Hopp til hovedinnhold
Blogg
Kunepleie eller korrupsjon

Skillet mellom kundepleie og korrupsjon

Kundepleie er aktuelt for de fleste næringsdrivende fra tid til annen når forretningsforbindelser skal vedlikeholdes. Korrupsjon er derimot noe de fleste av oss sjeldent støter på. Men hvor går skillet mellom kundepleie og korrupsjon?
Vi går gjennom hvordan disse to områdene defineres, slik at du enklere kan gjøre en vurdering i de tilfellene du er i tvil.

 

Hva regnes som kundepleie?  

Hos Skatteetaten brukes ordet representasjon når det er snakk om kundepleie. Representasjon er utgifter virksomheten pådrar seg for å inngå forretninger, for å knytte til seg nye kunder eller for å vedlikeholde forretningsforbindelser. Slik kundepleie kan være gaver, bevertning, reiser og lignende.

Kostnader som er tilknyttet representasjon gjelder kun for eksterne personer, og ikke når man bruker penger på personer som har en forbindelse til selskapet. «Pleie» av eksempelvis ansatte, aksjonærer og styremedlemmer, regnes ikke som representasjon.

Hva regnes som korrupsjon?  

Straffeloven definerer korrupsjon som det å bestikke, eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester. Dette skjer i bytte mot at en person i en maktposisjon gir fordeler til en annen person utenom de etablerte reglene.

Om utgiften blir regnet som en bestikkelse får man heller ikke skattefradrag for kostnaden. Dette gjelder for bestikkelser, og andre ytelser som kan betegnes «som vederlag for urettmessig motytelse».

Ordlyden i «urettmessig motytelse» knyttes til det moralske eller etiske ved handlingen. Ytelsen eller handlingen anses som urimelig dersom den «strider mot alminnelig forretningsmoral eller forvaltningsskikk på det stedet motytelsen skjer». Så her er det altså ikke noe krav om at faktiske straffebestemmelser er overtrådt, så lenge det strider mot god moral.

Hvordan skille representasjon og kundepleie fra korrupsjon?  

Det er spesielt to aspekter du bør vurdere når du inngår en avtale i arbeidslivet, for å vurdere om det er korrupsjon: Innvirkningen av din maktposisjon, og graden av utilbørlighet.

Har du oppnådd fordelen på grunnlag av din stilling?

Når man skal anslå om en handling er korrupt er maktposisjonen til de involverte partene noe man må vurdere. Med «maktposisjon» menes det at fordelen ble oppnådd på grunn av stillingen, oppdrag eller verv du innehar – og ikke gjennom etablerte regler for tildeling av fordeler. Vær varsom for avtaler der du er i tvil om avtalen ville blitt inngått dersom du hadde innehatt en annen maktposisjon. Spør deg selv: «Ville jeg, eller min virksomhet, ha fått dette tilbudet dersom jeg hadde en annen stilling?» 

Tåler avtalen dagens lys?

Man må også vurdere om fordelen du oppnår gjennom avtalen regnes for å være utilbørlig, altså kritikkverdig. Foreta en totalvurdering av situasjonen, blant annet om avtalen anses å være klanderverdig og om fordelen strider mot din egen rettsfølelse. Avtaler og fordeler som tåler dagens lys vil generelt sett anses som mindre utilbørlig, sammenlignet med avtaler som hemmeligholdes og skjules.

Formålet med avtalen er også sentralt i vurderingen av om fordelen anses som utilbørlig. Dersom formålet var å påvirke beslutninger, vil fordelen eller avtalen i større grad være utilbørlig.  

For eksempel: Dersom en dommer mottar en gave fra en advokat, og dette skjer kort tid etter at dommeren har avsagt en dom i advokatens favør, kan forholdet raskt anses å være utilbørlig.

Et annet eksempel er når ansatte i servicestillinger fra tid til annen mottar gaver fra kunder, i noen tilfeller relativt verdifulle gaver, vil som regel ikke dette anses som å være utilbørlig.  

Hva skal til for å bli dømt for korrupsjon? 

For at man skal kunne straffes for å ha inngått utilbørlige avtaler er det et tydelig krav fra straffeloven om at det må foreligge «klart klanderverdige forhold for at bestemmelsen skal kunne anvendes».

Mindre verdifulle gaver og andre fordeler vil som regel ikke bli kriminalisert i retten, og derfor blir det heller ikke ansett som utilbørlig.

Dette er dog gjenstand for en skjønnsmessig vurdering, og vurderingene vil derfor variere mellom virksomheter og ulike forretningsområder internt i et selskap.

Få hjelp til å gå gjennom avtaler med kunder, for å sjekke at alt foregår i henhold til skattereglene. I Accountor har vi god koll på skattereglene – ta kontakt med oss her for å få veiledningen du trenger.

Share