Hopp til hovedinnhold
Blogg

Hva gjør jeg som selvstendig næringsdrivende og frilanser mtp. permitteringer/bortfall av inntekter?

Denne artikkelen er oppdatert 6. mai kl. 10.20

 

Selvstendig næringsdrivende - du kan søke fra og med 4. mai 2020

Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg i utgangspunktet ikke rett til dagpenger av det du tjener. Du mottar ikke lønn, betaler ikke arbeidsgiveravgift, men disponerer overskuddet i foretaket.


Stortinget har vedtatt en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien, altså en inntektssikringsordning. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er inntil 80% av tapte inntekter inntil 6G (G=folketrygdens grunnbeløp). Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertid ordning som gjelder næringsdrivende og frilansere mellom 17 og 67 år, og som har hatt en årlig inntekt tilsvarende minimum 0,75G (74 894 kroner) som selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser. Mottaker kan ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet (f.eks. sykepenger eller omsorgspenger).


Ordningen gjelder fra 14. mars, og man kan søke etterskuddsvis for hver måned fra og med 4. mai. 


Denne ordningen skal begrense tap ut fra tidligere inntekter. NAV legger sammen tidligere inntekter til en gjennomsnittsinntekt som kalles beregningsgrunnlaget.

•    Er du selvstendig næringsdrivende, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019. For nyetablerte selskaper kan inntekter frem til 1. mars 2020 legges til grunn.
•    Er du frilanser, er beregningsgrunnlaget basert på din personinntekt for oppdrag de siste 12 månedene. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.

Beregningsgrunnlaget og eventuelle inntekter i måneden det søkes for, er viktige elementer i beregningen av ditt inntektstap. Har du ytterligere inntekter (f.eks. lønnsinntekter) trekkes disse fra den øvre inntektsgrensen på 6G før kompensasjonen beregnes.
Dette er altså en inntektssikringsordning (forvaltes av NAV) som gjerne kan brukes i kombinasjon med kompensasjonsordningen (forvaltes av Skatteetaten), som er en kostnadsdekningsmodell.

Les mer her på nav.no (ekstern link) 

Aksjeselskap (AS)

Som ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere. Se egne regler for dagpenger og permittering i eget aksjeselskap.

Permittert og ansatt i eget aksjeselskap

  • Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.
  • Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto, og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.
  • Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

Les mer om forslag til endrede permitteringsregler her. 

 

 

Share