Hopp til hovedinnhold
Blogg
Timo i en sofa med pc. hvit sofa mot rødoransje vegg

Nye regler for arbeidsavtalen: Hva må den inneholde?

Arbeidsmiljøloven gjennomgår endringer, og fra 1. juli 2024 vil det være nye krav til innholdet i arbeidsavtaler. Formålet med disse endringene er å sikre tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår for ansatte. Her er en oversikt over de viktigste punktene:

Hvilke avtaler berøres?

Alle arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024, må oppfylle de nye innholdskravene. For eksisterende arbeidsforhold må arbeidsavtalen kun suppleres i tråd med endringene dersom arbeidstaker krever det.

Opplysninger som skal inkluderes i Arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold som har vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Dette inkluderer:

 • Arbeidsplass: Beskrivelse av hvor arbeidsplassen er.
 • Arbeidstakers stilling: En klar beskrivelse av arbeidstakerens stilling.
 • Oppsigelsesfrister: Informasjon om oppsigelsesfrister.
 • Lønn og lønnsutbetalinger: Angivelse av ulike lønnselementer.
 • Rett til ferie: Informasjon om ferie og lengde på arbeidstid.

 

Frister skjerpes

Fra 1.juli skjerpes også kravene til når en arbeidsavtale skal foreligge: 

 • Arbeidsgiver skal utforme utkast til arbeidsavtale: Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-5 er det arbeidsgiverens ansvar å utforme utkast til arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å få bistand fra en tillitsvalgt eller annen representant ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen.
 • Tidsfrist for inngåelse av skriftlig arbeidsavtale: For arbeidsforhold som varer mer enn én måned, skal skriftlig arbeidsavtale foreligge “snarest” og senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte. Ved kortere arbeidsforhold eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.
 • Endringer i arbeidsforholdet: Endringer i arbeidsforholdet skal også tas inn i arbeidsavtalen. Tidsfristen for å gjøre endringer endres fra “senest én måned etter at endringen trådte i kraft” til “senest den dag endringen trådte i kraft”. Dette gjelder ikke endringer som skyldes lover, forskrifter eller tariffavtaler.

 

Hold deg oppdatert på siste nytt! Meld deg på vårt nyhetsbrev 

Nye Opplysninger i Arbeidsavtalen

Fra 1. juli 2024 må arbeidsavtalen også inkludere følgende nye opplysninger:

 • Arbeidstakere uten fast arbeidssted: Det skal fremkomme at arbeidstaker arbeider fra forskjellige steder eller fritt kan bestemme eget arbeidssted
 • Fremgangsmåten ved oppsigelser: Eventuell rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver
 • Lønnselementer: Arbeidsavtalen skal tydelig angi de ulike lønnselementene. Eventuelt bonus
 • Varierende arbeidstid: Hvis daglig eller ukentlig arbeidstid varierer, skal dette opplyses i arbeidsavtalen
 • Innleie fra bemanningsforetak: Hvis arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak, skal det stå hvem som er innleier
 • Kompetanseutvikling: Arbeidsgiver skal gi opplysninger om rett til kompetanseutvikling som tilbys
 • Sosial trygghet: Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver, skal oppgis
 • Oppsigelse: Arbeidsgiver må opplyse om reglene og fremgangsmåten som gjelder for arbeidsplassen dersom oppsigelse er aktuelt. Dette gjelder både oppsigelse og avskjed
 • Kompetanse: Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr
 • Ordninger om vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid

 

Nye reglene for prøvetid, deltid og midlertidig ansettelse 

Presumsjonsregler for fast eller midlertidig ansettelse

Dersom arbeidsgiver ikke tydelig har opplyst at arbeidsforholdet er midlertidig (som det er krav om at man skal gjøre), antas det at arbeidstakeren har fast ansettelse, med mindre det motsatte kan bevises. Hvis arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, legges arbeidstakers påstand om stillingsomfang til grunn, med mindre det motsatte kan bevises. Derfor er det viktigere enn før å inkludere informasjon om midlertidig ansettelse og stillingsomfang i arbeidsavtalene.

Prøvetid

For midlertidige ansettelser kan ikke prøvetiden være lenger enn halvparten av ansettelsestidens varighet. Hvis den midlertidige stillingen varer i 6 måneder, kan prøvetiden maksimalt være 3 måneder. Ved fast ansettelse kan ny prøvetid likevel avtales, så lenge den totale ansettelsestiden og ny prøvetid ikke overstiger 6 måneder.

Begynn arbeidet allerede nå

Er du arbeidsgiver? Da bør du gå gjennom malene dine og sørge for at de er oppdaterte i henhold til de nye reglene. Dette vil bidra til å skape trygge og forutsigbare arbeidsforhold for alle ansatte. Når det gjelder eksisterende arbeidsforhold, kan arbeidstaker be om at den skriftlige arbeidsavtalen suppleres med de nye opplysningene. Arbeidsgiver må i så fall supplere avtalen tidligst mulig og senest to måneder etter at arbeidstaker har bedt om dette.

 

Share