Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Ta ut lønn eller utbytte

Balansen mellom lønn og utbytte

Aksjonærer i et aksjeselskap som også jobber i selskapet, har to muligheter for å ta ut penger til seg selv privat: Enten kan de ta ut penger som utbytte eller som lønn.  
Bør du ta ut lønn eller utbytte? Valget mellom disse to løsningene har ulike skattemessige konsekvenser, og ikke minst med tanke på pensjonsopptjening i folketrygden.  

 

Konsekvenser av å ta ut lønn 

For deg som aksjonær og arbeidstaker i aksjeselskapet, vil lønn fra aksjeselskapet innebære at man samtidig opparbeider trygderettigheter, rett til sykepenger og dagpenger. Med dagens trinnskatt innebærer det også at skatten øker jo høyere lønn man tar ut 

For selskapet vil uttak av lønn medføre betaling av arbeidsgiveravgift, noe som betyr en økt lønnskostnad på 14,1%. Lønn reduserer på den annen side det skattepliktige overskuddet, og dermed selskapets skattekostnad.  

Ta ut utbytte i stedet? 

Utbytte gir deg som aksjonær en skattbar alminnelig inntekt, men gir ikke trygderettigheter eller pensjonsrettigheter. Ved utdeling av utbytte får man fradrag for skjerming, men utbyttegrunnlaget justeres opp med en faktor. I 2019 er faktoren lik 1,44, noe som øker skattegrunnlaget.  

For aksjeselskapet er utbytterammen begrenset etter aksjelovenes regler og det er selskapets styre som legger frem forslag om maksimalt utbytte. Utdeling av utbytte til eierne er på sin side ikke fradragsberettiget for aksjeselskapet skattemessig slik som lønnskostnader er.  

Stjeler regnskapet tid fra viktige oppgaver? Sett bort noe av regnskapet til oss i Accountor – du velger selv hvor mye dere vil gjøre selv. Les mer om våre tjenester her

Balansen mellom utbytte og lønn som gir maksimale pensjons- og folketrygdrettigheter  

Hvor mye skatt man må betale er ikke det eneste man burde ta inn i regnestykket. Pensjon og trygderettigheter er også viktige moment. En passende balanse mellom lønn og utbytte vil derfor sikre at man har rettigheter fra NAV og pensjon fra folketrygden.  

De som er født i 1963 eller senere, kan opparbeide pensjonsrettigheter for lønn på inntil 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp hvert år. Altså vil lønn på opp til ca. 690.000 kroner gi pensjonsrettigheter. Lønn utover dette vil ikke gi økte pensjonsrettigheter i folketrygden.  

Å kun ta ut utbytte og ingen lønn vil også gi dårligere rettigheter ved uførhet eller sykdom. Det er kun lønnsinntekter som gjør at man opparbeider slike rettigheter. For uføretrygd vil man ha maksimal dekning ved uførhet dersom man har hatt lønn som tilsvarer 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, tilsvarende ca. 580.000 kroner i de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk.  

 

Kilder: Magnuslegal 

Share