Skip to main content
Стаття

ТОВ-дайджест: загальні збори

Загальні збори - вищий орган управління ТОВ – не міг не стати об’єктом прискіпливої уваги та нормативних трансформацій з боку авторів Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закону).  Вашій увазі представлено найбільш значні та актуальні з них: 

1. Компетенція. Незважаючи на те, що Закон містить досить детальний перелік питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів ТОВ, ним же передбачено, що до виключної компетенції зборів статутом ТОВ може бути віднесено вирішення й інших питань. Відтак, ми не можемо казати про кардинальні зміни в регулюванні цього питання, хоча оновлений перелік й різниться від попередньої редакції.
Поряд з тим, значним чином змінився порядок прийняття рішень певного виду, що віднесені до виключної компетенції зборів ТОВ. Відтепер для того, щоб прийняти рішення про: 

  • затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  • перерозподілу часток між учасниками ТОВ;
  • створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; 
  • прийняття рішення про придбання ТОВ частки учасника,

необхідна одностайна згода всіх учасників ТОВ, які мають право голосу з відповідних питань. Що стосується рішень з внесення змін до статуту, зміну статутного капіталу, а також про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення ТОВ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу ТОВ - необхідно, щоб за них проголосували ¾ з числа учасників, які мають право голосу з відповідних питань. 

Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

2. Формат і оформлення. Законодавець зважив на іноземних інвесторів та власників бізнесу й дозволив проводити загальні збори у режимі відеоконференції, за умови, якщо такий режим дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів одночасно. Як і раніше, місцем проведення є місцезнаходження ТОВ (якщо інше не передбачено статутом). Однак можливе проведення загальних зборів і за межами території Україна, але лише тоді,  коли є одностайна письмова згода всіх учасників товариства. Змінились правила щодо оформлення рішень в ТОВ, що має одного учасника: відтепер рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово у формі письмового рішення, без складання протоколу загальних зборів учасників та інших формальностей. Також ТОВ з одним учасником може не виконувати ряд вимог щодо скликання та проведення загальних зборів. Спрощений порядок прийняття рішень для ТОВ з одним учасником запроваджено у Закон за зразком із аналогічними положеннями у Законі України "Про акціонерні товариства" та покликаний спростити корпоративне управління у ТОВ із єдиним власником.

3. Скликання зборів – нові підстави. Відповідно Закону загальні збори учасників скликаються з ініціативи виконавчого органу товариства, на вимогу наглядової ради товариства, а також на вимогу учасника або учасників, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу ТОВ. Крім того, запроваджено щорічне скликання річних загальних зборів учасників протягом 6 місяців після звітного року, якщо інший строк не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Про вимогу стосовно обов’язкового скликання загальних зборів в разі зниження вартості чистих активів ТОВ більш як на 50% порівняно з попереднім роком протягом 60 днів з дня такого зниження йшлося в попередньому випуску ТОВ-дайджесту.

4. Голосування. Поруч із розширенням технічних можливостей стосовно організації проведення загальних зборів, Законом також впроваджено нові рішення стосовно голосування на них – наприклад, впроваджено інститут заочного голосування. Це означає, що учасник ТОВ може взяти участь у загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі. Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.  

Закон також вдихає нове життя в такий механізм прийняття рішень загальними зборами, як опитування учасників. Нові правила передбачають чітке коло питань, стосовно яких можна проводити опитування, строки та процедурні моменти проведення й оформлення опитування. Що ж, з цікавістю очікуємо, як до таких документів поставляться державні реєстратори і чи не ускладнить дане нововведення подачу документів для проведення реєстраційних дій.
На підставі вищевикладеного можемо зробити висновок, що Закон значною мірою «перетрусив» існуючі правила, адаптував їх під вимоги часу та зробив спробу лібералізації вимог до проведення загальних зборів ТОВ. Наступне слово, як завжди, за імплементацією.

Цей допис є черговим у серії коротких інформативних статей – так званому, ТОВ-дайджесті, -  кожну з яких буде присвячено певній зміні або нововведенню, що запроваджені Законом. Юристи нашої компанії також будуть раді надати будь-яку індивідуальну консультацію стосовно діяльності Вашого ТОВ в світлі цих законодавчих змін.

Ми будемо раді поділитися з Вами нашим досвідом та рекомендаціями!

Share