Hopp til hovedinnhold
Blogg
Arbeidstid fritid

Er reisetid arbeidstid? Her er svarene

Mange reiser mye gjennom jobb, men ikke alle har oversikt over reglene for reisetid og arbeidstid.

Ikke alle arbeidsgivere er villige til å betale lønn for reisetid til jobb når arbeidet er et annet sted enn på arbeidsplassen. Etter dagens regelverk regnes denne tiden normalt som fritid, noe som innebærer at man ikke har rett til lønn eller avspasering med mindre dette er avtalt med arbeidsgiver. Er reisetid arbeidstid? Dette må vurderes konkret, og det har vi sett nærmere på nedenfor.  

Dette tas med i vurderingen om arbeidstid

Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som «den tiden arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon». Høyesterett har tidligere presisert at denne definisjonen består av tre elementer:  

  • Arbeidstaker må utføre arbeidsoppgaver innenfor rammene av arbeidsforholdet. Høyesterett har i denne sammenheng presisert at en pålagt reise til et annet sted enn det sedvanlige oppmøtestedet er en nødvendig og vesentlig forutsetning for at arbeidstaker skal kunne ivareta sine forpliktelser på en pliktoppfyllende måte.
  • Arbeidstaker må stå til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden. Den ansatte må være rettslig forpliktet til å følge sin arbeidsgivers instrukser og utføre arbeidsoppgaver for arbeidsgiveren. Tid den ansatte selv disponerer faller utenfor arbeidstidsdefinisjonen.
  • Arbeidstaker må arbeide. Når en ansatt er forpliktet til å utføre arbeid på andre steder enn det faste eller sedvanlige oppmøtestedet, må reisen til og fra dette stedet anses som en integrert del av arbeidet, slik at han anses å være i arbeid også i dette tidsrommet.

Vurderer du å sette ut lønnsfunksjonen i din bedrift? Les om hvilke lønnstjenester vi kan tilby bedriften din.

Ny dom i Høyesterett

Nylig har Høyesterett (4. juni 2018) behandlet en sak om spørsmålet er reisetid arbeidstid, hvor spørsmålet gjaldt om tiden en polititjenestemann brukte på reise mellom to oppdrag og en væpnet aksjon utenfor vanlig arbeidssted, var å regne som arbeidstid. Høyesterett konkluderte i saken at disse reisene var arbeidstid etter arbeidsmiljøloven, men at tariffavtalen var avgjørende i spørsmålet om betaling.  

Høyesterett presiserte at dommen har ikke en generell overføringsverdi til andre yrker og andre arbeidssituasjoner, fordi spørsmålet om reisetid er arbeidstid når ansatte må reise til andre steder enn det ordinære arbeidsstedet må vurderes konkret.  

Nødvendig reisetid regnes som arbeidstid

Det er nødvendig reisetid som skal regnes som arbeidstid. Dersom den ansatte selv har mulighet til å organisere tiden og til å benytte den til egne interesser, er denne tiden ikke å anse som arbeidstid. Dersom den ansatte selv velger en lengre reisevei enn det som er nødvendig, vil dette få betydning for hva som regnes som arbeidstid.   

Eksempel: En ansatt som vanligvis har arbeidssted i Oslo flyr til Bergen en torsdags ettermiddag for å delta på en pålagt konferanse som starter klokken 08.00 påfølgende dag. Tiden som brukes på selve reisen er arbeidstid, men tiden den ansatte har i Bergen fra landing til konferansen starter er fritid, med mindre arbeidsgiver har pålagt den ansatte å utføre arbeidsoppgaver i denne perioden.  

Har man rett til betaling for reisetid?

Rett til betaling for reisetiden avhenger blant annet av om virksomheten er bundet av en tariffavtale som regulerer dette, og om arbeidsgiver gjennom tariffavtale eller annen regulering har avtale om reisekompensasjon.  

På grunn av dette kan man ikke gi generelle svar på hvordan reisetid skal betales.  

 

Les mer om temaet reisetid arbeidstid og fritid: Fri fra jobben på inneklemte dager: Har man rett til fri?

 

Share