Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hånd som holder i en telefon

Viktige regelendringer fra 1. juli 2023

Har du fått med deg endringene som har skjedd i sommer? Fra 1. juli 2023 er det blitt innført noen viktige endringer i lover og forskrifter fra på Finansdepartementets ansvarsområde. Vi har laget en oversikt for deg om hvor de er og hva de innebærer. 

Forsinkelsesrente

 • Det har nå blitt fastsatt forsinkelsesrente for andre halvår av 2023 og rentesatsen ligger nå på 11.75% (for første halvvår var renten på 11.75%). Den nye endringene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling
 • Finansdepartementet har også fastsatt en kompensasjon for inndrivelseskostnader (standardkompensasjon). Satsen er fastsatt til 460 kroner 

Avgift

Produksjonavgift for fiskenæringen endres

 • Avgiften blir satt på bakgrunn prognoser. Gjeldende prognose er førstehåndsverdien av fisket i 2023, og det har blitt lagt til grunn at den er høyere i 2023 enn hva som hadde blitt beregnet. Satsen lå første halvår på 2.0%, men reduseres nå til 1.9%

Avgift på fiskeproduksjon

 • Fra 1. juli 2023 endres satsen fra 0,56 kr. per kg til 0,90 kr. per kg produsert laks, ørret og regnbueørret

Skatt

Verdsettelsesrabatt for akvakulturtillatelser i formuesskatten 

 • Det er innført en verdsettelsesrabatt i formueskatten for akvakulturtillatelser på 75%. Skatten har virkning fra og med inntektsåret 2023, og innebærer at akvakulturtillatelser nå skal verdsettes til 25% av omsetningsverdien
 • Rabatten vil gjelde for akvakulturtillatelser som eies av ikke-børsnoterte aksjeselskaper, samt tillatelser som eies av personlige skattytere gjennom enkeltpersonforetak og av selskaper med deltakerfastsetting
 • Selskapets fradragsberettigede gjeld ved beregning av nettoformuen skal reduseres forholdsmessig tilsvarende rabatten
 • Endringen trådte i kraft 16. juni 2023

Finansmarkedene mv.

Ny lov om låneformidlig og tilhørende forskrifter

 • Ny lov om låneformidling, forskrift om låneformidling og relaterte endringer i finansforetaksforskriften mv. trer i kraft 1. juli 2023. Låneformidlingsloven er basert på forslag i Prop. 2 L (2022-2023). Den nye loven gjennomfører de offentligrettslige delene av boliglånsdirektivet i norsk rett. Loven stiller krav til de som formidler kreditt og vil bedre forbrukerbeskyttelsen. Forskriftene er utformet med overgangsregler. Foretak som allerede driver virksomhet som krever tillatelse eller registrering etter loven, må oppfylle lovens krav innen 12 måneder etter lovens ikrafttredelse

Krav til utlånspraksis for lån med annet pant enn bolig

 • Utlånsforskriften ble med virkning fra 1. januar utvidet ved at lån med annet pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne. Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent. Finansforetakene må fra 1. juli 2023 ha tilpasset sin utlånspraksis til forskriftskravene

Endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.) 

 • Forskriftsendringene utfyller endringer i finansforetaksloven, AIF-loven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven gjort ved lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 

 • Forskriften gir regler om formidleres plikt til å bidra til identifisering av aksjeeiere, formidling av informasjon, tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter, adgangen til å ta gebyrer og forholdet til taushetsplikt. Forskriften må sees i sammenheng med lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) og er en del av gjennomføringen av andre aksjonærrettighetsdirektiv

 

Vil du lese mer om dette så finner du oversikten hos finansdepartementet her 

 

Share