Skip to main content
Стаття

ООО-дайджест: рiзне

Дана стаття включає опис окремих змін, впроваджених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі по тексту - Закон), що не мають комплексного характеру, проте є дуже важливими для діяльності компаній навіть на щоденному рівні. Також буде окреслено, яким чином і протягом якого часу необхідно буде синхронізувати статут ТОВ із вимогами законодавства. Отже:

1. Значні правочини. Закон вводить термін «значні правочини», передбачаючи під ним правочини залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв, а також містить загальну диспозитивну норму про те, що статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на їх вчинення. Однак одразу ж встановлює обмеження цього правила, встановлюючи ліміт у розмірі 50% суми правочину від вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, за умови перевищення якого рішення щодо вчинення правочину приймається виключно загальними зборами ТОВ. Відтак Закон не передбачає делегування даного питання іншим органам ТОВ – наприклад, наглядовій раді. Важливо пам’ятати ще одне правило, встановлене новим Законом: якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним. Тобто за наявності кількох однорідних правочинів, які вказуватимуть на «дроблення» значного з метою уникнення процедури затвердження, встановленої статутом або законом, кожен з таких правочинів визнаватиметься значним і не матиме юридичної сили без дотримання процедури попереднього затвердження. Слід також уважно пам’ятати про норму, про яку більш детально йшлось в попередніх випусках ТОВ-дайджесту про те, що посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

2. Правочини із заінтересованістю. Згідно Закону правочин, щодо якого є заінтересованість, повинен відповідати хоча б одному з таких критеріїв: 1) укладається ТОВ з його посадовою або афілійованою особою; 2) укладається ТОВ з учасником, чия частка в ТОВ становить 20% і більше; 3) укладається ТОВ з юридичною особою, у якого в органах присутня посадова особа ТОВ або його учасник з часткою 20% і більше. Незважаючи на таке чітке визначення та впровадження даного інституту, закон загалом цілком диспозитивний стосовно дотримання цієї норми посадовими особами й учасниками ТОВ та віддає дане питання повністю у відання самого товариства. Однак, якщо все-таки учасники ТОВ дійшли згоди стосовно регулювання правочинів із заінтересованістю й включили його до статуту, то невиконання цих вимог посадовими особами призведе до понесення ними солідарної відповідальності внаслідок заподіяння своїми діями збитків ТОВ.  

3. Дивіденди. Закон ретельно визначає порядок виплати дивідендів, а також встановлює обмеження для такої виплати. Так, виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства. За загальним правилом, дивіденди виплачуються за період, кратний календарному кварталу, якщо інше не передбачено статутом. Встановлено граничний строк виплати дивідендів – 6 місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників. Що стосується обмежень у виплаті дивідендів,  то Закон передбачає такі випадки, коли товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди: 1) якщо не проведено розрахунок з учасниками у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників, або 2) коли майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, чи буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. Статутом ТОВ можуть передбачатися додаткові умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися. Чинною залишилась норма згідно якої Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

4. Внесення змін до статут ТОВ у зв’язку з новим Законом. У Перехідних положеннях закону чітко вказано про те, що Закон України "Про господарські товариства" втрачає чинність у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю, а також товариств з додатковою відповідальністю. Далі йдеться про те, що протягом року з дня набрання чинності Законом положення статуту ТОВ, що не відповідають Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Тобто всі положення статуту, які суперечитимуть новому Закону, автоматично вважатимуться недійсними. Для стимулювання внесення змін до статутів ТОВ звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом протягом одного року з дня набрання ним чинності.

Якщо підсумувати всі попередні статті в рамках нашого дайджесту, то можна дійти висновку, що обсяг змін є досить суттєвим, а зміст їх якісно відрізняється від попередніх правил щодо діяльності ТОВ. Необхідність внесення змін до статутів підкріплено перехідною нормою Закону, вказаною вище. Відтак, більшість компаній стане перед непростим завданням ретельного аналізу та переробки своїх установчих документів задля приведення їх у відповідність із новими вимогами. Хоча Закон не вимагає внесення змін в обов’язковому порядку, а лише визначає їх недійсність в разі невідповідності Закону, проте цілком очевидним є той факт, що учасники Товариства будуть прямо зацікавлені в належному та законному змісту документу, на якому ґрунтується діяльність ТОВ загалом та їх права зокрема. Крім того, можна передбачити підвищений інтерес до узгоджених із чинним законодавством і належним чином оформлених статутів контрагентів як в процесі укладання нових  угод учасниками господарської діяльності, так і в межах продовження співробітництва бізнес-партнерами. Тому нашою рекомендацією є обов’язкове проведення перевірки змісту статутів Товариствами і внесення до них усіх необхідних змін. Зазначимо, що юристи нашої компанії також будуть раді надати будь-яку індивідуальну консультацію та надати відповідні послуги стосовно діяльності Вашого ТОВ в світлі цих законодавчих змін.

Ми будемо раді поділитися з Вами нашим досвідом та рекомендаціями!

Share