:

Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt fram protokoll fra forhandlingsmøter med de ansatte, (hos tariffbundne bedrifter er dette er et krav) eller annen tilsvarende dokumentasjon. Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det man rimelig kan forvente.

Varslingsfristen begynner først å løpe når drøftelsesmøte er avholdt. 

Hvem skal jeg permittere?

Ansiennitetsprinsippet skal etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn.  Andre tariffavtaler kan også ha avtale om å bruke ansiennitetsprinsippet. Det kan imidlertid være avvik fra dette på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut ifra saklig grunn.

Kan jeg permittere delvis?

Man kan permittere ansatte delvis/gradert. Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.
Arbeidstaker kan ha rett til dagpenger for hele eller deler av permitteringsperioden.

Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte er foreslått reduseres fra 50% til 40% for permittering hvor koronapandemien er årsaken. 

Når skal jeg varsle?

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne på forhånd om forestående permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Dette er fastsatt i Hovedavtalen LO-NHO.

Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger og akutt bortfall av arbeid – som koronaviruset (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 (10)) er varselfristen to dager.

Hvordan skal jeg varsle?

Varslingen skal foregå skriftlig. Det kan for eksempel overleveres personlig mot signatur, sendes per e-post eller sendes via Signant for signering av begge parter.

Varselet om permittering skal inneholde:

 • Informasjon om permitteringens årsak
 • Varslingsdato
 • Dato for iverksettelse og permitteringens lengde
 • Navn på den permitterte
 • Informasjon om det er hel eller delvis permittering.

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet: 

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
 • Stillingsprosent til den som bli permittert (nåværende)
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, er tilbakemeldingen at dette skal være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.

NAV vil fortløpende oppdatere denne informasjonen i sitt informasjonsmateriell

Hva må jeg betale? Hva får arbeidstaker?

 • Arbeidsgiver:
  • Hovedregelen sier at når man permitterer, har arbeidsgiver plikt til å betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 dager, og det vil gjelde fra og med den første arbeidsdagen permitteringen omfatter. Når denne perioden er over er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i 26 uker, deretter går du over til dagpenger fra NAV.
  • Tiltak i forbindelse med koronaviruset: Antall dager med lønnsplikt reduseres for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager
  • Arbeidsgiver betaler de første 3 dagene, dagen du får varslet og deretter to dager, så tar NAV over. Arbeidsgiver forskuddsbetaler ikke, arbeidstakere må gå via NAVs hjemmesider og søke om dagpenger.  
    
 • Arbeidstaker:
  • Hovedregelen sier at en arbeidstaker som er permittert kan registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger på hos NAV. Merk at arbeidsgiver må bekrefte permitteringsårsaken. Den permitterte kan ha rett til dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Permitteringsperioden gjelder hver enkelt arbeidsgiver og blir regnet fra og med første virkedag etter at lønnspliktdagene er over.
  • Tiltak i forbindelse med koronaviruset. Ventedagene oppheves for dagpenger for de som permitteres. Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 pst. til 40 pst. 

Den 27. mars kom det to nye forslag fra Regjerningen

 • Forlenget dagpengeperiode for permitterte (nytt forslag)
  For permitterte er det foreslått en utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.
 • Forskutteringsordning dagpenger (nytt forslag)
  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

Forskuttering av dagpenger fra arbeidsgiver

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tidligere oppfordret arbeidsgivere til å forskuttere lønn til permitterte ansatte, har mange arbeidsgivere spurt Simployers rådgivere om hvordan dette skal håndteres og refunderes.

Det er nå klart at arbeidsgivere som har forskuttert lønn til ansatte for disse 18 dagene som staten skal betale, kan fremme krav om refusjon til NAV innen 31. oktober i år. Det er kun utbetalt lønn oppad begrenset til 6G som kan kreves refundert. NAV kan kreve at arbeidsgiver dokumenterer grunnlaget for refusjonskravet. Det er videre viktig for arbeidsgivere å merke seg at det for permitteringer som starter etter 20. april, ikke lenger vil være mulig å få refusjon fra NAV.

Arbeidsgivere må derfor ikke forskuttere lønn til ansatte i denne 18-dagersperidoen for permitteringer som starter etter 20. april.

Finansdepartementet har fastsatt midlertidig forskrift som fritar arbeidsgiver for arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som arbeidsgiver har forskuttert i form av lønn til permitterte ansatte i stønadsperioden. Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn i medhold av forskrift om midlertidig lønnskompensasjon til permitterte i forbindelse med covid-19-pandemien. Fritaket for arbeidsgiveravgift gjelder i perioden fra 20. mars og frem til 31. oktober 2020.

Når skal arbeidstaker tilbake?

Når angitt permitteringstid er over er arbeidstaker pliktet til å møte på jobb igjen. Når permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker normalt være forpliktet til å møte på arbeidet igjen i løpet av en til to dager når arbeidsgiver gir beskjed om det. Det betyr at arbeid i permitteringsperioden må være av midlertidig art og med ubestemt tidsavgrensning.

Mal for permitteringsvarsel

Dersom du må sende ut permitteringsvarsel til ansatte kan du bruke denne malen (Word-mal).

(kilde: Regjerningen)

Share