Hopp til hovedinnhold
Blogg
Må man gi permisjon til videreutdanning

Plikter arbeidsgiver å gi permisjon til videreutdanning?

Ikke alle arbeidsgivere er klar over at de ansatte har rett til å få utdanningspermisjon, uansett om utdanningen er relatert til virksomheten i bedriften eller ikke.
I noen tilfeller kan arbeidsgiver også si nei til å gi utdanningspermisjon. Hva er vilkårene for dette? Vi går gjennom reglene her.

 

Rett til tre års utdanningspermisjon

Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til å ta ulønnet permisjon fra arbeidet i inntil tre år for å ta utdanning på heltid eller deltid.

Det er ikke krav til at utdanningen skal være relevant for arbeidsoppgavene eller til nytte for virksomheten den ansatte jobber i. Arbeidsgiver kan altså ikke si nei til utdanningspermisjon fordi de mener at utdanningen ikke er relevant for virksomheten.

Den ansatte må ha vært ansatt i minst to år

For at den ansatte kan be om permisjon for utdanning må de ha arbeidet i bedriften i minst to år. I tillegg må de ha vært i arbeidslivet i minst tre år. Kravet til ansettelsestid er det samme for heltidsansatte, deltidsansatte og midlertidig ansatte.

Lovlig sykefravær kan ikke trekkes fra når man beregner ansettelsestiden.

Lønnet permisjon

Noen bedrifter gir de ansatte lønn under utdanningspermisjonen.

En særavtale i staten gir rett til hel- eller delvis lønn i forbindelse med utdanningspermisjon, men dette avhenger av hvor relevant utdanningen er for arbeidsplassen. Dersom etter- eller videreutdanningen er nødvendig for virksomheten kan arbeidstaker få permisjon med lønn i inntil ett år. Om det er nødvendig at arbeidstaker tar videreutdanning for å fortsatt kunne arbeide i virksomheten vil arbeidstaker også ha rett til lønnet permisjon.

I private virksomheter finnes det også avtaler for å gi lønn under utdanningspermisjon. I slike avtaler er det typisk vilkår om at utdanningen skal være til nytte for virksomheten, eller at arbeidstaker aksepterer en viss bindingstid til bedriften.

Når kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker utdanningspermisjon?

Det er et krav til arbeidstakers utdanningspermisjon at utdanningen inngår i et organisert utdanningstilbud. Dersom det ikke er tilfelle kan arbeidsgiver si nei til søknaden om å få permisjon til utdanning.

Arbeidsgiver kan også si nei hvis det blir vanskelig for virksomheten å få kabalen til å gå opp uten arbeidstakeren til stede. Utdanningspermisjonen må være til hinder for virksomhetens drift, og arbeidsgiver plikter å kunne dokumentere at den ansattes permisjon vil skape hinder for driften. 

Arbeidsgiver kan for eksempel ha grunner som: Økt oppdragsmengde, problemer med å skaffe vikar, økt sykefravær eller andre permisjoner hos ansatte.

Det skal likevel mye til for at arbeidsgiver kan nekte arbeidstakeren utdanningspermisjon. Dersom arbeidstaker sier ifra i god tid i forveien må arbeidsgiver legge til rette for dette så langt det går.

Kravet om yrkesrelatert utdanning

For å søke om utdanningspermisjon må utdanningen være yrkesrelatert. Men det betyr at utdanningen skal være relatert til yrkeslivet generelt, ikke det yrket arbeidstakeren allerede har.

Formålet med lovbestemt rett til utdanningspermisjon er å møte behovet for kompetanse og omstilling i arbeidslivet generelt, ikke først og fremst i den enkelte virksomheten

Slik må arbeidstaker varsle om utdanningspermisjon

Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver i god tid om at han eller hun ønsker å ta permisjon fra arbeidet for å utdanne seg.

Varselet må gis skriftlig, og arbeidsgiver plikter å gi svar så snart som mulig, og innen seks måneder dersom de mener at vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt.

I varselet må det opplyses om:

  • Utdanningens faglige innhold og varighet.
  • Generell yrkesrelevans, med mindre det dreier seg om utdanning på grunnskole eller videregående nivå.
  • Eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon.

Arbeidstaker kan ta utdanningspermisjon flere ganger

Om arbeidstaker har hatt utdanningspermisjon tidligere kan de likevel ta ny utdanningspermisjon. Men det er et krav om en viss tid som skal gå mellom: Det må ha gått dobbelt så lang tid som den forrige permisjonen varte, og minst ett år fra den forrige permisjonen startet.

Disse begrensningene gjelder ikke for permisjoner på under en måned.

Lønn og fravær er et komplisert fagfelt som krever spesialkompetanse. Har dere ikke kapasitet til å holde dere oppdatert på reglene om lønn i bedriften? Ta kontakt med oss i Accountor for å høre hvilke lønnstjenester vi kan hjelpe din bedrift med. Les mer om våre lønnstjenester her.

Les mer om lønn og fravær

Easypark

Hver lønnsslipp blir riktig hver eneste måned

Lønnstjenester fra Accountor

Lønnstjenester for din bedrift

Elektroniske reiseregninger sparer tid

Share