Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ringeklokke på en treplanke

Rapportering for offentlig støtte: frist 1. desember

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten overstiger 500 000 euro tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Terskelen for å rapportere støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er 100 000 euro.

Hvem skal rapportere? 

For inntektsåret 2022 skal de som får innvilget fritak eller reduksjon av avgifter og direkte skatt over 500 000 euro rapportere dette til Skatteetaten. Terskelen for å rapportere støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er 100 000 euro. Valutakursen for beregning av tildelt støtte i 2022 var kr 9.9703. Kun foretak som driver økonomisk aktivitet skal levere skjemaet. Statlige og kommunale foretak som ikke driver økonomisk aktivitet, har ikke rapporteringsplikt.

Dette gjelder for bedrifter som får:
 • Redusert elavgift for industrien
 • Redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter
 • Redusert elavgift i tiltakssonen
 • Redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 MW
 • Redusert elavgift til produksjon eller omforming av energiprodukt
 • Redusert elavgift til skip i næring
 • Fritak for NOx-avgift for virksomheter som har inngått miljøavtale med staten
 • Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven
 • Fritak/redusert CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien
 • Fritak for/redusert trafikkforsikringsavgift for elbiler
 • Fritak for omregistreringsavgift for elbiler
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, og omsetning av batterier til elbiler
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester
 • Forsknings- og utviklingskostnader – Skattefunn
 • Gunstige vindkraftavskrivninger
 • Forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift
 • Rederiskatteordningen
 • Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap
 • Særskilt beskatningsordning av opsjoner i arbeidsforhold for små, nyetablerte selskap (utgår 2022)
 • Ansattes opsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen (erstatter tidligere ordning f.o.m inntektsåret 2022)
 • Gunstige avskrivningsregler for LNG-anlegget på Melkøya (Snøhvit)
 • Differensiert arbeidsgiveravgift 
 • Fordelaktig fastsettelse av listepris for bruk av el-bil som firmabil

 

Les mer om saken hos Skatteetaten

Hvordan rapportere om mottatt offentlig støtte?

Bruk skjema RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger for å rapportere om mottatt offentlig støtte.

Gå til RF-1354 her

Hvem kan rapportere?

Personer med Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett kan fylle ut skjema RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger. 

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Hvilken informasjon skal oppgis? 

Når du rapporterer om mottatt offentlig støtte skal du oppgi følgende informasjon:

 • Støttemottaker
 • Støttemottakers underenhet
 • Tildelt beløp
 • Størrelse på støttemottaker
 • Aktuell næringssektor for støtten
 • Region

 

Konsekvenser ved ikke å rapportere

Dersom støttemottaker ikke overholder rapporteringsplikten, kan dette innebære at støtten kreves tilbake.

Har du spørsmål? Send inn et skjema eller kontakt ditt lokale regnskapskontor:

 
 

Share