Hopp til hovedinnhold
Blogg
Accountor Rekruttering og innleie

Tilskuddsordningen for bedrifter som taper omsetning

Oppdatert 1. juli: 

Endret krav om lønn til ansatte: kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Les pressemelding på regjeringen.no her. 

Ordningen gjelder ut august 2020. Tilbudet reduseres gradvis fra juni.

Se forskriften her

Les mer på kompensasjonsordning.no

Vi vil oppdatere artikkelen fortløpende.

Bedrifter med omsetningsnedgang kan søke, det er ikke noe krav om at virksomheten har blitt stengt. 

 • Egenandelen halveres (fra 10.000 til 5.000) og fjernes for månedene mai, juni, juli og august.
 • Hver bedrift kan motta gaver fra personer (privat) for opptil kr. 3.000,- pr. måned. Dette skal ikke regnes som omsetning
 • Dyrefor, kostnader til vetrinær og uunngåelig lønn skal regnes som uunngåelige faste kostnader. For bedrifter som har levende dyr som en del av sin tjeneste og hensyn til dyrevernet gjør det nødvendig med en viss bemanning, som for eksempel hundekjøring og rideskoler. 

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende sende inn søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Løsningen NAV har bygget skal sikre både rask saksbehandling og utbetaling.

De bedriftene som kan få delvis dekning av sine faste kostnader må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned for å få støtte. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

Det blir valgfritt for foretakene om de vil sammenligne omsetningen med:

 • samme måned i 2019
 • gjennomsnittlig omsetning i januar og februar i 2020

Hovedregelen er samme måned for 2019,  men alternativet med januar/februar 2020 vil være særlig aktuelt både for de som har startet opp etter mars 2019 og foretak som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019 - februar 2020.

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning. Slike ordninger kan omfatte blant annet støtteordninger for kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge.

Som omsetning regnes derimot ikke inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler.

For å få utbetalt støtte må dekningsbeløpet (se formel nedenfor) være minimum kr. 5.000,-, og maksimum utbetaling er 30 millioner. 

Som varslet vil ingen bedrifter få dekket alle sine faste utgifter, men en større andel av dem.

Følgende poster i næringsoppgaven skal være med:

 • 6300 Leie lokale (næringslokaler)
 • 6310 Leasing/leie av bil (næringsoppgave 1)
 • 6340 Lys, varme
 • 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold (offentlige avgifter og gebyrer)
 • 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler mv
 • 6700 Fremmed tjeneste (begrenset til regnskap og revisjonshonorar)
 • 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto o.l.
 • 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler
 • 7490 Kontingenter (bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget)
 • 7500 Forsikringspremie
 • Rentekostnad. Som fast, uunngåelig kostnad regnes også påløpte rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, fratrukket renteinntekter på egne utlån, innskudd og obligasjoner.

Poster som "7600 Lisenskostnad, patentkostnad og royalty" samt "4500 Fremmedytelse og underentreprise" er ikke omfattet. 

– Alle må ta sin del av dugnaden dersom vi skal komme gjennom dette på en best mulig måte. Derfor legger vi ikke opp til å dekke 100 prosent av de faste kostnadene, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Han sier videre at regjeringen forventer at bedriftene selv gjør alt de kan for å redusere kostnadene, og at gårdeiere og andre tar sin del av ansvaret for eksempel med å redusere husleien.

Justeringsfaktoren blir på 0,9 for bedrifter som tvunget til å stenge av staten, og 0,8 for øvrige bedrifter. Den sistnevnte gruppen, altså de som ikke er pålagt å holde stengt, får i tillegg en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Altså kommer de bedriftene som er pålagt å holde stengt til å få dekket en noe større andel av faste utgifter enn bedrifter i bransjer som ikke er stengt ned av staten, men likevel sliter som følge av krisen.

Fra søknadsmåneden april er det nytt at egenandelen for bedrifter som ikke er nedstengt fra myndighetene, redusert fra kr. 10.000 til kr. 5.000.

Det vil åpnes for at bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr. Dette inkluderer også fôr. Dette kommer først på plass for søknadsrunden som gjelder for april, men vil sannsynligvis bli tilbakebetalt for mars.

Det jobbes videre med å få på plass en beregningsmodell som treffer sesongbedriftene bedre. Disse bedriftene, alpinsentre og fornøyelsesparker for eksempel, tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene gjennom hele året. De er derfor ekstra sårbare for midlertidig omsetningstap dersom det skjer i høysesongen. Modellen for sesongbedriftene er snart klar, men det legges opp til en samlet etterbetaling for mars, april og mai.

Utregning: 

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X justeringsfaktor.

Eksempel:

Bedrift Optimisme AS er ikke stengt av Staten og har et omsetningsfall på 50 prosent, og faste kostnader på 100 000 pr. måned. 

Utregningen for denne bedriften blir da slik: 

0,5 x (100.000 - 5.000) x 0,8 = kr. 38.000

Egenandelen gjelder for søknadsmåned april.

Man må være et skattepliktig bedrift, men det er også noen unntak: 

 • Foretak i finansnæringen
 • Foretak innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Foretak innen utenriks sjøfartvaretransport
 • Foretak innen olje- og gassutvinning
 • Private barnehager som er under egen støtteordning
 • Flyselskaper som er under egen støtteordning
 • Foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomhetens innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet
 • Foretak som er under konkursbehandling
 • Foretak som er begjært konkurs

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra regjeringen.no. Se her. 

Trenger du hjelp til å søke eller få bekreftet din søknad? Du kan enten ta direkte kontakt med din faste regnskapsfører hos oss eller fylle inn skjema nedenfor så tar vi kontakt med deg. 

Tags

Share