Hopp til hovedinnhold
Blogg
Mann og kvinne snakker på kontoret

God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Den nye versjonen av NRS 8 inneholder flere endringer og presiseringer, som kan påvirke hvordan du som driver et lite foretak, utarbeider og presenterer årsregnskapet ditt. I dette blogginnlegget vil vi gi deg en oversikt over noen av endringene og hva de betyr for deg.

Hva er NRS 8 og hvem gjelder den for?

God regnskapsskikk for små foretak er en regnskapsstandard som gir veiledning om hvordan små foretak skal utarbeide årsregnskapet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. NRS 8 gjelder for foretak som oppfyller minst to av følgende vilkår etter regnskapsførerloven: 

  • Balansesummen er ikke høyere enn 20 millioner kroner
  • Driftsinntektene er ikke høyere enn 70 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er ikke høyere enn 50

 

NRS 8 er basert på de internasjonale regnskapsstandardene for små og mellomstore foretak (IFRS for SMEs), men er tilpasset norske forhold og regelverk. NRS 8 gir små foretak en del forenklinger og valgmuligheter i forhold til de mer omfattende regnskapsstandardene som gjelder for større foretak.

Hva er endringene i NRS 8?

Regnskapsloven har tidligere blitt endret for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. Som en følge av dette, ble regnskapsstandardene for andre enn små foretak oppdatert i løpet av 2022.  Nå har turen kommet til NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Noen av de viktigste endringene i NRS 8 er:

Øvrige norske regnskapsstandarder (NRS)

Hvis små foretak bruker en annen regnskapsstandard enn NRS 8 for et bestemt område, må de følge alle kravene i den standarden, med mindre NRS 8 sier noe annet. Dette gjelder hvordan de skal føre regnskapet (innregning og måling). Det er tydeliggjort at når små foretak bruker en annen regnskapsstandard enn NRS 8 for et bestemt område, kan det hende at regnskapsloven og NRS 8 ikke har relevante krav til noter for små foretak for det området. Da kan det være nødvendig å se til regnskapslovens krav om å gi opplysninger som er viktige for å vurdere den regnskapspliktiges stilling og resultat.

Ekstraordinære poster - et endelig farvel 

Små foretak kan velge å resultatføre virkninger av endringer i regnskapsprinsipper og korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap. Tidligere skjedde dette ved bruk av såkalte ekstraordinære poster i resultatregnskapet. Fra regnskapsåret 2022 var det ikke lengre mulig å ha ekstraordinære poster i resultatregnskapet. I NRS 8 skal vesentlige feil i tidligere regnskapsår spesifiseres som særlige poster på egne linjer i den ordinære oppstillingsplanen. Disse linjene i regnskapet går under "virkning av prinsippendringer" eller "korrigering av vesentlig feil". 

Det er enda krav om at det skal gis noteopplysninger om hvilken arten og størrelsen av ekstraordinøre inntekter og kostnader i Regnskapsloven. For små foretak vil det si noteopplysninger om arten og begrunnelse på egen linje dekker dette opplysningskravet. 

Egen forsikring

Utgifter til egen forskning skal alltid kostnadsføres og ikke lenger kan balanseføres.

Avskrivningstiden for goodwill

Du må skrive ned verdien av goodwill i regnskapet over tid. Goodwill er verdien av et selskap utover det du kan se i regnskapet, som for eksempel kunder, omdømme og ansatte. Fra og med 2022 må du skrive ned goodwill på maksimalt ti år hvis du ikke vet hvor lenge goodwill har verdi. Da kan du ikke bruke saldoavskrivninger, for da vil det ta lenger tid. Du må heller bruke lineære avskrivninger, for det vil som regel være bra nok.

Hvis du vil skrive ned goodwill på mer enn fem år, må du forklare hvorfor i regnskapet (begrunnes i note). Du må fortelle hva som gjør at goodwill har verdi så lenge. Gis det ikke opplysninger for dette, er det ikke tilstrekkelig. 

Noterekkefølgen - samme rekkefølge som postene i balansen og resultatregnskapet

Fra og med regnskapsåret 2022 må noteopplysningene ha samme rekkefølge som postene i balansen og resultatregnskapet. Dette betyr at notene som vedrører resultatregnskapet skal komme før notene som vedrører balansen, siden resultatregnskapet vanligvis presenteres først i årsregnskapet. Notene kan være knyttet til flere regnskapsposter, og det er ikke nødvendig å dele dem opp. Notene som ikke er relatert til resultatregnskapet eller balansen, som for eksempel om regnskapsprinsipper eller usikkerhet om fortsatt drift, kan plasseres enten før eller etter de andre notene.

Du finner alle endringene i dokumentet her

Når trer de nye reglene i kraft?

De nye reglene i NRS 8 gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2023 eller senere, men små foretak kan velge å bruke dem tidligere hvis de ønsker det. Hvis foretaket velger å bruke de nye reglene tidligere, må det opplyse om dette i notene, og anvende alle endringene samlet.

 

Kilder:  BDO , Regnskap Norge 

Share