Skip to main content
Стаття

ТОВ-дайджест: виконавчий орган

Дану статтю повністю присвячено новелам у визначенні статусу та регулюванню діяльності виконавчого органу ТОВ, як найбільш вагомого й такого, що безпосередньо впливає на діяльність й саме існування компанії. Нижче вказано найбільш вагомі з них:

1. Почнемо з назви. Як і раніше, виконавчий одноосібний орган – це директор, колегіальний же носить назву «дирекція», яку очолює генеральний директор. Однак, дух диспозитивності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закону) поширюється і на ці норми, відтак у статуті ТОВ можна передбачити інші назви для своїх виконавчих органів.

2. Non-compete та Non-disclosure статус. Закон частково запроваджує інститут обмеження конкуренції для посадових осіб товариства (Non-compete). Отже, відтепер без згоди загальних зборів учасників ТОВ директор (чи член дирекції) не може: 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства; 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства. Негативні наслідки за порушення цих вимог настають для самих членів виконавчого органу у вигляді розірвання ТОВ договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Також новим Законом впроваджено поширену у західному корпоративному середовищі поняття нерозкриття комерційної таємниці компанії (або Non-disclosure). Тепер посадовим особам ТОВ забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною (крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом). Важливо, що відтепер на законодавчому рівні встановлено, що ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

3. Повноваження, їх обмеження і припинення. Повноваження виконавчого органу ТОВ стосуються вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням його поточною діяльністю, та обмежуються випадками виключної компетенції загальних зборів учасників, а відтепер і  наглядової ради товариства (у разі її утворення). Директор або голова дирекції  (генеральний директор) може діяти від імені ТОВ без довіреності. Водночас,  статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Що стосується припинення повноважень виконавчого органу, то тут можна спостерігати певну колізію між нормами трудового та корпоративного права. Так, повноваження директора чи генерального директора можуть бути у будь-який час припинені і з цього моменту договір із ним автоматично припиняється. При цьому, обирається новий одноосібний виконавчий орган чи голова колегіального виконавчого органу або тимчасово виконуючі їхні обов’язки.

4. Відповідальність. Спочатку загальне правило: відповідальність членів виконавчого органу товариства чи членів наглядової ради товариства перед товариством є солідарною. Ця норма дублюється з Цивільного кодексу України (ч. 4 ст. 92), однак важливим є сам факт її закріплення у профільному законі. Отже, члени виконавчого органу (а також наглядової ради) несуть відповідальність за:

  • збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю;
  • збитки, заподіяні внаслідок порушення порядку вчинення значних правочинів;
  • збитки, заподіяні внаслідок порушення порядку вчинення правочинів із заінтересованістю.

Звертаємо увагу на те, що відповідальність винні особи несуть перед самим Товариством, а не перед, скажімо, кредиторами у правочинах.

Важливо! Якщо вартість чистих активів ТОВ знизилася більш як на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства повинен скликати загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження, на яких мають бути розглянуті питання про заходи для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. Якщо цього зроблено не було і протягом 3 років з дня зниження вартості чистих активів ТОВ визнано банкрутом, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства.

Як бачимо, нововведень багато. Одні з них є дещо неочевидними та певною мірою «загубленими» в тексті самого Закону (як скажімо, субсидіарна відповідальність за зобов’язаннями ТОВ), інші – вельми екзотичними (Non-compete та Non-disclosure положення). В цілому ж, на даному етапі необхідно слідкувати за їх ретельним відображенням у статуті товариства. Ну, й знову актуальним є звичний вже девіз «практика покаже».

Цей допис є черговим у серії коротких інформативних статей – так званому, ТОВ-дайджесті, -  кожну з яких буде присвячено певній зміні або нововведенню, що запроваджені Законом. Юристи нашої компанії також будуть раді надати будь-яку індивідуальну консультацію стосовно діяльності Вашого ТОВ в світлі цих законодавчих змін.

Ми будемо раді поділитися з Вами нашим досвідом та рекомендаціями!

Share